Productenoverzicht van stille wegdekken

ir. M.J. Eijbersen, projectmanager Openbare Ruimte & Infrastructuur van CROW , april 2005

In de afgelopen decennia zijn vele verschillende typen geluidsarme wegdekken ontwikkeld. Als voorbeelden hiervan kunnen worden genoemd: enkellaags en tweelaags ZOAB, stille dunne asfaltdeklagen, geluidsarme elementenverhardingen en uitgeborsteld beton. Om het geluidsreducerend effect van de verschillende typen geluidsarme wegdekken in kaart te brengen en te kwantificeren, heeft een CROW-werkgroep in de periode 1995 Ė 1998 een methode ontwikkeld die bekend is geworden als de methode Cwegdek. Deze methode werd beschreven in CROW publicatie 133. Na een aantal jaren ervaring met deze methode te hebben opgedaan is met de herziening van het Reken- en Meetvoorschrift Verkeerslawaai 1981, ook de methode Cwegdek aangepast. De nieuwe methode Cwegdek die aansluit bij het Reken- en Meetvoorschrift Wegverkeerslawaai 2002 [1] is beschreven in CROW publicatie 200 [2]. Met het uitkomen van deze publicatie is besloten om de Cwegdek-coŽfficiŽnten van de verschillende wegdekcategorieŽn en -producten op de website www.stillerverkeer.nl te plaatsen.

Website Stillerverkeer.nl

In 2001 is op initiatief van CROW en het ministerie van VROM de website Stillerverkeer.nl geÔntroduceerd. Het doel van de site is om akoestici en civieltechnici bij zowel wegbeheerders, aannemerij en adviesbureaus te informeren over de laatste ontwikkelingen op het gebied van stille wegdekken. Tevens heeft de site tot doel de laatste stand van zaken rondom de herzieningen van de verschillende reken- en meetvoorschriften te geven. Zo zijn op de site het RMW 2002, het karteringsvoorschrift in het kader van de EU-richtlijn Omgevingslawaai en de conceptversie van het Reken- en Meetvoorschrift Railverkeerslawaai te downloaden. Gebruikers van de site kunnen indien gewenst vragen stellen aan de webmaster. Op 1 juli 2004 is de geheel herziene site in de lucht gekomen. Sindsdien trekt de site vele bezoekers, die met name informatie zoeken over de verschillende Cwegdek-coŽfficiŽnten.

Cwegdek voor wegdekcategorieŽn en producten

Op de site zijn Cwegdek-coŽfficiŽnten opgenomen voor een 12-tal wegdekcategorieŽn. Deze categorieŽn komen overeen met de categorieŽn uit publicatie 200. Voor een deel zijn dit standaard wegdektypen, zoals ZOAB 0/16, en voor een ander deel categorieŽn waarin een aantal producten met gelijke eigenschappen passen. Zo is er de categorie ĎTweelaags ZOAB fijní waaronder vallen tweelaags ZOAB constructies met een steengrootte in de toplaag van maximaal 6 mm. De Cwegdek-coŽfficiŽnten voor deze categorieŽn zijn bepaald door de CROW-werkgroep die publicatie 200 heeft opgesteld. Met deze categorieŽn wordt het de gebruiker van het Reken- en Meetvoorschrift mogelijk gemaakt om in een vroegtijdig stadium akoestische berekeningen uit te voeren zonder dat gekozen is voor een specifiek product van een aannemer. De Cwegdek-coŽfficiŽnten zijn te vinden via ĎReken- en Meetvoorschriftení, ĎCwegdekí en ĎActuele lijstí.

Producenten van geluidsarme wegdekken kunnen de Cwegdek-coŽfficiŽnten van hun product ook op de website plaatsen. Zij kunnen dit doen door voor hun product de Cwegdek te laten bepalen overeenkomstig de richtlijnen uit publicatie 200. Doordat er steeds nieuwe geluidsarme producten op de markt komen en bestaande producten kunnen worden geoptimaliseerd, is de lijst met Cwegdek-coŽfficiŽnten op de website dynamisch. Gebruikers van de site wordt daarom ook aangeraden om de site regelmatig te bezoeken voor de meest actuele stand van zaken. Op de site zijn momenteel 26 rapporten met Cwegdek-coŽfficiŽnten van producten opgenomen.

Publiceren Cwegdek-coŽfficiŽnten op Stillerverkeer.nl

Voor het publiceren van productgebonden Cwegdek-coŽfficiŽnten op de website hanteert CROW de volgende uitgangspunten:

 
Onderdelen waarop een Cwegdek-rapport wordt gecontroleerd:
 1. Zijn de meetgegevens verkregen op tenminste vijf verschillende werken?
 2. Zijn de SPB-metingen uitgevoerd op 5 m hoogte?
 3. Voldoet het toepassingsgebied aan de eisen voor het betrouwbaarheidsinterval (0,1 dB(A) voor lichte en 0,4 dB(A) voor (middel)zware voertuigen)?
 4. Zijn de coŽfficiŽnten in twee decimalen en de wegdekcorrecties in ťťn decimaal weergegeven?
 5. In het rapport mag geen melding worden gemaakt van een correctiefactor volgens een interimmethode, want die bestaat niet meer in de nieuwe methode ter bepaling van Cwegdek.
 6. Is de temperatuurcorrectie toegepast?
 7. Voldoen de afzonderlijke SPB-metingen aan de eisen voor het 95%-betrouwbaarheidsinterval? Deze eisen zijn afhankelijk van het aantal gemeten voertuigen (bijvoorbeeld 0,3 dB(A) voor lichte motorvoertuigen bij 100 meetpunten).
 8. Is de spreiding tussen de gebruikte metingen niet groter dan 2 dB(A)?
 9. Is de juiste werkwijze gehanteerd om de spectrale wegdekcorrecties te bepalen?
 10. Zijn in de bijlagen de afzonderlijke meetgegevens opgenomen?

Gebruik in de praktijk

De op de site vermelde Cwegdek-coŽfficiŽnten zijn nadrukkelijk bedoeld om gebruikt te worden in het Reken- en Meetvoorschrift Wegverkeerslawaai en past daarmee dus in de voorbereidende fase van een project waarbij een weg wordt gereconstrueerd of nieuw wordt aangelegd. De Cwegdek-coŽfficiŽnten zijn niet bedoeld om rechtstreeks in een bestek te worden opgenomen als eis aan het geluidreducerend effect van een wegdek. Dit kan alleen al niet aangezien de Cwegdek-coŽfficiŽnten een gemiddelde waarde zijn van metingen op ten minste vijf verschillende locaties. Momenteel wordt zowel in nationaal als internationaal verband gewerkt aan het opstellen van een procedure om een afnamecontrole uit te kunnen voeren. Voorlopig kan hiervoor gebruik worden gemaakt van de ProductieControleGeluid, zoals die is gehanteerd bij het gebruik van de Stimuleringsregeling Stille Wegdekken van het Ministerie van VROM.

Referenties

 1. Reken- en Meetvoorschrift Wegverkeerslawaai 2002, Regeling als bedoeld in artikel 102, eerste en tweede lid van de Wet geluidhinder. Den Haag, 2002.
 2. De methode Cwegdek 2002 voor wegverkeersgeluid, CROW publicatie 200, Ede, april 2004.

home...