De futuristische plannen van Schiphol

Redactie, 1 december 2007

Diverse mensen vroegen al aan de redactie van Geluidnieuws hoe het zat met de plannen van Schiphol, met die piramides, die zo breed zijn uitgemeten in de pers. Het heeft even geduurd voordat het plan van september 2007, "uitvoeringsprogramma" genoemd,  on-line te vinden was, maar inmiddels is dat het geval, zie hier. Het bestaat uit vijftig rijk geïllustreerde pagina's. Hieronder staan wat highlights voor u uit dat document, door de redactie van Geluidnieuws geknipt en hier geplakt.

Daarbij heeft Geluidnieuws ervoor gekozen zich te beperken tot de feitelijke informatie. Uitingen zoals die hieronder, zijn meestal weggelaten. De tekst bevat beweringen waar inhoudelijke vraagtekens bij kunnen worden gezet, hoewel het natuurlijk lovenswaardig is dat Schiphol een werkelijk innovatief plan opstelt. Op diverse plaatsen in het plan staat bovendien dat de overheid hard nodig is om alles mogelijk te maken, financieel, en op het gebied van regelgeving en planologische procedures. Het lezerspubliek van Geluidnieuws is echter voldoende kritisch om zelf hierover te oordelen. Natuurlijk zijn uw reacties per mail zeer welkom.
 

De innovatieve oplossing (.......) uniek in de wereld, gaat samen met het realiseren van een gebied waarin duurzaamheid en klimaat voorop staan. Het gehele gebied zal een energieneutrale omgeving worden door het gebruik van innovatieve en duurzame energievoorzieningen en bouwmethoden. (.....) er zullen zich uitsluitend bedrijven en instellingen vestigen met een duidelijk doel op het gebied van onderzoek, onderwijs of expositie betreffende innovatie, klimaat of duurzaamheid.

uit het plan geknipt

Het doel van het Uitvoeringsprogramma is de realisatie van twintig procent groei van het luchtverkeer op Schiphol op korte termijn en het tegelijkertijd bewerkstelligen van een significante milieuverbetering door innovatieve projecten. Bedoeld wordt een vermindering van geluidshinder met twintig procent (geen uitleg gevonden wat dit betekent).

Schiphol loopt ook dit jaar weer tegen zijn geluidsgrenzen aan. Zonder innovaties zal de ontwikkeling van Schiphol én daarmee de ontwikkeling van de regio dreigen stil te vallen, waardoor we achterlopen bij Europese ontwikkelingen.

Binnen dit programma vallen vier concrete innovatieprojecten voor de Nederlandse luchtvaartsector:

  • innovatieve geluidswal (tegen het "grondgeluid"),
  • antigeluid,
  • veranderen van ATM-procedures,
  • environmental simulator.

Naast deze maatregelen in de overdracht, wordt ook gewerkt aan de bron, "het ultragroene vliegtuig".

innovatieve geluidswal (ook wel gekartelde wal genoemd)

Het eerste project is de innovatieve oplossing voor grondgeluid waaraan Schiphol Group zich heeft gecommitteerd. Sinds de opening van de Polderbaan in 2003 hebben bewoners van Hoofddorp last van grondgeluid: een laagfrequent geluid dat vliegtuigen produceren tijdens de start. Om dit probleem op te lossen heeft Schiphol in samenwerking met bewonersvereniging Hoofddorp-Noord, de gemeente Haarlemmermeer en de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS) besloten een driehoekig gebied van zestig hectare ten westen van de Polderbaan zodanig in te richten dat het grondgeluid met tenminste tien decibel wordt gereduceerd.

Op basis van onderzoek is gebleken dat een geluidswal met gekantelde vlakken, in de vorm van piramides, gecombineerd met reliëf in het achterliggende gebied, zoals heuvels en/of bebouwing in het landschap, het laagfrequente geluid optimaal reduceert. Door de gekantelde vlakken van de piramides wordt het geluid tegengehouden maar kan de wind erdoorheen; daardoor ontstaat er geen turbulentie voor vliegtuigen. Daarnaast worden de localizer-signalen op een efficiënte manier afgebogen, waardoor de veiligheid van vliegtuigen en passagiers blijft gewaarborgd.

Op de wal staan piramides naast en voor elkaar. Aan de baanzijde bestaan ze uit geluidsabsorberend materiaal. Dit gebied zal een landmark worden en zal ruimte bieden aan instellingen op het gebied van onderwijs, onderzoek en expositie op het gebied van klimaat en innovatie. Het zal een voorbeeldstellend project zijn in Europa.

antigeluid

Schiphol Group zal in samenwerking met KLM en TNO de technologie van antigeluid verder ontwikkelen. In het project worden drie verschillende opties voorgesteld om met behulp van antigeluid het laagfrequente grondgeluid te reduceren:

  • een antigeluidsysteem voor in een ruimte binnen de woning (bijvoorbeeld slaapkamer),
  • een antigeluidsysteem ter reductie van geluid buiten de woning (bijvoorbeeld tuin),
  • een antigeluidsysteem tussen startbaan en woonwijk.

Het inzetten van geluidsgolven om geluidshinder te bestrijden is een zeer innovatief concept dat door zijn relatieve eenvoud en lage kosten direct toepasbaar is in een groot aantal probleemgebieden. De geluidshinder rondom Schiphol is hier natuurlijk een uitstekend voorbeeld van. Het concept zou ook kunnen worden toegepast in andere sectoren, bijvoorbeeld langs het spoor of de snelweg en nabij industriegebieden.

De werkwijze verschilt per optie. Bij de eerste optie, een antigeluidsysteem in de woning, gaat het om een gebied van minimaal één tot maximaal zestien vierkante meter. Het onderzoek moet resulteren in functionele en technische specificaties. De specificaties zijn door middel van een ‘demonstrator’ getest in zowel een laboratorium als in woningen in Hoofddorp-Noord. Als de verkregen uitkomsten voldoen aan de verwachtingen, kan worden besloten om een separaat industrieel ontwikkelings-traject te starten om tot serieproductie te kunnen overgaan. In dit nieuwe project worden dan de onderwerpen miniaturisatie en kostenreductie meegenomen. De ambitie is om een systeem te ontwikkelen dat vergelijkbaar is met een home-audiosysteem.

Bij de tweede optie, een antigeluidsysteem buiten de woning, gaat het om aspecten als maximale geluidsreductie, invloed van wind- en temperatuurvariaties en onderlinge beïnvloeding van verschillende systemen. Ook hier is het voornemen een demonstrator te bouwen.

De derde optie, een antigeluidsysteem buiten de woonwijk, zal bestaan uit een of meer systemen met meerdere akoestische bronnen en sensoren. In deze optie gaat het om aspecten als: maximale geluidsreductie, randvoorwaarden voor het plaatsen van een antigeluidsysteem bij een startbaan, invloed van wind, turbulenties en andere omstandigheden zoals bodemgesteldheid en meervoudige geluidspaden. Het beoogde resultaat is een demonstrator op schaalgrootte, gebaseerd op een test van een beperkt aantal systemen onder geconditioneerde (weers)omstandigheden. Op basis daarvan kan worden vastgesteld of realisatie op grotere schaal zal leiden tot significante geluidsreductie.

veranderen van ATM-procedures

Behalve naar het verminderen van hinder in de nabije omgeving, door grondgeluid, wordt er ook onderzoek gedaan naar het verminderen van geluidsoverlast in de verdere omgeving. Oorzaak van dit geluid is de nadering van vliegtuigen. Hier speelt het derde project op in: veranderen van ATMprocedures (Air Traffic Management).

Idealiter zou een vliegtuig een zogeheten glijnadering maken, omdat die het minste geluid produceert. Glijnaderingen, ook wel Continuous Descent Approaches (CDA’s), zijn complexer dan conventionele landingen en kunnen nu alleen plaatsvinden bij een laag verkeersaanbod. Daarvoor moet stabiliteit en voorspelbaarheid van het luchtverkeer worden gerealiseerd.

environmental simulator

De environmental simulator is een hulpmiddel waarmee aan burgers, overheden en industrie kan worden gepresenteerd waarom en op welke wijze er wordt gevlogen vanaf de luchthaven Schiphol. De environmental simulator zal tevens worden gebruikt als instrument om nieuwe, meer geluidsvriendelijke vliegroutes te testen en te ontwikkelen.

het ultragroene vliegtuig

Aan de TU Delft is in mei van dit jaar een project gestart om in vier jaar tijd een innovatief voorontwerp te maken van een milieuvriendelijk passagiersvliegtuig: het CleanEra project (Cost-effective Low Emission And Noise-Efficient Regional Aircraft). Er werken tien à twaalf mensen aan het project, promovendi en wetenschappelijk personeel uit verschillende landen, onder leiding van een door Stork Fokker AESP beschikbaar gestelde projectmanager.

 

 

Bron: Ministerie van V&W (2,4 MB)

home...