Er komt een nieuw arbo besluit

Kabinet, 19 mei 2006

Er komt een nieuw arbeidsomstandighedenbesluit waarin normen zijn vastgelegd voor gezond en veilig werken. Sociale partners mogen samen bepalen op welke manieren en met welke middelen ze aan deze normen willen voldoen. De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met het nieuwe besluit.

Het Arbobesluit is een meer concrete invulling van de Arbeidsomstandighedenwet die vorige week aan de Tweede Kamer is gezonden. De wet regelt op hoofdlijnen aan welke eisen ondernemingen vanaf volgend jaar moeten voldoen als het gaat om veilig en gezond werken. In het besluit staan nadere regels, bijvoorbeeld dat werknemers die op een hoogte werken boven de 2,5 meter beschermd moeten worden tegen valgevaar. En dat werknemers niet blootgesteld mogen worden aan geluid boven 85 decibel.

Hoe sociale partners het Arbobesluit verder invullen, kunnen ze per sector regelen. Vakbonden en werkgeversorganisaties kunnen daartoe zogenoemde arbocatalogi samenstellen. In die catalogi staat op welke manieren en met welke middelen bedrijven ervoor kunnen zorgen dat werknemers veilig en gezond werken. Omdat werkgevers en werknemers het arbobeleid samen invullen, verwacht het kabinet dat het meer draagvlak krijgt binnen de onderneming. Daardoor verbetert de kwaliteit van het arbobeleid.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het voorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden.

home...