GroenLinks: "Polderbaan leidt niet tot minder hinder"

GroenLinks, 1 maart 2005

GroenLinks heeft het afgelopen jaar duizenden mensen gevraagd naar hun ervaring van de hinder van Schiphol. Volgens de officiële berekeningen moet de overlast ‘dankzij de vijfde baan en slimmere vliegroutes’ fors verminderd zijn. De ervaring blijkt anders; in de meeste gebieden ervaren de bewoners juist veel meer hinder.

Sinds eind 2003 is de vijfde baan volledig in gebruik én is het nieuwe stelsel van vliegroutes van toepassing. Officieel zou de overlast fors verminderd moeten zijn; vliegtuigen zouden nu slimmer vliegen over ‘lege’gebieden. De praktijk blijkt anders. Omwonenden geven in bijna alle gebieden aan meer hinder te ervaren.

Voor GroenLinks is dit het bewijs dat alle verbeteringen voor bewoners slechts een papieren werkelijkheid weergeven. De werkelijkheid is dat bij iedere ronde dat de normen worden veranderd, de ruimte om lawaai te maken toeneemt ten gunste van enkel de luchtvaartsector. De vijfde baan, ooit door sector en ministerie als ‘milieumaatregel’ bestempeld, heeft de hinder bijna nergens verminderd, maar leidt wel tot schrikbarende overlast in Noord-Holland, met name ‘de kop’ van de provincie. Opvallend ook is de onevenredig forse hinder die de toename van het aantal vluchten op de vroege morgen veroorzaakt.

De volledige uitkomsten zijn te zien op www.groenlinks.nl/schiphol 

Om alle twijfel over de uitkomsten definitief uit de wereld te helpen zal GroenLinks de Kamer voorstellen een grootschalig onderzoek te laten uitvoeren naar de ervaren toe- dan wel afname van de hinder sinds de opening van de vijfde baan. Dit beeld is hard nodig om de komende evaluatie van de milieunormen van de huidige regels op feiten over de hinder te kunnen baseren. Kamerlid Duyvendak heeft hierover vandaag Kamervragen gesteld.


Schriftelijke vragen van het lid Duyvendak (GroenLinks) aan de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat over geluidsoverlast en de Polderbaan, 1 maart 2005

  1. Bent u bekend met het onderzoek van GroenLinks onder bewoners waaruit blijkt dat in de meeste gebieden rondom Schiphol geen vermindering van de vliegoverlast ervaren sinds de opening van de Polderbaan*?
  2. Hoe beoordeelt u het resultaat van het bewonersonderzoek dat in bijna alle gemeentes rondom Schiphol aangeven sinds de opening van de Polderbaan niet minder, zoals beloofd, maar juist meer geluidshinder ervaren?
  3. Hoe beoordeelt u het resultaat dat slechts door 13% van de omwonenden de beloofde vermindering van de geluidsoverlast daadwerkelijk wordt ervaren?
  4. Hoe beoordeelt u het resultaat dat juist in de vroege ochtend door relatief veel mensen overlast wordt ervaren?
  5. Deelt u de mening dat dit grootschalige bewonersonderzoek een hele sterke indicatie is dat er een groot verschil bestaat tussen de voorgenomen vermindering van de overlast door de ingebruikname van de polderbaan en de daadwerkelijk ervaren overlast door omwonenden?
  6. Bent u bereid om analoog aan en in vervolg op het onderzoek van GroenLinks grootschalig onderzoek te doen naar de ervaren toe- dan wel afname van de geluidshinder sinds de opening van de Polderbaan en de resultaten hiervan te betrekken bij de evaluatie van de Luchtvaartwet? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

Bron: Website Groen Links, www.groenlinks.nl

home...