Lawaaidoofheid nog steeds veel voorkomende beroepsziekte

Nederlands Centrum voor Beroepsziekten, 28 oktober 2006

 

Anno 2006 is lawaaidoorheid nog steeds een beroepsziekte. Dit blijkt uit een rapport van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten dat onlangs verscheen.

stand van zaken

De bijdrage aan slechthorendheid door lawaai op het werk is in een Amerikaans onderzoek berekend tussen 12,6 – 22,4%. Wanneer we deze Amerikaanse gegevens extrapoleren naar de Nederlandse situatie zullen naar schatting 30.000 mensen in de beroepsleeftijd van 20 - 65 jaar slechthorend zijn door hun werk. Ongeveer 7% van de Europese werknemers denkt dat ze gehoorschade oplopen door hun werk. Bijna 30% verkeert meer dan een kwart van de werktijd in lawaainiveaus boven 80 dB.

maatregelen onvoldoende geweest

In Nederland staan ongeveer 900.000 mensen bloot aan overmatig geluid (boven 80 dB) tijdens het uitoefenen van hun beroep. Gehoorschade als gevolg daarvan is één van de meest gemelde beroepsziekten. Hoewel beroepsslechthorendheid al decennia lang onder de aandacht wordt gebracht, zijn de maatregelen om werknemers te beschermen tegen schadelijk geluid blijkbaar niet voldoende geweest. Wellicht door het ontbreken van een samenhangende aanpak is er nog geen dalende trend te zien in het aantal nieuwe gevallen.

Overigens komen er jaarlijks naar schatting 20.000 jongeren met gehoorschade bij als gevolg van blootstelling aan te luide muziek.

Sectoren waar hoge lawaainiveaus worden gemeten zijn bouwnijverheid, transport, overheid (defensie, politie), industrie, muziek en agrarische sector. Sectoren waarover weinig of geen Nederlandse gegevens met betrekking tot lawaaiblootstelling bekend zijn, maar waar uit waarnemingen en internationale literatuur wel degelijk risico’s blijken te bestaan, zijn kinderdagverblijven en de recreatiesector, bijvoorbeeld overdekte zwembaden. Risicoberoepen voor slechthorendheid zijn de machinegebonden beroepen, werkenden die blootstaan aan verkeerslawaai (autoweg, vliegveld), militairen, politie en beroepen in de muziekbranche en horeca. Extra aandacht vraagt de groep werkenden met een gecombineerd blootstellingsrisico voor gehoorschade. Het gaat vooral om blootstelling aan ototoxische (voor het gehoor schadelijke) stoffen zoals bepaalde oplosmiddelen en medicamenten, die de effecten van blootstelling aan lawaai versterken.

Uit onderstaande tabel blijkt dat er de afgelopen 4 jaar eerder een stijging dan een daling is te zien van het aantal meldingen.

conclusie

Het rapport concludeert dat gebrek aan samenhang het effect van gehoorbeschermingsprogramma’s remt. Hoewel beroepsslechthorendheid al decennia lang onder de aandacht wordt gebracht, zijn de maatregelen om werknemers te beschermen tegen schadelijk geluid blijkbaar niet voldoende geweest. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat naarmate gehoorbeschermingsmaatregelen meer geïntegreerd worden uitgevoerd, het gebruik van gehoorbeschermingsmiddelen toeneemt.

Bron: Rapport Beroepsziekten 2006, hier te downloaden

home...