Staatssecretaris: Alleen vertraging baanverlenging Eelde

Minister van Verkeer en Waterstaat, 15 december 2003

De staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, mw. Schultz-Haegen ziet weinig gevolgen van de uitspraak van de Raad van State over de baanverlenging van Eelde. De baanverlenging wordt niet geblokkeerd, maar er treedt wel vertraging op. Hieronder antwoorden op de vragen van de kamerleden De Krom en Hofstra.

exploitatieverliezen

Vraag. Kunt u aangeven wat de uitspraak van de Raad van State betekent voor de afkoopregeling van de exploitatieverliezen en de Rijksbijdrage voor de baanverlenging?

Antwoord. De uitspraak van de Raad van State betekent dat er een nieuwe beslissing op bezwaar genomen moet worden. Dit heeft geen consequenties voor de afkoopregeling en de Rijksbijdrage voor de baanverlenging. Zie ook het antwoord op vraag 3.

toepassingen Ke methode

Vraag. Kunt u aangeven waarop de Raad van State haar uitspraak baseert dat de Ke-Methode niet toegepast mag worden voor regionale luchthavens? Waarom moet de systematiek voor Schiphol - die nog niet vertaald is naar de regionale luchthavens - ook voor de regionale luchthavens worden toegepast? Kan de Staatssecretaris aan-geven op welke termijn de nieuwe Lden-methode ook voor regionale luchthavens wettelijk zal zijn geregeld?

Antwoord. De Raad van State heeft niet gesteld dat de Ke-methode niet meer toegepast mag worden. De Raad is wel van oordeel dat het rekenmodel met de daarin gehanteerde afkap van 65dB(A) niet meer als uitgangspunt voor het bepalen van de geluidsbelasting had mogen worden genomen. In de nieuwe beslissing op bezwaar moet de afkap dan ook heroverwogen worden. De systematiek voor Schiphol hoeft nog niet te worden toegepast.

Totdat de Lden-methode ook voor regionale luchthavens wettelijk is geregeld kan dat ook niet. De nieuwe wetgeving zal naar verwachting in 2005 van kracht zijn.

baanverlening niet geblokkeerd

Vraag. Kunt u aangeven welke gevolgen de uitspraak heeft voor de geplande baanverlening? Welke stappen moeten opnieuw gezet worden? Hoeveel vertraging houdt de uit-spraak van de Raad van State in? Wanneer kunnen alle procedures opnieuw door-lopen zijn en kan de realisatie van de baanverlenging van start gaan?

Antwoord. De uitspraak betekent niet dat de baanverlenging is geblokkeerd. De uitspraak heeft geen gevolgen voor de geplande baanverlenging. Wel is de baanverlenging geschorst tot zes weken nadat een nieuwe beslissing op bezwaar is uitgebracht. Ten behoeve van deze beslissing moet het Ke-berekeningsvoorschrift worden aangepast en moet een aanvulling op het MER worden gemaakt. Op dit moment kan nog niet precies worden aangegeven hoeveel vertraging de voorbereiding van de nieuwe beslissing op bezwaar met zich brengt. Deze zal in elk geval enkele maanden bedragen.

Bron: website ministerie van Verkeer en Waterstaat www.minvenw.nl

home...