Nog geen onderzoek geluidshinder traumahelikopters

Ministerie van VROM, 14 december 2005

In een brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer geeft de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, P. L. B. A. van Geel  een overzicht van de stand van zaken rond de evaluatie van de geluidshinder door Traumahelikopters tijdens nachtvluchten. Uit de brief blijkt dat de evaluatie nog niet heeft plaatstgevonden omdat er nog geen nachtvluchten zijn uitgevoerd.

De staatssecretaris hoopt eind 2007 de kamer op de hoogte te kunnen stellen nu VWS heeft aangekondigd dat begin 2006 een proefperiode van anderhalf jaar wordt gestart met de inzet van 1 helikopter gedurende de nacht.

Context

Met ingang van 1 februari 2003 is het Besluit hefschroefvliegtuigen bij ziekenhuizen milieubeheer (Staatsblad 2002, 657) in werking getreden. Aanleiding voor het uitbrengen van dit besluit, beter bekend als het «Traumahelikopter-besluit», was de commotie ontstaan na de brand in Volendam (2000/2001) en de beleving dat milieuregels (lees: geluid) de inzet van traumahelikopters in de weg zouden staan. Met het uitbrengen van het besluit is dan ook beoogd duidelijk te maken dat geluidsvoorschriften geen belemmering behoeven te vormen voor de inzet van traumahelikopters in het kader van de ongevallenbestrijding.

In de nota van toelichting bij het besluit is het volgende aangekondigd: Het gebruik van traumahelikopters, zeker gedurende de nacht, zal aanleiding kunnen geven tot slaapverstoring bij de omwonenden. Daarom zal er – uitgaande van de huidige standplaatsen van de traumahelikopters – twee jaar na inwerkingtreding van dit besluit een onderzoek worden gestart naar:

Tevens wordt aan het slot opgemerkt dat: «De werking van het onderhavige besluit zal na drie jaren worden geëvalueerd. Het eerder genoemde onderzoek naar mogelijke geluidsisolatie zal deel uitmaken van deze evaluatie. Ook zullen de in artikelen 4, 5 en 7 genoemde aantallen vliegbewegingen in de evaluatie worden betrokken.»

In 2003 waren de helikopters technisch nog niet uitgerust (het ontbreken van nachtvluchtapparatuur) om ’s nachts te kunnen opereren en bovendien was er geen budget beschikbaar voor een 24-uurs bezetting. De traumahelikopters verrichten ongeveer 400 hulpverleningen per jaar, hetgeen neerkomt op ca 2–3 vliegbewegingen per dag (inclusieftraining en loze vluchten). ’s Nachts (d.w.z na schemering) wordt er niet gevlogen.

Eind 2004 zijn er 4 nieuwe helikopters aangeschaft (Eurocopter EC135) die voldoen aan de eis van het onderhavige Besluit (Lwa<140 dB). Weliswaar een vorstelijk geluidsvermogen, maar voor een helikopter vrij «stil». Anders dan de bestaande helikopters zijn deze nieuwe helikopters wel in staat om ’s nachts te vliegen.

Beleid VWS

In april 2005 heeft mijn ambtgenoot van VWS u per brief geïnformeerd over het beleid ten aanzien van mobiele medische teams (MMT’s) en in het bijzonder over het functioneren van deze teams en hun nachtelijke inzetbaarheid. Dit naar aanleiding van de evaluatie van de beleidsvisie Traumazorg 2004 van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ). In de briefvan VWS wordt voorgesteld om één van de traumahelikopters die nu gedurende de dag wordt ingezet paraat te houden gedurende de nacht. Door deze helikopter centraal in Nederland te positioneren kan 80% van de Nederlandse bevolking worden bereikt binnen de gestelde normen. Samen met veld-partijen zal een plan van onderzoek worden opgesteld met de verwachting dat dit inzicht zal geven in:

Uit het voorgaande volgt dat tot heden er nog geen nachtvlucht heeft plaatsgevonden.

Uit recente informatie van mijn ambtgenoot van VWS heb ik vernomen dat begin 2006 zal worden gestart met een experiment van anderhalfjaar .

Er zal 1 helikopter gedurende de nacht worden ingezet (standplaats Radboud Nijmegen). De andere 3 helikopterteams zullen tot 00.00 uur worden ingezet per wegvoertuig. Als de helikopter door bepaalde omstandigheden (weer ofmankementen) niet kan vliegen is dit team ook over de weg mobiel inzetbaar.

Conclusie/Samenvatting

Een onderzoek naar de geluidsoverlast van traumahelikopters gedurende de nachtelijke periode is tot dit moment niet mogelijk geweest om de eenvoudige reden dat er tot heden nog geen nachtvluchten hebben plaatsgevonden.

Ook de aangekondigde evaluatie is om die reden vooralsnog niet aan de orde.

Ik stel dan ook voor het onderzoek en de evaluatie uit te stellen tot de uitkomsten van het experiment van VWS meer duidelijkheid hebben verschaft.

Wel is het zaak dat er een 0-meting wordt verricht zodat na afloop van de proefperiode van anderhalf jaar vergelijkingsmateriaal voorhanden is en een uitspraak kan worden gedaan over het effect van de traumahelikopter op de (nachtelijke) hinderbeleving. In overleg met mijn ambtgenoot van VWS zal worden bezien hoe dit kan worden uitgevoerd.

Google
Bron: Parlondo, website Tweede kamer

home...