Luchthaven Eelde krijgt positief advies inzake baanverlenging

Groningen Airport Eelde, 27 juli 2005

Uit een reeks onderzoeken, in gang gezet door het ministerie van Verkeer en Waterstaat, komt onder andere naar voren dat de geplande baanverlenging past binnen de milieuruimte die in de aanwijzing van 2001 is vastgelegd. De Commissie milieu effect rapportage is van oordeel dat de essentiele informatie in de aanvullende milieurapporten aanwezig is. Er is hiermee goede en bruikbare informatie beschikbaar gekomen om het milieubelang een volwaardige plaats te kunnen geven in de besluitvorming.

Aanleiding van deze onderzoeken was een uitspraak van de Raad van State, eind 2003, die stelde dat de consequenties van de verlengde baan niet voldoende waren onderzocht. Uit het nieuwe onderzoek blijkt verder dat de natuur in de omgeving van de luchthaven geen extra schade toegebracht zal worden. De bijdrage van de luchthaven aan de luchtvervuiling in de omgeving is en blijft zeer beperkt. De onderzoekers constateren ook dat de omliggende natuurwaarden bijvoorbeeld die van het Zuidlaardermeer, niet significant be´nvloed worden.

Geen extra overlast

Weliswaar neemt het verwachte jaarlijkse aantal vliegbewegingen van grote toestellen met zo'n 500 toe tot ongeveer 20.000, maar daar staat tegenover dat het kleine verkeer van 80.000 naar 50.000 bewegingen per jaar terugloopt. Bovendien is de vlootsamenstelling stiller dan tien jaar geleden. Verder blijft de nachtsluiting gehandhaafd en zal verreweg het grootste deel van de starts en landingen tussen 08:00 en 20:00 uur plaatsvinden. De geluidszone uit de aanwijzing blijft in tact en de omgeving zal geen extra overlast krijgen te voorduren.

Onderzoeksrapporten liggen ter visie

Alle onderzoeksrapporten en het advies van de Commissie m.e.r. liggen momenteel ter visie. Hiermee start een periode met gelegenheid tot schriftelijke inspraak met aansluitend, op 7 september, een hoorzitting. Inspraak staat overigens alleen open voor mensen die al eerder inspraakreacties of bezwaren hebben laten optekenen.

De stukken zijn ook te downloaden zijn op de website www.luchtvaartbeleid.nl. Kijk voor meer informatie over de baanverlenging ook op www.baanverlenging.nl.

Bron: via Nieuwsbank, www.nieuwsbank.nl

home...