Recensie CROW-publicatie Cwegdek

Frank Elbers, dBvision, juni 2004

Met de introductie van het Reken- en Meetvoorschrift Wegverkeerslawaai 2002 (RMW 2002) op 1 april 2002 heeft de methode waarmee verschillende typen geluidarme wegdekken gekwantificeerd kunnen worden een wettelijke status gekregen. In april 2004 is door het CROW een publicatie uitgebracht dat de achtergrond, opzet, werking en het gebruik van deze methode voor wegdekcorrectie toelicht. Deze publicatie staat bekend onder de naam ‘De methode Cwegdek 2002 voor wegverkeersgeluid’ en kenmerk CROW publicatie 200.

Een stil wegdek is één van de maatregelen om overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde op de gevel van een woning door wegverkeer te voorkomen of te verminderen. Voor stedelijke wegen (maximum snelheid 50 km/u) kan de te behalen reductie ten opzichte van dicht asfalt beton (DAB) oplopen tot ca. 4 tot 5 dB(A). Bij rijkswegen kan de reductie ten opzichte van het veelal aanwezige zeer open asfalt beton (ZOAB) oplopen tot ca. 2 dB(A). De markt wordt bediend met een scala aan geluidarme wegdekken. Met de methode Cwegdek 2002 voor wegverkeersgeluid kunnen de akoestische prestaties bepaald worden.

De CROW-publicatie 200 bevat een complete en aangepaste beschrijving van de methode Cwegdek 2002, en vervangt daarmee de CROW-publicatie 133 'Het wegdek gecorrigeerd - op akoestische eigenschappen'. Er wordt speciale aandacht geschonken aan de belangrijkste wijzigingen:

De publicatie levert een bijdrage aan het verder stimuleren van de ontwikkelingen van geluidsarme wegdekken. Dit wordt mogelijk door de akoestische kwaliteiten van bestaande en nieuwe wegdekken beter in beeld te brengen. In het bereiken van dit doel is de publicatie een welkome informatiebron. Naast het stimuleren van ontwikkelingen is het toepassen van geluidsarme wegdekken van groot belang. Alleen dan hebben wegbeheerders en omwonenden hier profijt van. Naast akoestische eigenschappen zijn dan ook eigenschappen van belang die van invloed zijn op de beheer- en onderhoudskosten. Bekendheid met de kosten is van belang voor het besluit geluidsarm asfalt toe te passen. Het is de uitdaging voor de markt, kennisforums als het CROW en wegbeheerders meer informatie over kosten en levensduur te ontwikkelen.

De CROW-publicatie 200 ‘De methode Cwegdek 2002 voor wegverkeersgeluid’ is te bestellen via de website www.crow.nl/shop. De actuele prijs is Euro 29,-.

home...