Provincie Utrecht werkt niet mee aan wijziging aanvliegroutes Hilversum

Provincie Utrecht, 20 januari 2005

De provincie Utrecht is niet bereid om mee te werken aan wijziging van de geluidscontouren rond het vliegveld Hilversum. De provincie Noord-Holland had de provincie Utrecht verzocht om akkoord te gaan met het verleggen van het banenstelsel van het vliegveld, om zo de bouw van een woonwijk in De Wijde Meren mogelijk te maken. Aangezien de start- en landingsroutes in dat geval meer boven het recreatiegebied Noorderpark en het stiltegebied Westbroek komen te liggen en dit meer geluid gaat veroorzaken, ziet de provincie Utrecht een verlegging niet zitten.

Gedeputeerde staten hechten veel waarde aan de kwaliteit van recreatiegebied Noorderpark en stiltegebied Westbroek. Een verschuiving van het banenstelsel, en daarmee de geluidscontouren, heeft verstrekkende gevolgen voor deze kwaliteit: dit zou namelijk meer geluidsoverlast betekenen. De provincie Utrecht baseert haar besluit op een onafhankelijk rapport over de mogelijkheden om het banenstelsel te wijzigen en de consequenties daarvan voor het vliegtuiglawaai.

Toename overlast

De voorzitter van de Commissie Milieuhygiëne vliegveld Hilversum, gedeputeerde Moens van Noord-Holland, heeft het initiatief genomen voor het onafhankelijke onderzoek. De mogelijkheden die onderzocht zijn, betreffen het opheffen van één start- en landingsbaan en het verplaatsen en verharden van een andere start- en landingsbaan. Nu zijn alle banen nog onverhard.

Bij alle onderzochte opties wordt er een deel (circa 1 km2) van het stiltegebied afgehaald en zullen meer vliegtuigen over de kern Westbroek vliegen. In alle gevallen is de realisatie van de woonwijk Ter Sype mogelijk: het aantal geluidsbelaste woningen in Nieuw Loosdrecht neemt af met circa 700. In Hilversum Zuid worden daarentegen meer woningen belast (circa 300). Het gebruik van de derde en eveneens te verplaatsen baan leidt ertoe dat dichter langs de kern Maartensdijk wordt gevlogen.

Belangrijke functie

Recreatiegebied Noorderpark en stiltegebied Westbroek hebben belangrijke functies in de provincie Utrecht. Inmiddels is het Recreatieschap Stichtse Groenlanden (waarin de provincie Utrecht zowel bestuurlijk als financieel participeert) gestart met aanzienlijke investeringen voor de inrichting van de dagrecreatie in het Noorderpark . De investering bedraagt in totaal rond 18 miljoen euro. In het Streekplan van de provincie Utrecht staat: “Een milieubeïnvloeding van buiten de provincie vormt het geluid van vliegveld Hilversum. Een uitbreiding van de geluidscontour in zuidelijke richting is ongewenst, omdat het gebied grenst aan het stiltegebied Westbroek dat een belangrijke recreatieve functie vervult voor de stad Utrecht”.

Het stiltegebied Westbroek is aangewezen als stiltegebied omdat dit het enige relatief stille gebied is op korte afstand van Utrecht. De wijziging in de contouren betekent feitelijk dat het gebied ten noorden van de Kerkdijk (Westbroek) als stiltegebied opgegeven moet worden, omdat een stiltegebied ook een minimale omvang moet hebben (300 ha). Wat overblijft is dan nog alleen de Molenpolder en de Bethunepolder. Compensatie van deze gebieden in de nabijheid is er nauwelijks.

Bron: Website provincie Utrecht

home...