Aantal bedrijven met blootstelling aan schadelijk geluid stijgt

Redactie, 1 december 2007

In november 2007 werd het rapport "Arbo in bedrijf 2006" van de Arbeidsinspectie naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit is een onderzoek naar de naleving van arbo-verplichtingen, blootstelling aan arbeidsrisico's en genomen maatregelen in 2006.

In ruim één op de vijf bedrijven (23%) hebben werknemers te maken met een arbeidsrisico door regelmatige blootstelling aan een schadelijk geluidsniveau. In 6% van de bedrijven zijn er maatregelen getroffen om schadelijk geluid te voorkomen dan wel te beperken en is het arbeidsrisico volgens opgave van de bedrijven niet (meer) regelmatig aanwezig.

Het percentage bedrijven waarin werknemers bij hun reguliere werkzaamheden regelmatig blootstaan aan schadelijk geluid is een stijgende trend zichtbaar vanaf 2004 (21%) en 2005 (22%) en 2004. Het gaat om een kleine maar statistisch significante toename.

openbaar bestuur op de derde plaats

Het hoogst zijn de percentages in de sectoren ‘bouwnijverheid’ (78%), ‘industrie en nutsbedrijven’ (56%), ‘landbouw, visserij en delfstoffenwinning’ (50%) en ‘openbaar bestuur’ (48%). In de laatstgenoemde sector betreft het instellingen zoals de brandweer, gemeentewerken, politie en defensieonderdelen.

vooral maatregelen bij de ontvanger

Er is voor alle bedrijven die maatregelen hebben genomen om blootstelling aan schadelijk geluid te voorkomen of te beperken geïnventariseerd waar deze maatregelen uit bestaan. De meest genoemde maatregel is het aanbieden van gehoorbeschermingsmiddelen (91%). Voorlichting of instructie aan werknemers (36%), maatregelen aan de bron (32%), maatregelen in de overdrachtsweg (7%) en de beperking van de blootstelling (4%) komen minder frequent voor.


Percentage bedrijven dat maatregelen neemt om blootstelling aan schadelijk geluid te beperken, naar soort maatregel

In de bedrijven waar het risico van schadelijk geluid aanleiding was voor het nemen van maatregelen, zijn de maatregelen in bijna alle gevallen (99%) door de inspecteur beoordeeld. In 88% van de beoordeelde bedrijven werden de genomen maatregelen als goed of voldoende gekwalificeerd. Bij 10% van de beoordeelde bedrijven zijn de getroffen maatregelen matig. In 2% van de beoordeelde bedrijven werden de maatregelen als slecht gekwalificeerd.

Europese vergelijking

Volgens het gelijktijdig verschenen rapport van TNO, Arbobalans 2006. Arbeidsrisico's, effecten en maatregelen in Nederland, werken in vergelijking met Europa in Nederland werknemers het minst vaak minimaal de helft van de tijd in een lawaaiige werkomgeving.

Bron: Rapport Arbeidsinspectie, Rapport TNO

home...