Definitief besluit Geluidsisolatie Schiphol fase 2

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 19 januari 2005

Minister Karla Peijs van Verkeer en Waterstaat heeft een definitief besluit genomen over de afronding van het project Geluidsisolatie Schiphol fase 2 (GIS 2). Woningen van eigenaren die buiten de geluidscontour van het Luchthavenindelingsbesluit (LIB) vallen en met wie de overheid een Besluit en Overeenkomst heeft gesloten om tot isolatie over te gaan, zullen alsnog worden ge´soleerd. Voorwaarde is dat de eigenaren schriftelijk hebben gereageerd op het voornemen van staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen om hun woning niet te isoleren.

Met het genomen besluit vindt een snelle afronding plaats van GIS 2 tegen zo laag mogelijke kosten en komt het Rijk de afspraken met de eigenaren van de betreffende woningen na om hun woning te isoleren. Dit is in lijn met de gedane toezeggingen aan de Tweede Kamer. Inmiddels heeft de minister alle eigenaren van woningen buiten de nu geldende geluidscontour schriftelijk haar besluit medegedeeld of zij wel of niet in aanmerking komen voor geluidsisolatie van hun woning.

In september 2004 heeft staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen de eigenaren ge´nformeerd dat zij in beginsel niet in aanmerking zullen komen voor geluidsisolatie van hun woning, ondanks het Besluit en Overeenkomst die deze eigenaren hierover met de overheid hadden gesloten. Het besluit om niet tot isolatie over te gaan, is het gevolg van de wijziging van de geluidscontouren als gevolg van de inwerkingtreding van het LIB. Hierdoor zijn woningen buiten de geluidscontouren komen te liggen. Dit betekent dat de geluidsbelasting het wettelijk toegestane maximum niet overschrijdt. Daarmee vervalt de noodzaak om de woningen buiten de LIB-contour te isoleren.

De eigenaren van de woningen die buiten de geluidscontour kwamen te liggen, werden in de gelegenheid gesteld om schriftelijk op het voornemen van de staatssecretaris te reageren. Van de eigenaren van 1.816 woningen die een overeenkomst hebben gesloten, hebben eigenaren van 1.251 woningen schriftelijk gereageerd. Zij hebben aangegeven vast te willen houden aan hun Besluit en Overeenkomst en voor geluidsisolatie in aanmerking te willen komen. Zij krijgen alsnog een isolatiepakket aangeboden dat aansluit op de gewijzigde geluidscontour zodat de woningen niet zwaarder worden ge´soleerd dan woningen gelegen aan de binnenrand van de nu geldende geluidscontour Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de toezegging van staatssecretaris Schultz dat zij de reacties van de eigenaren ruimhartig zal beoordelen.

De woningen buiten de LIB-contour waarvan de eigenaren niet schriftelijk hebben gereageerd op het voornemen van de staatssecretaris om hun woning niet te isoleren, worden ľ ondanks het feit dat met de eigenaren van deze woningen een Besluit en Overeenkomst is gesloten - niet ge´soleerd. Voor al deze woningen zal het besluit de woning te isoleren, worden ingetrokken.

Woningen waarvan de eigenaar niet heeft gereageerd en waarvoor nog geen Besluit en Overeenkomst van kracht was, worden ook niet ge´soleerd.

Als de isolatie aan de woningen wordt gerealiseerd zoals door de minister is besloten dan bedragen de kosten voor het isoleren van deze woningen ca. Ç 17 miljoen. Dit bedrag is echter afhankelijk van eventuele juridische procedures. Er vindt een besparing plaats op de kosten omdat enerzijds door 565 eigenaren, met een Besluit en Overeenkomst, niet schriftelijk is gereageerd, anderzijds omdat de woningen van 346 eigenaren zonder Besluit en Overeenkomst niet worden ge´soleerd.

Bron: Website ministerie van Verkeer en Waterstaat

home...