Gemeente Apeldoorn pakt geluidshinder aan

Gemeente Apeldoorn, 23 februari 2005

Het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn streeft er naar geluidshinder in haar gemeente verder in te dammen. De wijze waarop het college het geluidshinder wil aanpakken staat vermeld in de Uitvoeringsnota Geluid voor de periode 2005 – 2009. Zo wil het college onder andere woningen die last hebben van geluidshinder van 65dB(A) of meer saneren en de maximale geluidsnormen binnen verblijf- en  bedrijfsgebieden vastleggen in bestemmingsplannen.

Om inzicht te krijgen in de maximale toelaatbare geluidsnormen inventariseert de gemeente de komende jaren de huidige geluidssituaties in verblijf- en bedrijfsgebieden. Vooruitlopend op een gemeentedekkend beeld zal de gemeente dit jaar een quick scan uitvoeren. De gegevens hieruit vormen de basis voor toezicht en handhaving. Als laatste wil het college extra aandacht besteden aan een zorgvuldige afhandeling van geluidsklachten.

Samenvatting van de Nota

Waarom een uitvoeringsnota geluid

Het is de ambitie van de Gemeente Apeldoorn om ongewenste milieusituaties te saneren en voor de toekomst het milieubelang duidelijker te betrekken bij de planontwikkeling voor wonen, werken en verkeer. Dit vraagt om het expliciet formuleren van ambities en handvatten voor de milieukwaliteit (leefomgevingskwaliteit) van gebieden. Voor geluid is dit gedaan in de vorm van deze uitvoeringsnota. Het formuleren van deze uitvoeringsnota wordt tevens ingegeven door de tweede ISV-periode en waarvan geluid een integraal onderdeel is.

Sanering bestaande geluidhinder

Binnen het grondgebied van de Gemeente Apeldoorn zijn er in het verleden (peiljaar 1986 voor wegverkeerslawaai en 1987 voor railverkeerslawaai) wettelijke geluidsaneringssituaties ontstaan. Dit zijn woningen die in die jaren een geluidbelasting hadden van 65 dB(A) of meer. Binnen de Gemeente Apeldoorn waren dit er circa 650 woningen. Daarnaast zijn er nog circa 900 minder geluidbelaste situaties (tussen de 60 en 65 dB(A)) binnen de gemeente.

Vanaf begin jaren ’90 heeft de gemeente gebruik kunnen maken van de rijkssubsidie voor geluidsanering. Met deze subsidie heeft de Gemeente Apeldoorn circa 505 woningen kunnen saneren. Na een medio 2004 gehouden actualisatie zijn er uiteindelijk nog 132 te saneren woningen over. Deze woningen worden geluidbelast vanwege het spoor.

Binnen de tweede ISV-periode hoeven echter niet alle nog te saneren woningen te worden aangepakt. De saneringen moeten conform het Rijksbeleid in 2020 zijn afgerond. Het is de bedoeling dat in de periode 2005 – 2009 totaal minimaal 40 woningen worden gesaneerd middels:1 project in combinatie met GEP/ROW-middelen (Veenweg of Waterloseweg),1 project door het realiseren van een geluidscherm nabij het spoor (Holthuis of P. de Hoochlaan), circa 10 woningen op individueel niveau door het treffen van gevelmaatregelen.

Aanpak geluidklachten

De behandeling van klachten gebeurt volgens het stappenschema klachtenbehandeling. Klachten die betrekking hebben op zaken die zich afspelen in (her)ontwikkelingsgebieden, verdienen de voorkeur zoveel mogelijk bij de (integrale) aanpak van de geluidproblematiek binnen dit (her)ontwikkelingsgebied aan te sluiten. Voorbeelden van (her)ontwikkelingsgebieden zijn: Zuid, Zuidwestpoort en Zevenhuizen.

Verder wordt per geluidsoort ingegaan op de aanpak van geluidklachten. Daarbij wordt ook aangegeven welke rol de gemeente of eventueel een andere instantie heeft.

Voorkoming toekomstige geluidhinder

Om in de toekomst nieuwe geluidhinder zoveel mogelijk te voorkomen en daarom gericht te kunnen adviseren in bestemmingsplannen en projecten, zijn uitgangspunten geformuleerd met betrekking tot:

Deze onderwerpen worden de komende jaren uitgewerkt. Vooruitlopend op het definitieve gemeentedekkend beeld, zal in 2005 hiervan een quick-scan worden uitgevoerd. Dit in verband met de aanpak en prioritering van de geluidbelaste situaties.

Financiering

Deze nota kent een aantal acties, zoals het opstellen van een Handreiking geluid in bestemmingsplannen en projecten, het opstellen van een gemeentedekkend beeld en een systematiek voor toezicht en handhaving. Om deze acties uit te voeren is een bedrag nodig van ca. € 106.000,-. Van dit bedrag is € 56.000,- opgenomen in de begroting van de afdeling Milieu en wordt € 50.000,- (t.b.v. de quick-scan) gefinancierd uit van de provincie Gelderland te verkrijgen ISV middelen.

De benodigde financiële middelen voor de periode 2005 – 2009 ten behoeve van de nog te saneren raillijst woningen en het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving worden geraamd op ca. € 400.000,-. De benodigde dekking van € 450.000,- zal aan de orde worden gesteld bij de verdeling van de ISV/GSO gelden in het kader van het Meerjaren Ontwikkelings Programma en de vaststelling van deze nota door de Gemeenteraad.

De kosten van de geluidsanering binnen (her)ontwikelingsgebieden zal worden geregeld in de desbetreffende planexploitatie. Na het uitvoeren van de quick-scan in 2005 bestaat er tevens inzicht in de extra benodigde financiële middelen.


Het ontwerp van de Uitvoeringsnota Geluid ligt vanaf 28 februari 2005 vier weken lang ter inzage in het Stadsinformatiepunt Apeldoorn gevestigd aan het Marktplein 33. U kunt het ontwerp van de Uitvoeringsnota Geluid hier ook downloaden.

Bron: Met dank aan Erik Roelofsen

home...