Geluidsmetingen uitgewassen beton

Ing. G.F.C. (Gerald) van Grunsven, Provincie Noord-Brabant, Bureau Milieumetingen

De Brabante provinciale werkgroep PW205 heeft op basis van recente aanbevelingen vanuit de CROW-subgroep "Optimalisatie uitgewassen beton" van de CROW-werkgroep P5, op de provinciale weg N279 Helmond-Veghel-s-Hertogenbosch, een aantal grootschalige proefvakken aangelegd. De proefvakken zijn onderzocht op hun civieltechnische en geluidstechnische prestaties, (on)mogelijkheden alsmede kansen en bezwaren.

Het doel van de aanleg van de proefvakken is te komen tot een advies voor praktisch bruikbare recepten voor de aanleg van wegverhardingen in uitgewassen beton. Teneinde de geluidstechnische eigenschappen van de diverse uitgewassen betonverhardingen te onderzoeken zijn aan de proefvakken zowel SPB- (pass-by) als CPX-metingen (trailer) verricht.

Het betreffende rapport "Grootschalige proefvakken uitgewassen beton PW205" doet verslag van de keuzen en bevindingen van de provinciale werkgroep. In paragraaf 4.3 en 4.4. van deze rapportage zijn de resultaten van de SPB- en CPX-geluidsmetingen samengevat weergegeven.

meest geluidsarm

De meest geluidsarme wegdekken voor de categorie lichte motorvoertuigen worden gevormd door de proefvakken voorzien van een toeslag van Grauwkwartsiet 5/8 en Nederlandse Steenslag 4/8. Bij de referentiesnelheid van 80 km/uur bedragen de SPB-geluidsniveaus 75 1 dB(A). Dit is gelijk aan de referentiewaarde van dicht asfalt beton (DAB). De proefvakken met Grauwkwartsiet 11/16 en Nederlandse Steenslag 4/22 hebben gemiddeld genomen een onderling vergelijkbare geluidsemissie, te weten 77 1 dB(A) bij 80 km/uur. Ten aanzien van de categorie zware motorvoertuigen bedraagt voor alle onderzochte wegvakken het gemiddelde SPB-waarde 81 82 dB(A) bij 70 km/uur. Ook hierbij zijn van alle onderzochte vakken de proefvakken met Grauwkwartsiet 5/8 en Nederlandse Steenslag 4/8 als zijnde het meest geluidsarm aan te merken (ca. 2 dB(A) stiller dan het referentiewegdek DAB).

Wie belangstelling heeft voor het volledige onderzoeksrapport wordt verzocht contact op te nemen met de heer van Grunsven, e-mail GvGrunsven@brabant.nl, of telefoon 073 - 680 8015

home...