Bergschenhoek: "Rotterdam Airport en Rotterdam dreigen ontwikkeling en leefbaarheid van Bergschenhoek te frustreren"

Gemeente Bergschenhoek, 14 september 2005

Met verbazing ziet de gemeente Bergschenhoek de initiatieven van de gemeente Rotterdam en Rotterdam Airport voor verruiming van de ontwikkelingsmogelijkheden zich voltrekken. Volgens de gemeente Bergschenhoek worden hiermee de zorgvuldige verstedelijkingsafspraken met de stadsregio Rotterdam doorkruist. De verdere ontwikkeling van de gemeente dreigt te worden gefrustreerd en de leefbaarheid van de huidige kern verder te worden aangetast.

Betrekkelijk recent in november 2002 is de huidige aanwijzing van Rotterdam Airport van kracht geworden. Daarin is de ontwikkelingsruimte voor de luchthaven met het vaststellen van de geluidscontouren bepaald. Dat biedt niet alleen duidelijkheid voor de ontwikkelingsmogelijkheden van de luchthaven, maar het schept tegelijkertijd waarborgen voor de ruimtelijke ontwikkelingen in de directe omgeving van de luchthaven. In dat licht wekt het bevreemding dat nu initiatief wordt genomen om aan deze waarborgen te tornen.

De gemeente Bergschenhoek heeft een belangrijke opgave in de verstedelijkingsopgave van de stadsregio Rotterdam, zoals vastgelegd in het verstedelijkingsconvenant met de stadsregio Rotterdam. Het RR2020 bevestigt de noodzaak van die ontwikkeling. De opgave bedraagt zon 38.000 woningen in de periode tot 2010. In de periode daarna is behoefte aan nog eens 22.000 woningen. Volgens de plannen kan daarvan een aandeel ter grootte van circa 4.200 woningen op uitleggebieden binnen Bergschenhoek worden gerealiseerd. Verruiming van de groeicapaciteit van de luchthaven maakt de uitvoering van deze groeiopgave zo goed als onmogelijk.

Onderhandelaarsakkoord moet in tact blijven.

De gemeente Bergschenhoek is van mening dat het zogenoemde onderhandelaarsakkoord tussen de gemeente Rotterdam en de Schiphol Group destijds niet voor niets is gesloten. In dat verband zijn afspraken gemaakt die een gezonde exploitatie van de luchthaven op basis van een zakelijk profiel mogelijk maakt en tegelijkertijd geen onoverkomelijke ruimtelijke beperkingen voor de omgeving oplevert. Voor zover er sprake zou zijn van rekentechnische tekortkomingen, mogen de gevolgen daarvan niet worden afgewenteld op de omgeving van de luchthaven.

In een eerste reactie op het vorige week gepresenteerde rapport inzake de ontwikkelingsperspectieven van Rotterdam Airport wijst de gemeente Bergschenhoek de door de gemeente Rotterdam in dat verband gepresenteerde conclusies volledig af. Wel constateert de gemeente Bergschenhoek dat de door de onderzoekers aangeduide noodzaak tot herstel van vertrouwen tussen betrokken partijen haaks staat op de als agressief ervaren opstelling van Rotterdam Airport.

Bron: via Nieuwsbank

 

 

home...