Experimenten Schiphol in de toekomst wettelijk geregeld

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 15 september 2006

De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat experimenteren met nieuwe luchtvaartmaatregelen rond Schiphol mogelijk maakt. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om aanpassingen van vliegroutes of baangebruik. Het wetsvoorstel maakt het mogelijk maatregelen voor beperking van geluidshinder snel in de praktijk te testen op hun effecten. Daarna kunnen de bestaande regels voor Schiphol structureel worden aangepast als het experiment succesvol blijkt te zijn.

De essentie van het wetsvoorstel is dat vliegmethoden kunnen worden uitgeprobeerd die naar verwachting minder overlast veroorzaken. Voorwaarden voor een experiment zijn onder meer dat er een vastgesteld doel en een tijdslimiet zijn en dat er niet meer geluidshinder wordt geproduceerd dan nu het geval is. Op dit moment kan alleen worden afgeweken van de regels bij groot baanonderhoud of in een bijzonder of acuut geval.

Het wetsvoorstel is opgesteld naar aanleiding van een verbetervoorstel van de Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Schiphol (CROS). Ook de Tweede Kamer heeft meerdere keren aangegeven voorstander te zijn van experimenten met ander route- of baangebruik.

De ministerraad heeft er op voorstel van minister Peijs van Verkeer en Waterstaat en staatssecretaris Van Geel van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer mee ingestemd om het wetsvoorstel, vergezeld van het advies van de Raad van State en het nader rapport, bij de Tweede Kamer in te dienen.

Bron: Rijksvoorlichtingsdienst

home...