Alert combineren van functies kan kosten besparen

ing. J. Josephs – Acour Lawaaibestrijding BV (www.acour.com), mei 2004

Geluidsreductie binnen de industrie wordt vaak als kostbaar gezien, mede omdat het terugverdienen van de investeringen niet eenvoudig inzichtelijk kan worden gemaakt. Zelfs als een langdurige analyse een verhoogde productkwaliteit (door geconcentreerder personeel) of een hogere productie (door lager ziekteverzuim) toont is het moeilijk andere factoren uit te sluiten en een en ander uitsluitend toe te wijzen aan een stillere werkomgeving.

Bij veel bedrijven komt het gezien bovenstaande niet tot een actief geluidsbeleid. Risico-inventarisaties en stappenplannen zijn netjes in orde doch uitvoering van maatregelen laat vaak lang op zich wachten. Een ideale situatie, waarbij steeds actief naar de mogelijkheden tot het reduceren van geluid binnen het bedrijf wordt gekeken, komt minder vaak voor, terwijl hierbij juist geld bespaard kan worden.

Mogelijkheden zien…

Het consequent beseffen en inventariseren van akoestische consequenties van veranderingen binnen de werkomgeving is voor (interne) projectleiders, production-engineers, facility-managers en inkopers uitermate belangrijk. Door geluidsreducerende maatregelen te integreren in andersoortige projecten vormen deze een (vaak zeer geringe) meerinvestering, die niet in verhouding staat tot de kosten wanneer de maatregelen afzonderlijk zouden worden uitgevoerd.

Een aantal voorbeelden:

Door kritisch te zijn ten aanzien van mogelijke verbeteringen wordt niet alleen geld bespaard, maar groeit tevens het besef binnen de gehele organisatie om waar mogelijk stiller te werken. Medewerkers zien dat moeite wordt gedaan maatregelen te realiseren en zijn meer gemotiveerd om hieraan een bijdrage te leveren.

Motivator

Om als organisatie de integratie van geluidsaspecten (en dit geldt uiteraard ook voor andere Arbo-aspecten) in de dagelijkse bedrijfsvoering actueel te maken en te houden kan het gewenst zijn hiervoor een motivator of projecttrekker aan te stellen. In veel gevallen zal dit de Arbo-coördinator kunnen zijn, maar er kan ook gekozen worden voor een Arbo- of geluidsspecialist van buitenaf. In de praktijk blijkt het vooral effectief deze motivator in een vroeg stadium bekend te maken met plannen of projecten. Dit kan kort (en dus goedkoop) aangezien het de taak van de motivator is als ‘buitenstaander’ het besef aan te wakkeren ook rekening te houden met andere aspecten dan de basisbehoeften binnen het project.

Geconcludeerd kan worden dat, door middel van het creëren van een collectief besef ten aanzien van arbeidsomstandigheden (waaronder geluid) binnen organisaties, wellicht eenvoudiger voldoende draagvlak ontstaat voor het komen tot een meer georganiseerde aanpak ten aanzien van verschillende omstandigheden op de werkplek.

home...