Open brief van provincie Limburg aan NAVO over AWACS

Provincie Limburg, 20 januari 2006

Brief GS van Limburg aan NAVO, de heer mr. J. de Hoop Scheffer:

Geachte Secretaris-Generaal,

In overeenstemming met het gesprek van vrijdag 13 januari 2006, dat u voerde met de Commissaris van de Koningin in Limburg, berichten wij u het volgende. De provincie Limburg en in het bijzonder de regio Zuid-Limburg ondervindt sinds 25 jaar veel hinder van operaties met AWACS vliegtuigen van de NAVO vliegbasis Geilenkirchen In sommige gemeenten zoals Onderbanken en Brunssum is de overlast extreem. De vluchten worden uitgevoerd met toestellen met verouderde en lawaaiige motoren, die in de civiele luchtvaart in de EU sinds 2002 niet meer zijn toegestaan. De toestellen zijn uit milieuoogpunt problematisch vanwege hun geluidhinder en luchtemissies en leiden dan ook tot veel milieuhinder en klachten.

Ook het overleg en de discussie over de AWACS problematiek heeft inmiddels een geschiedenis van ruim 25 jaar. Cruciaal punt in de AWACS discussie is de kwestie van de vervanging van de huidige lawaaiige motoren door moderne, geluidluwe motoren. De belangen van volksgezondheid, bescherming van het natuurlijke milieu en de kwaliteit van de leefomgeving zijn hier in het geding. Bij door in opdracht van Ons College en van de Nederlandse Minister van VROM in 2004 onafhankelijk van elkaar uitgevoerde geluidmetingen zijn extreem hoge geluidniveaus gemeten, oplopend tot pieken van 1062 dB(A) (sic, redactie). Daarbij is ook gebleken dat de gemeten waarden aanzienlijk hoger liggen dan de berekende waarden.

Wij achten het in dit licht des te navranter dat nu reeds sinds meer dan 10 jaar vanuit onze regio wordt aangedrongen op vervanging van de motoren, Ons College heeft dit pleidooi o.a meermalen gevoerd in de Commissie AWACS Limburg en daarbij bij de minister van Defensie aangedrongen op een actievere opstelling in deze in NAVO verband Tot op heden hebben de inspanningen van de regio in deze niet tot een merkbaar resultaat in de besluitvorming geleid. Dit geldt eveneens voor de herhaalde pleidooien vanuit onze provincie om de mogelijkheden van een verlenging van de startbaan van de NAVO AWACS basis in Geilenkirchen in oostelijke richting serieus te onderzoeken.

Wij kunnen dan ook niet anders concluderen dan dat er weinig of geen voortgang in dit dossier is geboekt en dat de NAVO besluitvorming over de vervanging van de motoren van de AWACS toestellen voortdurend op de lange baan wordt geschoven. Wij achten dit gebrek aan voortgang uit het oogpunt van de in het geding zijnde belangen van gezondheid en milieu van de bewoners van onze provincie en in het bijzonder van de regio Oostelijk Zuid-Limburg niet langer acceptabel. De kwestie van de vervanging van de oude motoren heeft wat ons betreft de hoogste prioriteit. Wij doen daarom een klemmend beroep op u al het mogelijke te doen om te bewerkstelligen dat de besluitvorming over vervanging van de motoren wordt bespoedigd en op korte termijn tot afronding komt Tevens verzoeken wij u, in aanvulling op het voorgaande, ook de kwestie van de verlenging c.q. verlegging van de startbaan in oostelijke richting in overleg met de Duitse overheid nadrukkelijk te bezien.

Gedeputeerde Staten van Limburg, 20 januari 2006


 

Google

Bron: http://www.limburg.nl

home...