Zorgen in Haarlem over groei Schiphol

Gemeente Haarlem, 11 december 2003

Steeds meer inwoners van Haarlem geven blijk van hun zorg over de groei van Schiphol in relatie tot de leefbaarheid in het algemeen en die in Haarlem in het bijzonder. Met name sinds de ingebruikname van de Polderbaan, is het aantal klachten over geluidsoverlast flink toegenomen.

Het gemeentebestuur deelt deze zorg en spant zich binnen haar bevoegdheid in om overlast tengevolge van Schiphol aan de orde te stellen. Hierbij streeft de gemeente Haarlem er in eerste instantie naar om via de CROS (Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol) de dialoog op gang te houden tussen alle betrokken partijen (gemeenten rond Schiphol, de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht, de Luchthavensector) en het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Maar zo nodig richt het Haarlemse gemeentebestuur zich zelfstandig tot het ministerie.

Wethouder Grondel: "Net zoals wij dat in het verleden hebben gedaan, bewandelen en gebruiken we ook nu alle ons ten dienste staande wegen en middelen om de door onze inwoners ondervonden hinder zoveel mogelijk te beperken of teniet te doen. Als blijkt dat Schiphol zich niet aan de landelijk voorgeschreven wet- en regelgeving houdt, dan kan én moet er handhavend worden opgetreden. De gemeente Haarlem ziet er dan ook scherp op toe of Schiphol zich inderdaad aan regelgeving houdt rond uitvliegroutes, vlieghoogtes en de toegestane hoeveelheid vliegbewegingen." Ook vraagt de gemeente aandacht voor en uitleg over de veiligheidssituatie rond Schiphol. Dit naar aanleiding van het bericht van de staatssecretaris dat de overheid de risiconormering uit de Wet luchtvaart niet hard kan maken.

Op dit moment zijn er verschillende ontwikkelingen gaande rond Schiphol en de Polderbaan in het bijzonder. Rond het verloop van deze ontwikkelingen is voor de Commissie Stadsbeheer een notitie opgesteld. Het betreft de volgende onderwerpen:

Ter informatie is hieronder een samenvatting van deze notitie bijgevoegd.

Samenvatting Notitie ontwikkelingen rond Schiphol, Gemeente Haarlem, november 2003

Spaarndam

Gezien de grote geluidshinder die in Spaarndam wordt ondervonden na openstelling van de Polderbaan, hebben de gemeentebesturen van Haarlem en Haarlemmerliede en Spaarnwoude de luchthaven Schiphol en de Luchtverkeersleiding Nederland nadrukkelijk verzocht deze uitvliegroutes aan te passen. Naar aanleiding van dit gezamenlijk verzoek is door de CROS (Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol) op 18 september besloten twee alternatieve uitvliegroutes boven Spaarndam te onderzoeken.

In navolging hiervan is op 5 november jl. de Startnotitie MER "Wijziging uitvoeringsbesluiten Schiphol" verschenen waarin deze alternatieven zijn opgenomen. Gezien deze positieve ontwikkeling neemt het Haarlemse gemeentebestuur vooralsnog de startnotitie voor kennisgeving aan en worden de resultaten van de MER in februari 2004 afgewacht.

Klachten Zuiderpolder

Op 5 november is het gemeentebestuur benaderd door een bewonersafvaardiging uit de Zuiderpolder. Zij hebben aangegeven veel hinder te ondervinden van de Polderbaan. Maar ook het laag over de wijk vliegen van vooral propellervliegtuigen, wordt als zeer hinderlijk ervaren.

De gemeente heeft de Inspectie Verkeer en Waterstaat inmiddels verzocht deze klachten te onderzoeken en indien daartoe aanleiding is, handhavend op te treden. Daarnaast heeft het bestuur deze klachten ook ter onderzoek aan de CROS voorgelegd. Bovendien is de CROS verzocht de overlast te bespreken van met name startende vliegtuigen die zich over een groot gebied lijken te verspreiden. De gemeente Haarlem wil hiermee inzicht krijgen in de stappen die nodig zijn om dit onderwerp onder de aandacht te brengen in de komende evaluatie van de vernieuwde Wet Luchtvaart.

Risiconormering Schiphol

De Stichting Platform Leefmilieu Regio Schiphol heeft op 27 oktober j.l. het ministerie van V&W en de CROS aangeschreven over de veiligheidssituatie rond Schiphol. Ook is dit schrijven aangeboden aan de colleges van de binnen de CROS samenwerkende gemeenten.

Op 4 november heeft het ministerie de Voortgangsrapportage van het Project Causale Modellering in een aparte brief aan de Tweede Kamer aangeboden. Dit project betreft de ontwikkeling van een toegezegd nieuw risicomodel, dat specifiek op Schiphol gericht is. In de brief wordt verantwoord waarom dit project niet voor 1-1-2005 tot een voltooid model kan leiden.

De risiconormering rond Schiphol zal binnenkort in de CROS aan de orde komen. Echter, op voorhand heeft de gemeente Haarlem geconstateerd, dat de Rijksoverheid de bewoners in de omgeving van Schiphol beloftes heeft gedaan op het gebied van externe veiligheid. Deze beloftes kunnen, naar nu door de Rijksoverheid wordt toegegeven, niet nagekomen worden. Immers, in de in 2002 vastgestelde Wet Luchtvaart is na amendering door de Kamer het volgende vastgelegd: "Vanaf 2005 mogen de risico’s als berekend met dit nieuwe model, niet groter zijn dan de met dit model herberekende risico’s 1990." De verwachting is dat de nu geconstateerde toename van risico’s vrijwel niet meer teruggedraaid kan worden. Het ministerie geeft dit in haar brief van 4 november zelf toe, waar zij stelt dat "…door de economische en ruimtelijke ontwikkelingen sinds 1990 een groepsrisico-standstill in 2010 op het niveau van 1990 niet uitvoerbaar is".

De gemeente Haarlem wacht vooralsnog de behandeling van de brief van het ministerie van V&W af, door het platform in de CROS.

Geluidmeetnet

Half mei is de Commissie Deskundigen Vliegtuiggeluid (CDV) geïnstalleerd. De CDV moet onder andere met voorstellen komen over de rol van geluidsmetingen bij de handhaving van de geluidbelasting. Uit het werkplan van de CDV blijkt dat dit in de loop van 2004 tot meer duidelijkheid moet leiden. De CDV werkt in dit verband samen met de CROS.

De CROS heeft in juni van dit jaar een projectgroep Meten en Rekenen ingesteld, met als doel een effectief geïntegreerd meet- en rekensysteem. De CROS wil op korte termijn de informatievoorziening over de geluidbelasting van de luchtvaart in de regio verbeteren, door:

De door de CROS gezette en nog te zetten stappen om te komen tot een regionaal geluidmeetnet, ziet het Haarlemse gemeentebestuur met vertrouwen tegemoet.

Bron: Website Gemeente Haarlem, www.haarlem.nl

home...