Arbogeluid bij DAF trucks

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 13 augustus 2004

In een brief aan de tweede kamer gaat de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.A.L. van Hoof in op de handhaving van de geluidsnormen in de assemblagefabriek bij DAF Trucks te Eindhoven.

De voorganger van de staatssecretaris heeft op 14 juni 2004 de FNV-Nota "Arbo werkt" in ontvangst genomen. Tijdens de presentatie is gebleken dat enkele leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer ge´nteresseerd waren in de handhavingsmogelijkheden van de Arbeidsinspectie met betrekking tot de geluidsproblematiek bij DAF Trucks te Eindhoven. Met het oog daarop geeft de staatssecretaris een overzicht van het desbetreffende, lopende handhavingstraject.

Op 8 augustus 2003 ontving de AI van FNV Bondgenoten een schriftelijke klacht over de geluidsproblematiek bij DAF Trucks te Eindhoven.

Op 13 augustus 2003 is er overleg met de klager die hierover al veel had gecorrespondeerd met het bedrijf. Vervolgens wordt die dag DAF bezocht door de Arbeidsinspectie. Tijdens deze inspectie bleek dat DAF geen informatie over daadwerkelijke geluidsniveaus in de fabriek kon overleggen. Indicatieve metingen van de AI ter plaatse gaven een schadelijk geluidsniveau aan. Als resultaat van dit bezoek is op 22 augustus 2003 naar het bedrijf een zgn. waarschuwingsbrief verstuurd waarin de afspraken bij de inspectie werden bevestigd n.l. dat het bedrijf een nadere beoordeling van de geluidsniveau's diende uit te voeren in de truckassemblage (in het bijzonder op de arbeidsplaatsen die genoemd zijn door klager). Bij een geluidsniveau boven 85dB(A) diende deze inventarisatie gevolgd te worden door een lawaaibestrijdingplan dat maatregelen en termijnen moest bevatten voor aanpak van de geluidsproblematiek. Selectie van te beoordelen arbeidsplaatsen zou in overleg met de OR gebeuren waarbij naar de `worst case'-situatie werd gekeken. Voor het maken van de blootstellingbeoordeling kreeg het bedrijf de gebruikelijke 3 maanden de tijd, waarna een vervolgtraject zal worden ingezet.

Het resultaat van de inspectie werd op 19 augustus naar de klager (FNV Bondgenoten) telefonisch teruggekoppeld waarbij tevens de wijze van handhaving is toegelicht. De brief aan de DAF Directie is conform de procedure eveneens aan de OR en de klager gezonden.

Op 13 oktober 2003 wordt door de AI een brief van de klager ontvangen, waarin hij aangeeft dat FNV Bondgenoten overweegt om DAF voor de rechter te slepen om ˇˇk bronaanpak toe te passen bij geluidsniveaus tussen 80 en 85 dB(A). Over dit voornemen in relatie tot de interventie van de AI is met de klager zowel telefonisch als persoonlijk gesproken. In deze informatieve gesprekken zijn de mogelijkheden en beperkingen van het handhavingsbeleid van de AI met betrekking van de geluidsproblematiek aan de orde geweest.

Op 26 november 2003 heeft een hercontrole bij DAF plaatsgevonden.

Er bleken oude metingen van de geluidssituatie beschikbaar, op basis waarvan een rapportage was gemaakt met te treffen maatregelen. Ofschoon het bedrijf hiermee formeel voldaan heeft aan het gestelde in de waarschuwingsbrief van de AI, wordt er toch afgesproken dat in het 1ste kwartaal van 2004 de gehele assemblagefabriek opnieuw wordt doorgemeten waarna een Plan van Aanpak voor de komende jaren wordt opgesteld. Dit omdat in de huidige inventarisatie niet alle metingen meer actueel zijn en de inventarisatie niet helemaal compleet is. Toch kon DAF met de bestaande gegevens alvast aan de gang zodat tevens werd afgesproken om half januari 2004 een globaal Plan van Aanpak op basis van de huidige inventarisatie gereed te hebben en een concreet meetplan voor het opnieuw doormeten van de truckassemblage (de `geluidsatlas'). Dit is schriftelijk bevestigd op 10 december 2003 met afschrift aan de Ondernemingsraad.

In januari 2004 is het Algemeen Plan van Aanpak 2004 door de AI ontvangen evenals het meetplan voor het doormeten van de truckassemblage. Daarop wordt telefonisch de afspraak gemaakt om eerst te zijner tijd met de Arbodienst een overleg te hebben over de meetgegevens en vervolgens op 17 juni 2004 weer met alle betrokken partijen samen te spreken over stand van zaken met betrekking tot de daadwerkelijke uitvoering van te treffen maatregelen naar aanleiding van de `geluidsatlas'.

Op 29 april 2004 heeft het gesprek tussen AI en de Arbodienst DAF plaatsgevonden waarbij de resultaten van de metingen zijn doorgenomen. Door DAF zijn alle arbeidsmiddelen en werkplekken gemeten, bijna 200 in getal. Ook is het Algemeen Plan van Aanpak 2004 aan de orde geweest waaruit bleek dat enkele zaken al zijn aangepakt en andere maatregelen intern bij DAF zijn goedgekeurd voor 2004.

Op 11 juni 2004 ontvangt de AI het definitieve Meerjaren Plan van Aanpak van DAF, inclusief prioritering en planning.

Daarop is conform afspraak DAF op 17 juni 2004 weer door de AI bezocht. Allereerst is een afzonderlijk gesprek met de OR geweest waaruit als visie van de OR naar voren kwam dat het door DAF opgestelde Algemeen Plan van Aanpak 2004 en het Meerjaren Plan van Aanpak qua inhoud volledig en betrouwbaar zijn, de prioriteiten zijn juist aangegeven (eerst hoogste geluidsniveaus, daarna lagere, doorgaand tot 80 dB(A)). Echter de OR heeft bezwaar tegen de genoemde termijnen, maar het is voor hen onduidelijk welke bedragen met de investeringen gemoeid zijn.

Na het gesprek met OR is gesproken met de bedrijfsleider in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de Arbodienst en een lid van de OR. Er is toen ook gevraagd naar de investeringsbedragen m.b.t. geluid. Deze zijn:

a. aanpassingen in 2004 (Algemeen plan 2004): 300.000

b. planning 2005 (Meerjarenplan): 700.000

c. planning 2006 (Meerjarenplan): 500.000-700.000

d. planning 2007 (Meerjarenplan): 300.000, tevens opnieuw geluid in kaart brengen. Hoewel de AI is van mening is dat deze termijnen in beginsel acceptabel kunnen zijn, wordt er op aangedrongen om de maatregelen voor 2006 en 2005 te combineren en deze in 2005 uit te voeren. Dit vanwege de inhaalslag die gemaakt moet worden, want de geluidsproblematiek speelt kennelijk al sinds 2000. Het geheel is vastgelegd in een brief aan DAF gedateerd 23 juni 2004 met afschrift aan de OR.

Na afloop van de gesprekken op 17 juni sprak ook het lid van de Ondernemingsraad de hoop en de verwachting uit dat er nu eindelijk schot in de zaak komt.

Er is tevens een nieuwe afspraak gemaakt voor 28 oktober 2004 om te bezien in hoeverre het Algemeen Plan 2004 verder is uitgevoerd en of de aangevraagde budgetten voor 2005 zijn goedgekeurd. De AI blijft het traject dus volgen.

home...