V&W: Schipholwet beperkt niet het aantal vluchten, maar wel het lawaai

20 oktober 2005

Luchtvaartsector zelf verantwoordelijk voor invullen geluidsruimte

"De Polderbaan van Schiphol levert minder vliegbewegingen en meer lawaai op", zo stelt het Algemeen Dagblad op 18 oktober in een artikel. Volgens het ministerie van Verkeer en Waterstaat is dit verhaal op een aantal punten onjuist. Zo schrijft de krant onder meer dat het aantal vliegbewegingen op Schiphol tot 440.000 bewegingen kan toenemen, terwijl met de aanleg van de Polderbaan beoogd werd om circa 600.000 vliegbewegingen te realiseren. Daarnaast zou met de ingebruikname van de Polderbaan het aantal klachten aanzienlijk zijn gestegen.

Wat betreft het aantal vliegbewegingen is het aan de luchtvaartsector zelf om invulling te geven aan de beschikbare geluidsruimte. In 2003 zijn bij de invoering van de Schipholwet geluidsnormen vastgesteld. In deze wet is echter geen maximum aantal vliegbewegingen vastgelegd. Met de invoering van de Schipholwet werd namelijk nooit beoogd om aantallen vliegbewegingen vast te leggen. Het beeld dat Verkeer en Waterstaat en de luchtvaartsector hadden bij invoering van de Schipholwet is dat 500 – 600.000 vliegbewegingen haalbaar zouden moeten zijn. Op basis van recente onderzoeken blijkt dat, indien de sector geen maatregelen neemt zoals het weren van lawaaiige toestellen, een groei tot 450 – 480.000 vliegbewegingen te realiseren valt. Met inzet van gerichte maatregelen zou naar verwachting een nog grotere groei kunnen worden gerealiseerd. Dit in tegenstelling tot het aantal van maximaal 440.000 vliegbewegingen zoals in het artikel wordt gesteld.

Sinds de ingebruikname van de Polderbaan is het aantal klagers afgenomen. Het beleid is erop gericht om geluidsoverlast te beperken. Zo is bijvoorbeeld het aantal woningen met een hoge geluidsbelasting afgenomen. Het gewijzigd baangebruik leidt er echter toe dat nieuwe gebieden overlast ervaren en dat leidt logischerwijs tot een verschuiving van de klachten. Dat beeld werd ook door VenW verwacht.

Het projectbureau van de evaluatie van het Schipholbeleid bezoekt deze week indieners van verbetervoorstellen rond de evaluatie van de Schipholwet. Op deze manier wil Verkeer en Waterstaat haar oor te luister leggen bij omwonenden. Op dit moment wordt het Schipholbeleid, dat vanaf 2003 van kracht is, geëvalueerd. Het kabinet wil toetsen of het beleid in de praktijk effectief is en of verbeteringen mogelijk zijn. Daarom heeft tot 1 juli jongstleden iedereen de kans gehad om voorstellen voor verbetering van het beleid in te dienen. Hiervan hebben meer dan 130 indieners gebruik gemaakt. Zij hebben ruim 600 verbetervoorstellen ingediend. In februari 2006 worden de uitkomsten van de evaluatie aan de Eerste en Tweede Kamer aangeboden.

Bron: Website Ministerie van Verkeer & Waterstaat

 

home...