Uniforme regels mobiele puinbrekers

Ministerie van VROM, 12 december 2003

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Geel van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ingestemd met een ontwerpbesluit waarin regels worden gesteld voor het breken van puin met installaties die tijdelijk worden geplaatst op bouw- of slooplocaties. Het besluit bevat uniforme regels en milieuvoorschriften voor deze mobiele puinbrekers en beoogt een adequaat beschermingsniveau voor omwonenden en andere personen in de omgeving van de sloopwerkzaamheden te waarborgen.

In het besluit is een verbod op de aanvoer en verwerking van puin van buiten de locatie van de sloopwerkzaamheden opgenomen. Het besluit bepaalt tevens dat de puinbreker maximaal drie aaneengesloten maanden achtereen mag werken en bevat voorschriften over milieuaspecten zoals geluid, trilling, stof en bodembescherming.

Bij inwerkingtreding vervangt het besluit de thans geldende eisen die in de verschillende provinciale milieuverordeningen aan dergelijke installaties worden gesteld. Het besluit treedt op 1 maart 2004 in werking.

Bron: via Nieuwsbank

home...