Minister VROM: Geen gehoorschade door Geilenkirchen

Ministerie van VROM, 26 mei 2005

Vragen van de leden Koopmans (CDA), Verdaas (PvdA) en Weekers (VVD) van de Tweede Kamer aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over geluidsmetingen vliegbasis Geilenkirchen en de antwoorden daarop van minister Sybilla M. Dekker

Vraag 1 Is het waar dat de NAVO-vliegbasis Geilenkirchen vooraf over plaats en tijd van de geluidsmetingen 1) is geďnformeerd? Zo ja, waarom is dit gebeurd?

Antwoord: De vliegbasis was vooraf op de hoogte van de periode waarin gemeten is. Dit is gebeurd om te verifiëren dat in die periode geen bijzondere gebeurtenissen op de vliegbasis plaats zouden vinden. De metingen moesten plaatsvinden onder representatieve omstandigheden (vliegtuigbewegingen).Omtrent de exacte meetplaatsen is de basis niet vooraf geďnformeerd.

Vraag 2.Acht u de gemeten lawaainiveaus 2) uit een oogpunt van volksgezondheid acceptabel?

Antwoord. Uit oogpunt van leefomgevingskwaliteit is de situatie zeker niet ideaal te noemen. Wel is het zo dat uit het onderzoek van de GGD’en in Limburg blijkt dat de volksgezondheid geen direct, gevaar loopt.

Weliswaar zijn de gemeten niveaus per passage hoog, maar niet zo hoog dat acute gehoorschade te vrezen valt. Verder liggen de niveaus beneden waarden waarboven volgens onderzoek aandoeningen zoals hart en vaatziekten kunnen voorkomen. Hierbij moet bedacht worden dat het aantal vliegtuigbewegingen beperkt van omvang is en dat slechts incidenteel ’s nachts gevlogen wordt. Effecten op welbevinden zijn wel te verwachten en treden blijkens het eerder vermelde onderzoek in sterke mate op.

Vraag 3 Is het waar dat de gekozen meetlocaties van de geluidsmetingen zich buiten de zonering van de vliegbasis bevinden? Zo ja, waarom is gekozen voor deze meetlocaties en hoe is het mogelijk dat buiten deze zonering pieken worden gemeten tot 98,7 dB(A)?

Antwoord De meetlocaties liggen buiten de vastgestelde 35 Ke zone. De locatie van de meetpunten is in overleg met de betrokken gemeenten (Onderbanken en Brunssum) gekozen. Naast ideeën van beide gemeentes hebben bij de keuze meettechnische factoren een rol gespeeld.

De vastgestelde 35 Ke zone is bepaald conform het voor het berekenen van geluidsbelastingen in Kosteneenheden (Ke) voorgeschreven berekeningsvoorschrift. Bij de bepaling van een Ke waarde op een bepaalde plaats is onder meer het maximale geluidsniveau (uitgedrukt in dB(A)) van elk overvliegend vliegtuig relevant. Daarnaast is relevant op welk moment van het etmaal een vliegbeweging plaatsvindt. Omdat de Ke-maat een norm op jaarbasis is, is tevens het aantal vliegbewegingen per jaar van belang. Door dit samenstel van factoren hoeft het niet strijdig te zijn dat buiten de 35 Ke zone het maximale geluidsniveau van een overvliegend vliegtuig 98,7 dB(A) is.

Vraag 4 Is de constatering juist dat een waarde van 98, 7 dB(A) alleen bínnen de zonering gemeten zou mogen worden?

Antwoord Deze constatering is onjuist; zie antwoord op vraag 3.

Vraag 5 Welke gevolgen zou het feit dat buiten deze zonering pieken van 98, 7 dB(A) worden gemeten moeten hebben voor de zonering van de vliegbasis en voor de isolatie van woningen?

Antwoord Geen.

Vraag 6 Hoe verhouden de uitkomsten van het geluidsonderzoek zich tot de uitkomsten van het onderzoek van de provincie Limburg, waarbij waarden tot 106 dB(A) zijn gemeten?

Antwoord De (soms hogere) meetwaarden van de provincie zijn niet strijdig met de door de NLR gemeten waarden. Dit komt onder meer doordat de meetpunten van de provincie zich direct onder de vliegbaan bevinden waardoor de afstand tot de vliegtuigen kleiner is dan in het NLR-onderzoek met als gevolg verschil in geluidniveaus.

Vraag 7 Wat gaat u, gelet op het rapport van uw ministerie en op het GGD-rapport 3), doen om de extreme vorm van hinder door (AWACS) vliegverkeer in Onderbanken en Brunssum te verminderen?

Antwoord Omdat het hier om een in het buitenland gelegen Navo-basis gaat, zijn de bevoegdheden van de Nederlandse overheid om in te grijpen zeer beperkt. De resultaten van het onderzoek zijn echter wel een aanleiding om door te gaan met de Nederlandse inspanningen om verbetering van de geluidssituatie te bepleiten.

Vraag 8 Wat gaat u eraan doen om te bewerkstelligen dat de vliegbasis Geilenkirchen zich houdt aan de toegestane geluidbelasting en de geluidzone niet meer jaarlijks blijft overschrijden?

Antwoord Zie antwoord op vraag 7.

Vraag 9 Deelt u de opvatting dat omwonenden van luchthavens geen enkele waarde kunnen hechten aan berekende geluidswaarden, maar slechts de gevolgen ondervinden van de gemeten niveaus?

Antwoord Neen, Voor geluid rondom luchtvaartterreinen door startende en landende vliegtuigen is in Nederland gekozen voor een beoordeling op basis van berekende geluidsbelasting. Een van de parameters die daarvoor van belang is, is het optredende geluidsniveau.

Nagekomen vraag Waarom is er geen onderzoek gedaan naar de werkelijke gezondheidsschade van de burgers in Onderbanken?

Antwoord Aannemend dat gedoeld wordt op lichamelijk onderzoek: hiervoor is nauwelijks aanleiding. Het GGD- onderzoek geeft aan dat er geen indicaties zijn voor een hoger aantal gezondheidsklachten dan elders in de regio, noch voor een toename in de tijd. Ook op grond van andere overwegingen zijn geen klinische afwijkingen te verwachten.

1) “Metingen vliegtuiggeluid Brunssum en Schinveld, geluidbelasting ten gevolge van NAVO vliegbasis Geilenkirchen” www.vrom.nl

2) Het gemeten piekniveau bedraagt 98,7 dB(A). Een aantal keren per dag treden piekniveaus van boven de 90 dB(A) op. Het geluidsniveau van startende AWACS-vliegtuigen is op beide meetlocaties gedurende ongeveer een minuut hoger dan de drempelwaarde van 65 dB(A)

3) “Monitoring van milieuhinder en gezondheid in een aantal gemeenten in Zuid-Limburg”, januari jl.

Bron: website Tweede Kamer, Parlando

Google

home...