Een uniek experiment: ringonderzoek Geluid

Gerald van Grunsven en Michiel de Ruiter, Bureau Milieumetingen, provincie Noord-Brabant, 20 juni 2006.

Het meten van geluid is ons dagelijks werk. Maar, weten we eigenlijk wel met welke nauwkeurigheid we dit doen?

Om hier een antwoord op te krijgen kunnen we natuurlijk uitgaan van bijvoorbeeld de Handleiding meten en rekenen industrielawaai waarin gesteld wordt dat de algemene nauwkeurigheid van metingen ± 1 dB(A) bedraagt en dat de nauwkeurigheid van de beoordelingsgrootheden LAr,LT en LAmax op basis van directe immissiemetingen ± 2 dB(A) bedraagt. Maken we gebruik van een geluidoverdrachtsmodel, dan is de nauwkeurigheid van het eindresultaat bovendien sterk afhankelijk van de (juistheid van de) gehanteerde uitgangspunten (denk aan de steeds terugkomend discussie: wat is representatief?). In het kader van vergunningverlening en (met name) handhavingaangelegenheden is het van groot belang feitelijk inzicht te hebben in de gerealiseerde nauwkeurigheid van het eindresultaat alvorens toetsing aan grenswaarden plaatsvindt. Indien een geluidbelasting van 52 dB(A) wordt vastgesteld en de nauwkeurigheid bedraagt ± 2 dB(A) bij een grenswaarde van 50 dB(A), bestaat er dan een rechtsgrond om handhavend op te treden? Er bestaat immers een (statistisch) kleine mogelijkheid dat het bedrijf voldoet!

Om inzicht te krijgen in de gerealiseerde nauwkeurigheid c.q. betrouwbaarheidsinterval van de meetresultaten hebben wij van het bureau Milieumetingen van de provincie Noord-Brabant het initiatief genomen een ringonderzoek geluid te organiseren. De aandacht zal hierbij uitgaan naar de reproduceerbaarheid van uitsluitend de analyses, d.w.z. we gaan in dit onderzoek uit van constante broneigenschappen en vaste overdrachtsomstandigheden. Anders gezegd: in voorliggend ringonderzoek willen we inzicht krijgen in de invloed van uitsluitend de gebruikte meetapparatuur en van de persoon welke hiermee de geluidanalyses verricht (factor mens). De geluidemissie van de te analyseren geluiden moet hierbij voor alle betrokken deelnemers dus exact gelijk zijn (gelijke geluidbron). Dit wordt bereikt door het aan de verschillende deelnemers aanbieden van een bekend monster (CD- of DAT-opname). De CD-/DAT-opnames bestaan uit verschillende soorten/typen geluiden zoals: wegverkeerslawaai, impulsachtig (staal op staal) geluid, tonaal geluid (transformatoren), geluid met veel/weinig dynamiek e.d. De analyses moeten plaats vinden volgens een door de organisatie vooraf vastgestelde ondubbelzinnige opdracht. Deze kan bestaan uit het bepalen van een breedbandige waarde, spectrale verdeling, statistische waarde, maximaal geluidniveau e.d. Vervolgens gaat het bureau Milieumetingen als organisator van dit onderzoek de resultaten (statistisch) verwerken om uiteindelijk te komen tot de standaardafwijking van de reproduceerbaarheid van de geluidanalyse. Tot slot worden de resultaten in een (anonieme) samenvattende rapportage opgenomen waarin de prestaties van de afzonderlijke deelnemers uitsluitend voor de desbetreffende deelnemer zelf zichtbaar is.

Het belang van (deelname aan) een ringonderzoek geluid wordt gevonden in de vergroting van het inzicht in de nauwkeurigheid c.q. onzekerheid van de geluidanalyses. Via o.a. deze weg willen wij zoveel mogelijk provincies, milieuadviesdiensten en adviesbureaus benaderen om deze de kans te bieden om deel te nemen aan het ringonderzoek. Het succes van een ringonderzoek hangt immers sterk samen met het aantal deelnemers! Uiteraard zijn en blijven de deelnemerafhankelijke resultaten vertrouwelijk en zullen door ons uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van voorliggend onderzoek. Wel kan het zo zijn dat een samenvatting van bedoelde rapportage gaat dienen als uitgangspunt voor een artikel in het vaktijdschrift “Geluid” en webpublikatie op “Geluidnieuws.nl”

Voor meer informatie kunt u terecht bij Gerald van Grunsven (tel. 073 – 680 8015, E-mail: GvGrunsven@brabant.nl) of Michiel de Ruiter (073 – 680 8406, E-mail: MdRuiter@brabant.nl) van het bureau Milieumetingen van de provincie Noord-Brabant.

 

home...