Wijziging MER plicht, bij grote projecten eerder milieueffecten bekijken

Ministerraad, 17 december 2004

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Geel van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ingestemd met een lijst van plannen waarvoor voortaan een Milieu Effect Rapportage (MER) verplicht is. Hierdoor wordt op voorhand duidelijk welke overheidsplannen deze milieutoets moeten ondergaan.

Tot nu toe werd bij grote projecten alleen op een relatief laat moment gekeken naar de milieueffecten. Dit leidde vaak tot discussie omdat dan belangrijke vragen, bijvoorbeeld over nut en noodzaak van een project, al gepasseerd waren. Met de nu gepubliceerde lijst wordt hierin voorzien. Voor de vermelde projecten moet in een veel eerder stadium (namelijk als de beleidsplannen worden gemaakt) een milieueffectrapportage worden gemaakt. Het Nederlandse Besluit milieueffectrapportage voldoet met deze wijziging beter aan de Europese richtlijn Strategische Milieubeoordeling en aan het Verdrag van Aarhus dat pleit voor meer transparantie in het overheidsoptreden.

Het doel van de Europese richtlijn is om het milieu adequaat te beschermen bij de ontwikkeling van nieuwe projecten. Omdat de milieubelangen al in een vroeg stadium moeten worden meegewogen, schrijft de richtlijn voor dat de beoordeling vaak al in de planfase moet plaatsvinden. Deze bepaling wordt in het Nederlandse Besluit strikt overgenomen. Dit past in het streven van het kabinet om de Europese richtlijnen zo strikt mogelijk in nationale wet- en regelgeving over te nemen.

Op hoofdlijnen omvat het gewijzigde besluit plannen die op grond van wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen zijn voorgeschreven en die bovendien een kader vormen voor de toekomstige vergunningverlening met betrekking tot MER-plichtige activiteiten. Het gaat bijvoorbeeld om alle plannen op grond van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, de Planwet verkeer en vervoer, de Wet op de waterhuishouding, de nota Drink- en industriewatervoorziening op grond van de Waterleidingwet, het Landelijk Afvalbeheersplan op grond van de Wet milieubeheer en een aantal plannen op grond van de Reconstructiewet concentratiegebieden.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het ontwerpbesluit voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. Tevens zal het besluit in het kader van de voorhangprocedure aan de Tweede Kamer worden gezonden en in de Staatscourant worden gepubliceerd.

Bron: Persbericht www.regering.nl

 

home...