Hinder omwonenden Schiphol daalde tussen 1996 en 2002

RIVM, 27 januari 2005

Volgens omwonenden van Schiphol is de ernstige hinder en slaapverstoring door vliegtuiggeluid rond de luchthaven Schiphol tussen 1996 en 2002 afgenomen. Dat komt deels doordat het in die periode rond Schiphol stiller werd. Er is geen verband gevonden tussen blootstelling aan vliegtuiggeluid en lichamelijke of geestelijke gezondheidsklachten. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM naar de situatie van voor de opening van de Polderbaan in 2003. Het onderzoek maakt deel uit van het meerjarige onderzoeksprogramma Gezondheidskundige Evaluatie Schiphol.

Minder hinder en slaapverstoring

De zelfgerapporteerde ernstige hinder door vliegtuiggeluid is tussen 1996 en 2002 afgenomen van 17% naar 13%. Voor ernstige slaapverstoring is een afname van 7% naar 5% gevonden. In dezelfde periode is de gemiddelde geluidbelasting door vliegtuigen in het onderzoeksgebied met 1,2 dB(A) afgenomen. Wel wordt vliegtuiggeluid nog altijd als belangrijkste bron van ernstige hinder en slaapverstoring aangemerkt. Het deel van de bevolking dat ernstige hinder ondervindt door geur van vliegtuigen bedraagt ongeveer 3% en is tussen 1996 en 2002 niet veranderd.

Meer gezondheidsklachten dan in rest van Nederland

De gezondheidsklachten ‘zelfgerapporteerde hoge bloeddruk’, ‘luchtwegklachten’ en ‘het optreden van een sombere of depressieve periode gedurende minstens twee weken’ komen in het onderzoeksgebied vaker voor dan op grond van landelijke referentiecijfers verwacht mag worden. Daarnaast beoordelen omwonenden van Schiphol hun algemene gezondheid en vitaliteit als slechter dan in de rest van Nederland. Uit het onderzoek komt niet naar voren dat blootstelling aan vliegtuiggeluid van invloed is op het optreden van deze gezondheidsklachten. Demografische factoren en de mate van verstedelijking kunnen hier wel een rol bij spelen.

Tevreden over woning en woonomgeving

Het merendeel van de bevolking rond Schiphol (bijna 80%) is tevreden tot zeer tevreden met de woning en de woonomgeving. Met het geluid in de woonomgeving is slechts de helft (51%) tevreden tot zeer tevreden. Ook is de mening en toekomstverwachting over de buurt negatiever dan de landelijke referentiecijfers. Zowel de tevredenheid met het geluid als de verwachting ten aanzien van ontwikkelingen in de buurt hangen samen met de blootstelling aan vliegtuiggeluid.

In 2002 waren iets minder mensen bezorgd over hun veiligheid door het wonen rond Schiphol (5%) dan in 1996 (8%). Daar tegenover staat dat de bezorgdheid over gezondheidsklachten door vliegtuiggeluid in dezelfde periode is toegenomen van 14% naar 20%. Bezorgdheid over veiligheid of gezondheidsklachten neemt toe naarmate men is blootgesteld aan hogere geluidniveaus.

Gezondheidskundige Evaluatie Schiphol

De studies worden uitgevoerd in het kader van het meerjarige onderzoeksprogramma Gezondheidskundige Evaluatie Schiphol (GES). Doel van de GES is inzicht te krijgen in de gezondheidstoestand van omwonenden van Schiphol en de eventuele veranderingen daarin door de opening van de Polderbaan in 2003. Sinds 1995 zijn diverse onderzoeken uitgevoerd, onder andere naar het gebruik van slaapmiddelen, luchtwegaandoeningen bij kinderen, hinder en ervaren gezondheid en naar slaapverstoring. Deze onderzoeken zijn inmiddels afgerond en beschikbaar op deze website.

Voorjaar 2005 komen resultaten beschikbaar van onderzoek onder basisschoolkinderen naar de effecten van geluid op leerprestaties en bloeddruk. In het najaar van 2004 is een onderzoek gestart naar de effecten van vliegtuiggeluid op de bloeddruk onder circa 1.000 volwassenen. Een vergelijkbaar onderzoek wordt tegelijkertijd uitgevoerd in vijf andere Europese landen. In het kader van de GES wordt momenteel ook nog onderzoek gedaan met gegevens uit landelijke registratiesystemen, zoals ziekenhuisopnamegegevens uit de Landelijke Medische Registratie (LMR) en apothekersgegevens van de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK). Verder wordt jaarlijks met een vragenlijst de gezondheidstoestand van een vaste groep omwonenden vastgesteld. Met dit panelonderzoek wordt nagegaan of een verandering in de geluidbelasting van invloed is op de gezondheidstoestand en het welbevinden.

De Gezondheidskundige Evaluatie Schiphol wordt gefinancierd door de ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, Verkeer en Waterstaat en Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Bron: website RIVM, www.rivm.nl

home...