Brieven naar aanleiding van "krachtig geluidbestrijdingsbeleid"

Redactie, november 2007

Hieronder een verzameling brieven naar aanleiding van het artikel Minister Cramer: "al sinds 30 jaar een krachtig geluidbestrijdingsbeleid" in het vorige nummer van Geluidnieuws.

Nog nooit ontving Geluidnieuws zoveel reacties op een oproep in een artikel. De reacties zijn onderverdeeld in "verkeer", "algemeen", "industrie", "muzak", "horeca en evenementen", "buren" en "ik ben boos".

In april 2008 volgde een reactie van VROM op deze brieven.

 

VERKEER

Beste redactie,

Nu onze Minister, die wel haar best doet om een trendbreuk te veroorzaken in onze samenleving en daarbij meesurft op de golftop van heren Gore en Clinton, de autobanden gaat aanpakken, heb ik haar een mailtje gestuurd over MOTORFIETSLAWAAI.

Overigens ben ik niet onder de indruk van haar bewering, dat hier al 30 jaar lawaai wordt bestreden:
1. het is nergens meer echt stil in Nederland. Als het geen snelwegen zijn met dag en nacht herrie dan is het vliegtuiglawaai.
2. de straal waarbinnen rondom Schiphol inwoners worden gestoord door opstijgend en dalend vliegverkeer wordt steeds groter naarmate meer banen in gebruik komen en het luchtverkeer steeds toeneemt. Alleen al de softe houding jegens Schiphol ontkracht haar bewering volledig.
3. de motorisering van de samenleving is volstrekt ongeremd: bladblazers, grasmaaimachines, boomzagen, heggescharen, houtversnipperaars begeleiden alle werkzaamheden aan tuin, gazon en plantsoen - om alleen al de groene kant van ons bestaan te illustreren. Op rivieren, kanalen en plassen scheuren veelal onbevoegden met lichte boten en overpowerde buitenboordmotoren de avondrust en die in het weekend aan flarden. Knallende brommers van krantenbezorgers verstoren vanaf 5 uur 's morgens de nachtrust in woonwijken. Op kinderspeelplaatsen en schoolpleinen wordt nog uitsluitend gegild tegen elkaar. Zelfs in de gangen van ziekenhuizen is meer herrie dan op de slaapzalen en tijdens operaties worden de voetbalwedstrijden van gisteren hardop besproken. Nee, er is absoluut geen stiltecultuur in dit land, niet bij de bevolking en niet bij de overheid.

En dan die motorfietsen. Zegslieden in Brussel beweren, dat er EU-voorschriften bestaan voor maximum emissies door motorfietsen. Als ze toch lawaai maken worden de regels overtreden en moet de politie handhavend optreden, zeggen zij. Dat doet de politie alleen jegens adolescenten op brommertjes want met zijn tienen (ik heb het zelf waargeomen op de Apollolaan in Amsterdam) durven zij wel tegen die pubers. Maar de gemiddelde Tarzan op een echte motorfiets laten ze liever gaan. Ze hebben tenslotte vrouw en kinderen thuis. En: RWS telt de motorfietsen niet meer onder de Lichte Voertuigen. Ambtenaren van zowel de DCMR als RWS waren verbaasd over mijn opmerkingen over motorfietsen.

Groet en succes gewenst in onze hopeloze strijd,
J.J. van Oostendorp
Rotterdam
Na het zien van de titel was het eigenlijk niet meer nodig om nog verder te lezen. Weer een geruststellend stuk waarin de overheid zich op de borst klopt met mooie volzinnen en wetenschappelijke verhandelingen over het geluidsbeleid. Maar eigenlijk ook een bewijs dat de burger al in slaap is gesust en op dit gebied een ongezond aanpassingsgedrag vertoont. Daar waar inderdaad sprake is van overheidsbeleid op dit gebied is evenveel sprake van manieren om dit beleid te omzeilen. Dat varieert van gedogen tot bewust verlenen van ontheffingen. Uiteindelijk krijgen allerlei andere (vaak economische) factoren dan voorrang. En zelfs wetenschappers spreken elkaar tegen, afhankelijk van de instantie waar zij op dat moment voor werken. Een sterk staaltje vond ik een betoog voor uitbreiding van Schiphol, die tevens een enorm positieve invloed op het milieu zou hebben.

Ik ben het met de minister eens dat vooral op lokaal overheidsniveau meer inspanningen moeten worden verricht. Daar staat men het dichtst bij de slachtoffers en dat is ook het niveau waar de handhaving dient plaats te vinden. Maar ik heb zelf ervaren dat men juist daar tot het uiterste zoekt naar ontsnappingsclausules om de veroorzaker ter wille te zijn. Want vaak is die veroorzaker iemand die de gemeente z.g. "op de kaart zet". De burgemeester van Lelystad staat likkebaardend te wachten op een enorme uitbreiding van "zijn vliegveld" !!

Deze gang van zaken, die grotendeels achter de schermen plaats vindt, ontgaat de burger en ook vanwege onbekendheid met ingewikkelde procedures laat die laatste het afweten. Verder ben ik er van overtuigd dat er inmiddels generaties rondlopen, die onder invloed van media, trends, commercie, enz. zodanig zijn opgegroeid dat ze niet eens meer beseffen wat de veroorzakers zijn van minder aangename lichamelijke- en vooral geestelijke ongemakken.

Uit mijn betoog blijkt een groot wantrouwen ten opzichte van de overheid en ik heb inmiddels de leeftijd waarop ik dat helaas met veel ondervindingen kan aantonen. Maar ik heb gelukkig ook veel dierbare herinneringen aan tijden dat je stilte nog kon horen. Dat neemt niemand mij meer af en ik hoop voor de huidige generaties dat daar dan heel veel moois voor in de plaats is gekomen. Ik accepteer inmiddels dat men denkt dat ik van een andere planeet kom als ik me aan onnodig en overdadig geluid stoor. Maar stiekem heb ik ook wel eens medelijden en dan niet met mij zelf.

Jan Hiep
Eerbeek

Geachte dames/heren,

Ik kan u verzekeren dat ik in de jaren dat ik in Nederland gewoond heb, nooit veel heb gemerkt van een krachtig geluidsbestrijdingsbeleid. Ik woon nu in Duitsland, gevlucht voor het lawaai (en voor de overbevolking, en voor de algemene hufterigheid, en vanwege de politie, die nooit komt opdagen bij een klacht, maar wel op achterlichtjes van fietsen let...).

Ik hoop niettemin van harte, dat er toch nog eens een krachtig beleid van de grond komt. Maar veiligheidshalve blijf ik wel in Duitsland wonen.

Met vriendelijke groet,
J.J. Gerritse
Kalkar-Wissel
Duitsland
 

Ik woon in de meest vervuilde straat, de meest drukke straat en ik durf te stellen ook één van de meest lawaaiige straten van Nederland: de Stille Veerkade - Den Haag.

Wij vallen dus aan alle kanten in de prijzen. Fijnstof, overlast van verkeer, maar over de geluidsoverlast door het overmatige verkeer wordt eigenlijk nooit gesproken.

Stel u voor: 17.00 uur doordeweekse dag. Zoals gewoonlijk staat het verkeer stil voor onze deur. Dan wordt er iemand ongeduldig en begint te toeteren. In een mum van tijd toetert alles mee. Kunt u het zich voorstellen hoe dat klinkt tussen die oude, hoge, huizen?? Zoals het fijnstof blijft hangen, blijft ook dat geluid hangen. Er wordt veel over geschreven, veel beloofd, maar niets gedaan.

Maria Klawer

“Dying for some quiet”;

Mijn vertaling zou zijn: “een moord doen voor wat stilte” en “noise pollution” wordt “akoestisch terrorisme”.

Daarmee geeft het meteen duidelijk weer dat “meer dan hinder” hét understatement van het jaar is..

Ik lees dat Mevr.Cramer stelt dat er in Nederland “een krachtig geluidsbestrijdingsbeleid wordt gevoerd in vergelijking met bijvoorbeeld Engeland en Finland.”

Allereerst heeft het nooit zin ons land met een ander te vergelijken, alleen al omdat Nederland zeer dicht bevolkt is. Maar wat is er krachtig aan een beleid als er juist toename zou zijn van lawaai en duidelijk is geworden dat dat een verlies aan gezonde levensjaren veroorzaakt?

Mijn vertaling daarvan is: er wordt willens en wetens al tientallen jaren niets wezenlijks gedaan aan onnodig lawaai in al zijn vormen en daarmee kan de minister “ dood door schuld” worden aangerekend!

Dat ik dat zo cru stel komt mede door de conclusie van deze Oost-Indisch dove Mevr.Cramer dat er een pleidooi moet worden gehouden in de Milieuraad over het bandenlawaai van voertuigen, en dat het met de trein- en vliegtuigoverlast al beter gaat….

Op het blijkbaar vergelijkbare gebied van luchtverontreiniging is er een smogalarm ingesteld en worden we gewaarschuwd. Alsof er dan minder slachtoffers worden gemaakt.

Zodra er een lawaaialarm in de vorm van decibelnormen geraadpleegd kan worden weten we zeker dat het niet de bedoeling is van onze Minister van Ruimte en Milieu om gezond en wel door het leven te gaan. Hoe wrang klinkt die portefeuille als er zo zonder visie en realiteitszin mee omgesprongen wordt.

Het is overduidelijk dat ons grondrecht op grove wijze geschonden wordt.

Tijd voor actie !

Annette Reinboud
Lioessens

ALGEMEEN

Geachte redactie van Geluidnieuws,

Ik weet dat er al dertig jaar geluidbestrijdingsbeleid gevoerd wordt. Ik heb geregeld stukken gelezen. Desondanks heb ik vaak geluidsoverlast ervaren.

Naar mijn mening komt dat omdat de uitgangspunten van het huidige beleid niet deugen. Geluidsoverlast wordt gedefinieerd als een blootstelling aan een bepaald geluidniveau. Daar zijn enquetes voor gehouden, waarna tot een bepaald niveau besloten is.

Bij het beleid wordt onderscheid gemaakt naar verkeerslawaai, spoorweglawaai, luchtvaartlawaai; ieder met zijn eigen criteria. Als zowel geluidsoverlast optreedt van verkeer, treinen en vliegtuigen laat het beleid verstek gaan.

Geluid door andere bronnen zoals burenlawaai, horecalawaai, evenementenlawaai, lawaai op straat van scooters, motoren, bouwradio's, asofoons wordt door dit 'krachtige' beleid niet gedekt. Dit wordt aan gemeenten en lokale politiecorpsen overgelaten en dat is vaak geen succes.

Een beter uitgangspunt voor beleid, en alle vormen omvattend, zou en verbod zijn op het opdringen van geluid.

Wat is opdringen van geluid, wanneer doet het zich voor?

Als ik geluid kan horen en ik heb daar niet mee ingestemd door een kaartje te kopen of door de veroorzaker toestemming te geven, dan is er sprake van opdringen van geluid.

Een nieuw beleid zou erop gericht moeten zijn om het bewustzijn hiervan te verbreiden en om het bijbehorende gedrag aan te leren. Dus je mag wel muziek maken maar je moet zelf nagaan of je buren het kunnen horen.

Ook de definities in de APV moeten worden bijgesteld. Het is niet langer 'geen hinder veroorzaken', maar 'niet hoorbaar zijn'. En de handhavers van de APV mogen niet meer zeggen 'ik ga wel even luisteren of het hinderlijk is', maar ik ga na 'of het hoorbaar is'.

Omdat de eis streng is zal er niet direct overal aan voldaan kunnen worden. Maar gezien de gevolgen voor de gezondheid van mensen, mag wel de eis 'naar de beste stand van de techniek' worden gesteld. Een eis die in de arbowet ook werd gesteld. Dat wil bijvorbeeld zeggen dat de buurman die niet de stilste BMW-motor gekocht heeft, door de lokale overheid gevraagd kan worden voor een betere (de beste) geluidsdemping te zorgen.

Het kan dus veel beter dit beleid.

M.Pool
Amsterdam

INDUSTRIE

Geachte Redactie,

Hierbij mijn reactie betreffende het artikel van Minister Cramer m.b.t. een 30 jaar lang krachtig geluidsbestrijdingsbeleid.

Mijn mening is dat hiervan in het geheel geen sprake is, in het bijzonder m.b.t. Industrie Lawaai wordt geen voortgang geboekt, in het bijzonder het deelgebied: de bestrijding van zogenaamd Laag Frequent Geluid (LFG, frequenties tussen 20-100 Hz).

In het verleden zijn pogingen gedaan de wetgeving op dit gebied aan te scherpen. Hiertoe zijn initiatieven ondernomen en de resultaten zijn overlegd aan het Ministerie van VROM in de tijd dat Minister Pronk (PvdA) aan het bewind was (1998).

Het commentaar van de minister bij de aanbieding van de doordachte rapportage en richtlijnen m.b.t. LFG was dat de inspanningen van het VROM zich beter konden richten op het aanpakken van de luchtverontreiniging door middel van het verbeteren van de filter installaties in Polen. De investeringen in de bestrijding van LFG in Nederland zouden in vergelijking tot de opbrengst te duur zijn. De rapportage ligt in de la van het VROM te verteren.

Deze houding tenkoste van de gezondheid van de Nederlandse bevolking is kenmerkend voor het tot nu toe gevoerde beleid m.b.t. de verbetering van het milieu in het algemeen. Het is gemakkelijker om uitstoot rechten te kopen in het buitenland dan ervoor te zorgen dat de milieu verbeteringen in ons land doorgevoerd worden, waarbij dan ook direct door de bevolking geprofiteerd kan worden van zowel de milieuverbeteringen zelf als de indirecte economische voordelen.

Het beeld door Cramer geschetst al zou geluid op een gelijk niveau staan met luchtverontreiniging is dus niet waar, alsmede dat dit reeds 30 jaar krachtig terhand zou zijn genomen.

Mijn oproep aan de Minister is dan ook om inderdaad de geluidsbestrijding krachtig terhand te nemen, doch zonder de investeringen uit te ruilen (dus zoals door haar is gesuggereerd: minder bandenlawaai dan minder geluidsisolerende maatregelen).

Krachtige maatregelen zijn:

  • Consequente handhaving en toezicht daarop van de bestaande geluidsnormen,
  • Aanscherping van de bestaande normen zodanig dat recht gedaan wordt aan de geluidsbeleving van de bevolking,

Nieuwe wetgeving op die deelgebieden van de geluidsoverlast waar iedere “rechts”spraak tot nu toe ontbreekt, ik bedoel het LFG deelgebied.

De Minister moge bedenken dat iedere Milieu investering in en aan ons land direct de volksgezondheid tengoede zal moeten komen.

Hoogachtend,

Ir.R.S.Louw
Zweden

MUZAK

De laatste tijd heb ik mw. Cramer nogal eens beluisterd in diverse radio en tv programma's.

Veel indruk maakt ze niet op mij. Ik heb toch nog toe weinig nieuwe inzichten van haar vernomen.

En stel dat er inderdaad al 30 jaar sprake is van krachtig geluidbestrijdingsbeleid, dan blijf ik desondanks met een flink pakket vragen zitten.

Op technisch terrein is er vooruitgang geboekt. o.a.

  • Diverse apparaten en machines zijn geluidsarmer.

  • Hier en daar is wegdek vervangen door fluisterasfalt.

  • Beter geisoleerde woningen , meer en beter functionerende geluidsschermen.

Op hetgeen dringend breedschalig ter discussie moet worden gesteld, namelijk hoe de openbare en voor publiek toegankelijke ruimten behalve van zwerfvuil/stof verschoond dient te blijven van geluidsafval, rust echter een onbegrijpelijk taboe.

Dat vraagstuk heeft in feite lang niet altijd relatie met aantallen decibels.

Blootstelling aan hard geluid, met als gevolg slechthorendheid en erger, heeft redelijk serieuze aandacht.

Maar er is meer Mevrouw Jacqueline Cramer, er is meer Mijnheer Ab Klink.

En daar hoor ik amper machthebbers, bestuurders, bedrijfsleven, politici over.

Van de wieg tot het graf worden wij heden ten dage achtervolgd door opgedrongen radio/''muziek''zenders. Tot in wacht-en behandelkamers en het openbaar vervoer aan toe.

Kent u het probleem van zeer velen die in STILTE lijden, wegens het feit te moeten werken in de hele dag radio3/skyradio/538.satelietzender of wat dies meer zij.

De evenementenKULtuur die ons gedurende de zomermaanden met grote regelmaat in gijzeling neemt. Dagen en nachten in onontkoombaar geDOEFDOEFDOEF zien te overleven. De vele feestjes die vrolijk worden afgesloten met milieu-en geluidsvervuilend vuurwerk.

De terreur van motorrijders, opgevoerde brommertjesbestuurders, de bizarre Boomcar,

de mobiele belterreur en straks de ''heerlijke''Decembermaand.enz.enz.

Kortom: op heel eenvoudige wijze kan heel veel geluidsgeweld uit de wereld.

Een win-win situatie. Want vergeet niet welke bedragen en de hoeveelheid energie bovenstaand vreet. En bovendien is elk levend wezen gebaat bij meer rust en stilte.

Er is sinds kort een nieuwe tv zender www.hetgesprek.nl die voert als slogan WIE DURFT.

Daarmee wil ook ik eindigen.

Welke bewindspersoon DURFT het taboe op meer rust en stilte, het taboe op aan de kaak stellen van geluids/''muziek''overlast te doorbreken en slachtoffers van deze vorm van onderdrukking een hart onder de riem te steken.

Lia Verhaar,dir
www.stichtingbam.nl 

LS,

Dit is toch een lachertje. Het enige waar de overheid enige aktiviteit heeft ontplooid bij de terugdringing van geluids overlast is met het wegverkeer. In de rest van de maatschappij heerst een geluidsterreur. In de horeca, in winkels, in de treinen, op straat etc, etc wordt je bedolven onder allerlei ongevraagde muziek of geschreeuw. Op welke soort bijeenkomst of feest is het bon ton om de muziek zo hard te zetten, dat geen mens zich meer kan verstaan.

Opmerkingen van mijn zijde "of het mogelijk is de muziek iets zachter te zetten, worden in negen van de tien gevallen beantwoord met een glazige blik en de zin "vindt u het dan niet gezellig ".

Er ligt voor mevr. Cramer dus nog een reusachtig terrein om aan te pakken . Ik vrees dat er pas werkelijk iets aan gedaan gaat worden als er een groot medisch probleem door gehoorschade word vastgesteld.

Hoogachtend,
B.Guinée
Prinsenbeek

Ik ben verbaasd over de uitlating van minister Cramer, dat "de verhoudingen in Nederland anders liggen, omdat in Nederland al sinds 30 jaar een krachtig geluidbestrijdingsbeleid wordt gevoerd."

Niet dat ik ooit de overheid met klachten over geluidshinder benaderd heb, maar wel heb ik supermarkten in mijn dorp, IJsselmuiden, benaderd met de tekst van een artikel in Trouw, waaruit bleek, dat Albert Heijn overweegt om muziekvrije vestigingen in te voeren.

Ook ben ik vier jaar geleden van tandarts veranderd omdat mijn toenmalige tandarts het nodig vond om in de wachtkamer gilmuziek in te voeren. Het argument was, dat dat de (angstige) patiënten afleidt en eventuele geluiden van pijn uit de behandelkamer smoort.

Dat is het precies: door de verplichte muziek worden we verdoofd !

Ik ben sterk voorstander van wettelijke maatregelen tegen: muziek in winkels, openbaar vervoer en wachtkamers en boetes voor autorijders, die bij open raam hun radio laten knallen.

Ik hoop, dat u naar deze wenselijkheden omnderzoek kunt doen en minister Cramer over een en ander voorlichten.

Met vriendelijke groet,
drs J.H. Derks

"de overheid weet het al lang........" lees ik. Daar merk je als burger trouwens weinig van!

Wat mij -en vele anderen - ergert is de gewoonte tegenwoordig om op de TV bij gesproken woord tevens luide muziek te laten horen.( Liefst nog met niet terzake doende beelden, maar dit terzijde). Pure waanzin! Pure onrust! Pure agressiviteit.

Jacques Ruijgers
Norg

Geachte heer of mevrouw,

Miljarden worden verdiend aan muziek in ruimtes als winkels, openbare ruimtes en ook kantoren. Het signaal is: stilte is fout, geluid is goed. Allang is aangetoond dat geluidsoverlast de spuigaten uitloopt, en dus is de tijd rijp dat het inzicht dat geluid net zo vervuilend werkt als verontreinigende lucht breed uitgedragen wordt, met name door de overheid.

Mensen geven als reden nummer éen voor emigratie op dat Nl te druk en specifiek te lawaaiig is geworden. Mijn stelling is: Stilte moet hip worden!

Hoogachtend,
drs.F.B.Schenk

Geachte heer, mevrouw,

Naar aanleiding van een artikel in New Scientist heeft minister Cramer gemeld dat de overheid in Nederland al lang weet dat de impact van geluid op de bevolking te vergelijken is met die van luchtverontreiniging. Ook stelt zij dat de verhoudingen in Nederland anders liggen, omdat in Nederland al sinds 30 jaar een krachtig geluidbestrijdingsbeleid wordt gevoerd.

Hier wil ik toch wel even tegen protesteren. Nog steeds word ik in winkels 'getrakteerd' op muzak. Voorbeeld: bij de Coop staat continu muziek aan; een buurtwinkel met aanspreekbare eigenaar. Hij meldt mij dat de muziek niet uit te zetten is omdat de overkoepelende organisatie van Coop dit landelijk uitzendt. Verder koop ik al jaren dure 1e klas treinkaartjes om de 'geleutercultuur' middels het mobiele telefoongeweld te omzeilen. U wilt niet weten wat er allemaal door (als gevolg van discogeweld) hardhorende jeugd door de GSM's wordt geventileerd. Stiltecoupe? Geen enkele controle hierop, sterker nog: het controlerend treinpersoneel zit regelmatig te kletsen of te bellen in de eersteklas stilteruimten. Als ik hen verzoek om stil te zijn word ik raar aangekeken. Ga toch kaartjesknippen denk ik dan.....

Met vriendelijke groet,
Harry van Egmond
Haarlem

Dit krachtige geluidsbestijdingsbeleid is in mijn beleving een januskop, het heeft twee gezichten.

Het kopt inderdaad dat al 30 jaren een krachtig beleid wordt gevolgd om te voorkomen dat er nieuw geluidsknelpunten ontstaan. Daarnaast worden bestaande knelpunten opgelost. Echter sinds 1998 is er een tegenbeweging opgestart vanuit het minister VROM. Ik zal enkele voorbeelden de revue laten passeren.

Op 1 november 1998 zijn de eerste AMvB volgens een nieuwe systematiek van kracht geworden, onder andere het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer. Door de invoering van dit besluit kregen sommige horecabedrijven van de ene op de andere dag 25 dB meer beleidsruimte. Er zijn veel bedrijven die circa 15 dB meer beleidsruimte hebben gekregen. VROM stelt dat het een lokale verantwoordelijkheid is om dit te voorkomen wetende dat er maar enkel gemeentes in Nederland zijn die dat willen en zullen doen. Ook mogelijkheden om het vergunnen van beleidsruimte bij AMvB bedrijven vergunbaar en beheersbaar en waarbij de rechten van bedrijven en omwonenden in duidelijke procedures worden gewaarborgd worden door VROM niet een belicht. Als dit toch te veel problemen oplevert wordt pas 8 jaren later een reparatie AMvB voor AMvB bedrijven op gezoneerde industrieterreinen gemaakt, terwijl het op een zo eenvoudig manier op te lossen was geweest. Ook de recente wijziging van de Wet geluidhinder is weer een gemiste kans om het eenvoudiger en beter te maken. Ook de verworven kader van de Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening komen binnen kort op de helling. Kortom de bedrijven lobby wint het weer en de burger waarvoor wij als gemeente zo vaak moeten opkomen hebben het nafluiten.

Cor Goorts

Ik heb op geen enkele manier het idee dat publieke geluidshinder (bijvoorbeeld muzikaal behang in winkelcentra, zwembaden, sportcentra en je kunt het zo gek niet bedenken) serieus wordt genomen. Het wordt alsmaar erger en normale mensen worden daar gek van. De overheid moet hier gaan optreden.

met vr.groet

Theo IJzermans
Amsterdam

HORECA EN EVENEMENTEN

Beste redactie,

Goed dat jullie de mening peilen over de geluidsoverlast in ons land. Deze is schrikbarend en neemt alleen nog maar toe. Toevallig las ik in de krant dat de overheid het 'mes gaat zetten in vergunningen voor evenementen'. Juichend bedacht ik dat onze klachten tegen de alom aanwezige lawaaiterreur eindelijk zou worden aangepakt. Maar nee: het mes gaat niet in het lawaai, maar juist omgekeerd: er hoeft niet langer een vergunning te worden aangevraagd voor een lawaaibarbecue op straat.

'Al 30 jaar een krachtig geluidsbestrijdingsbeleid is dus een gotspe. Ik heb Mevrouw Cramer al verschillend malen gemaild over de enorme geluidsoverlast, maar altijd word ik afgescheept.

Groet, Thea Derks
Muziekpublicist
www.radio4.nl (blog)

Ik ben het totaal oneens met het bericht dat er al "sinds 30 jaar een krachtig geluidbestrijdingsbeleid" wordt gevoerd.

Ikzelf woon nu sinds 7 jaar schuin tegenover een café welke van de instanties regelmatig vergunning krijgt om live-muziek te organiseren.

Gedurende deze 7 jaar (maar ook al enkele jaren daarvoor) ondervinden omwonenden hiervan veel geluidsoverlast maar de gemeente en politie zijn zeer laks in het optreden hiertegen en bij klachten over overlast heb ik reacties van hen gekregen zoals o.a. "had u maar niet in de buurt van een café moeten gaan wonen" (van de politie notabene), ach, het duurt toch maar een paar uur per avond? en " tja, iedereen wil toch graag zijn brood verdienen? (gemeenteambtenaar). Met het laatste ben ik het wel eens maar, het pand is eigendom van de gemeente en men weigert geld uit te geven voor een goede en deugdelijke isolatie van de locatie waardoor de pachter inderdaad zijn brood zou kunnen verdienen zonder overlast te bezorgen aan de bewoners van omliggende woningen. Bovendien zou een goed afgestelde geluidsbegrenzer (regelmatig gecontroleerd door de milieuambtenaar) ook al een hoop ellende kunnen voorkomen. M.i. wegen voor de gemeente en ook de politie financiële belangen veel zwaarder als het woongenot en welzijn van de inzittenden van zijn gemeente en ben ik mede dankzij de laksheid en desinteresse van hen veroordeeld tot het regelmatige gedreun van bassen welke boven mijn tv-geluid uitkomen en je tot in je bed achtervolgen.

G.Wanders
HB Houten

 

Al 30 jaar een krachtig geluidsbestrijdingsbeleid? Misschien dan net in Zwolle niet, hier hebben we een krachtig gedoogbeleid!

Wordt er hier op 4 mei,dodenherdenking, alvast "hard" geoefend in het park voor 5 mei "het bevrijdingsfestival", dan wordt er door de politie, wanneer je deze hierover belt, gezegd dat ze misschien hoogstens een beetje proefdraaien. Als het over een half uurtje nog zo is moet ik maar weer even bellen!

De zomermaanden is dit zelfde park met grote regelmaat de plaats waar allerlei festivals gehouden worden. Ieder jaar neemt de frequentie en het aantal decibellen toe, geen sprake van enige geluidsbestrijding,

De politie bellen, omdat mede buurtbewoners voor de zoveeltste keer vinden dat de hele straat moet kunnen meegenieten van hun muziek,heeft ook weinig zin, (op een uizondering na) "je kunt beter gaan verhuizen".

"Achtergrond" muziek? Je kunt het zo gek niet bedenken ,of het is er. In winkels, op straat luidsprekers aan de muur van muziekwinkels, wanneer je telefoneert, en je wordt even in de wacht gezet, in de behandelkamer van een arts, jawel, radio!

Dit krachtige beleid houdt schijnbaar op bij het gewone dagelijkse leven, waar je ongevraagd en ongewenst (en bij al het andere lawaai) (pop)muziek moet aanhoren.

Wendy Nienhuis

 

BUREN

Ik weet niet wat minister Cramer precies bedoelt met "een krachtig geluidsbestrijdingsbeleid".

Ik woon al 20 jaar in Rotterdam en ik slaap al net zo lang met oordoppen in, omdat ik anders meerdere malen per nacht gestoord word in mijn slaap. Niet zo zeer door buitengeluiden maar meer door luiddruchtige buren.

Woningen worden blijkbaar nog zo slecht gebouwd dat het onmogelijk is om ook maar te denken aan enige vorm van 'rustig woongenot'.

Ik woon in een niet al te oude portiekwoning (jaren '70/'80 gebouwd) met betonnen vloeren en binnenmuren maar ik kan alles wat mijn buren boven me doen horen: lopen, rennen (kinderen), praten, schreeuwen, gordijnen open en dicht doen, je hoort kranen, afwasmachines, wc's doorspoelen, zelfs de senseo van de bovenburen kun je horen lopen. Nog gekker, ik hoor de buren van 2 verdiepingen boven me ook regelmatig.

Als de kinderen van de bovenburen op de vloer springen is het geluid niet alleen oorverdovend maar je voelt ook nog eens de trillingen in de vloer onder je voeten. Om over boren, timmeren, zagen, meubels verplaatsen etc. maar niet te spreken.

De buitenmuren (baksteen) zijn zo dun/poreus dat je ondanks dubbele beglazing het hondje van de overburen keihard door de muren heen hoort blaffen, terwijl alle ramen, deuren en roosters potdicht zitten.

Als kinderen op de stoep of straat voor het huis met een bal lopen te stuiteren hoor je door heel het portiek en huis een onaards gedreun met bijbehorende vibraties (trillingen dus).

De politie is absoluut niet duidelijk: "Sorry hoor meneer/mevrouw, maar de buren hebben geklaagd over geluidsoverlast, zoudt u het misschien wat rustiger aan willen doen?"

Hiermee zeggen ze dus niet duidelijk dat het verboden is om overlast te veroorzaken, maar veroorzaken ze eerder ruzies tussen buren onderling, het zijn nameljk de buren die geklaagd hebben!

Het beleid is bij de politie ook niet duidelijk, de een zegt dat het verboden is en dat mensen uit hun huis gezet kunnen worden bij herhaalde overlast, de ander zegt dat er niets aan te doen is zolang 'die mensen hun huur betalen'. Ook is het zo dat men in de ene wijk in Rotterdam een bekeuring krijgt bij herhaalde overlast en men in een andere wijk 'z'n gang kan gaan' zonder enige consequenties.

Er staat nota bene in de milieu-wet dat het verboden is om 'handelingen te verrichten die voor een omwonende of overigens voor de omgeving, geluidhinder veroorzaken'.

Maar het blijkt soms onmogelijk om mensen aan te pakken die willens en wetens geluidsoverlast blijven veroorzaken!

Een krachtig geluidsbestrijdingsbeleid?

Ik dacht het niet!

Arco Fluijt
Rotterdam

IK BEN BOOS

Met al het denkbare disrespect ooit, . . . en heb ik ooit!

In Nederland al sinds dertig (30) jaar een krachtig geluidbestrijdingsbelijd? Al dertig jaar een niet te pruimen geluidterreur zal het simpele bij VROM geparkeerde mens bedoelen. En geen één beleidsmaker doet er wat aan, men el-uu-elt maar wat, zoals in alle regio's en niveau's van de politiek.

Eppo Harbrink Numan

Ik ben ook boos.

Boos op al die mensen die alsmaar met muziek bezig zijn. Dan heb ik het nog niet eens over grote feesten en evenementen.

Zaterdagmorgen, het metselen van een schoorsteentje op het dak, op 2 hoog; aan het eind van de straat is de muziek erbij hoorbaar!

Niets maar dan ook niets blijkt er meer gedaan te kunnen worden zonder muziek. In de bus en tram, in elk overdekt of niet overdekt winkelcentrum,in telefoon-pauzes, bij de tandarts,o ja, op de markt nog geweest? Iedere kraam heeft tegenwoordig een eigen ghettoblaster! Gezellig toch? Ik denk dat een diepgaande studie hiernaar erg veel storingen zal opsporen; bij de fervente gebruikers zowel als bij degenen die alsmaar geacht worden dit glimlachend aan te horen! Laten we niet wachten tot mevrouw Cramer zachte banden gaat verplichten. Wat een waanzin. Gewoon een normaal dagelijks leven leiden brengt een mens al tot waanzin. Misschien niet langer lijdzaam zijn, maar optrekken met een koekje van eigen deeg? Zingend het energiebedrijf opbellen? Met de walkman op naar de tandarts? Laten we toch asjeblieft allemaal tegelijk de supermarkt in gaan met een eigen luide MP3-speler in onze hand! Dat wordt pas gezellig! En wat te denken van een dergelijke groep in de tram? En als we gesommeerd worden het uit te zetten, nou, dan zij eerst!!

I.van Dijk

 

home...