Herziening Reken- en Meetvoorschrift Railverkeerslawaai

Jan Hooghwerff, 21 februari 2005

Naar verwachting wordt in het eerste kwartaal van 2005 door het ministerie van VROM het Reken- en Meetvoorschrift Railverkeerslawaai 2004 (RMVR 2004) uitgebracht. Dit is een aanpassing van het vigerende Reken- en Meetvoorschrift Railverkeerslawaai van 1996. Het feit dat al binnen tien jaar een vernieuwing van het voorschrift heeft plaats gevonden, heeft niet zo zeer te maken met het feit dat het huidige RMVR niet meer goed is. Belangrijker is dat het huidige RMVR niet goed meer aansluit bij de gewijzigde verantwoordelijkheden binnen de spoorwereld.

Net zoals te zien is bij het twee jaar geleden gepubliceerde Reken en Meetvoorschrift Wegverkeerslawaai 2002 (RMW 2002) is er ook binnen de spoorwereld de behoefte om flexibeler om te kunnen gaan met gewijzigde eigenschappen van materieel en bovenbouw. Immers, het huidige RMVR maakt het zeer moeilijk om adequaat in te spelen op de nieuwe ontwikkelingen die bijvoorbeeld voortkomen uit de programma’s van het Innovatieprogramma Geluid (IPG), zoals de toepassing van raildempers en “akoestisch” slijpen.

Binnen een werkgroep van het CROW is door VROM, ProRail, TNO, M+P, dBvision en AEAT gedurende enkele jaren aan het nieuwe voorschrift gewerkt. In gezamenlijk overleg is uiteindelijk gekomen tot een evenwichtige keuze tussen verschillende factoren als detail en hoofdlijnen of wetenschappelijke waarheid en praktische haalbaarheid.

Om een zo goed mogelijk toepasbaar Reken- en Meetvoorschrift te houden is de vorm grotendeels gelijk gebleven. De toegevoegde emissiemeetmethodes zijn buiten het echte RMVR 2004 gehouden en worden onder de naam “Technische Regeling Emissiemeetmethoden Railverkeer 2004” als afzonderlijke publicatie uitgebracht.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

De conceptversie van het nieuwe Reken- en Meetvoorschrift Railverkeerslawaai kan worden gedownload op www.stillerverkeer.nl. Ook de toegevoegde Technische Regeling Emissiemeetmethoden is daar beschikbaar.

Het moment waarop het nieuwe voorschrift in werking zal treden, zal gemeld worden in de Staatscourant. Daarin zullen ook de “overgangsregelingen” opgenomen worden. De verwachting is dat die in grote lijnen overeen zullen komen met de regeling voor het gewijzigde voorschrift in 1996.

home...