Meer overlast door vijfde baan Schiphol

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 19 mei 2004

Uit recent onderzoek blijkt dat in de omgeving van Schiphol nog steeds veel draagvak is voor de luchthaven. Wel ervaren omwonenden sinds de ingebruikname van de Polderbaan, de vijfde start- en landingsbaan, meer geluidsoverlast. Er is geen daling te zien in de ervaring van de veiligheid: ruim tachtig procent voelt zich veilig.

Dit blijkt uit conclusies van Onderzoeksbureau Intomart dat in opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat in 2003 twee telefonische onderzoeken liet uitvoeren naar de beleving van het vliegverkeer rondom Schiphol. Wat betreft de geluidsoverlast gaat het nadrukkelijk om de overlast die door ondervraagden wordt ervaren. De uitkomsten van de onderzoeken zeggen niets over een feitelijke toename van geluidsoverlast.

geen afname

De toename van door omwonenden ervaren geluidsoverlast is het sterkst op plaatsen waar volgens berekeningen, na ingebruikname van het vijfbanenstelsel, ook meer geluidsbelasting zou komen. Op plaatsen waar volgens berekeningen het vijfbanenstelsel juist een vermindering van de geluidsbelasting zou betekenen, neemt de ervaren geluidsoverlast niet af.

De algemene houding tegenover Schiphol blijft bij een ruime meerderheid van omwonenden en overig Nederland positief. Ongeveer de helft van de omwonenden staat positief tegenover verdere uitbreiding van de luchthaven. Er heerst echter scepsis over de haalbaarheid van de zogeheten dubbeldoelstelling. Slechts eenderde van de omwonenden gelooft dat Schiphol kan groeien binnen de gestelde milieugrenzen. Ook wordt getwijfeld of de bescherming van omwonenden tegen overlast wel voldoende prioriteit krijgt. Ongeveer de helft van de omwonenden geeft aan dat de overheid zich hiervoor onvoldoende inzet.

Doordat voor de ingebruikname van de Polderbaan een nulmeting is gedaan en een vervolgmeting bij volledig gebruik van het vijfbanenstelsel is gehouden, is het mogelijk om ontwikkelingen in de beleving van omwonenden in kaart te brengen. De intentie is om dit jaarlijks te peilen en de resultaten ervan via internet beschikbaar te stellen.

De uitkomsten van het onderzoek worden verder gebruikt bij de evaluatie van de Schipholwet en bij de uitwerking van de informatievoorziening in de regio.

Bron: www.minvenw.nl, Lees hier de management summary of het gehele onderzoeksrapport

home...