Geen overschrijding geluidsnormen Schiphol over eerste helft gebruiksjaar 2006

Redactie, 25 augustus 2006

Het eerste deel van de Handhavingsrapportage Schiphol 2006 is gepubliceerd door de Inspectie Verkeer en Waterstaat. De rapportage beschrijft of het gebruik van de luchthaven Schiphol in de eerste helft van het gebruiksjaar 2006 (1 november 2005 tot en met 30 april 2006) binnen de veiligheids- en milieunormen heeft plaatsgevonden. Ten aanzien van de geluidproductie van de luchthaven wordt geconcludeerd dat er geen overschrijdingen hebben plaatsgevonden.

De Lden-waarde voor het Totale Volume Geluid (TVG) is door Schiphol Group overeenkomstig het wettelijk vastgelegde berekeningsvoorschrift berekend en door de Inspectie getoetst aan de vastgelegde grenswaarde. Uit de berekening van het TVG Lden blijkt een waarde van 59,52 dB(A) op 30 april 2006. Afgezet tegen de grenswaarde van 63,46 dB(A) betekent dit dat op dat moment nog een TVG Lden-ruimte van 3,94 dB(A) beschikbaar was. Dit komt overeen met een nog beschikbare TVG Lden-ruimte van ongeveer 59,4%. Op geen van de 35 handhavingspunten rondom de luchthaven is sprake van een overschrijding.

Bron: IVW

home...