Mogelijk meetpunt voor geluidshinder Schiphol in Heemstede

Hein Flach, Het Haarlems dagblad,v15 januari 2004

De Heemsteedse wethouder Nera Otsen gaat het onderwerp geluidshinder van vliegtuigen in Heemstede aan de orde stellen in het eerstvolgende vergadering van collega-milieuwethouders van gemeenten in Zuid-Kennemerland. Tevens komt dan de vraag aan de orde of in Heemstede een geluidshindermeetpunt moet komen.

toename klachten

Dat heeft het college van burgemeester en wethouders geantwoord op vragen van D66. Deze fractie kaartte het onderwerp in december aan, omdat uit gegevens van de Commissie Regionaal Overleg Schiphol (CROS) is gebleken dat sinds juli 2003 het aantal klachten vanuit Heemstede over vlieglawaai is vertienvoudigd.

Het college deelt de opvatting van D66 niet dat het aantal klachten 'disproportioneel' hoog is. ,,Het aantal klachten is met name in het derde kwartaal van 2003 behoorlijk gestegen, maar in het vierde kwartaal weer gedaald, zeg maar gehalveerd. Ook het Šantal personen dat heeft geklaagd is in het vierde kwartaal ten opzichte van het derde kwartaal meer dan gehalveerd'', constateren B en W.

CROS noemt als verklaring voor het hoge aantal klachten in het derde kwartaal de warme zomer waardoor veel mensen buiten vertoefden, de opening van de Polderbaan per 1 juli 2003 en de buiten gebruikstelling van de Zwanenburgbaan gedurende twaalf weken waardoor andere banen (zoals de Kaagbaan) extra werden belast.

Heemstede niet binnen zone

Heemstede neemt geen deel aan de CROS, waarin 35 gemeenten zijn vertegenwoordigd die het meeste door Schiphol worden gehinderd. De rijksoverheid heeft bepaald dat Heemstede niet binnen de geluidszone valt met de meest gehinderde woningen. Desalniettemin is de stijging van de klachten evident en zal wethouder Otsen (milieu) het onderwerp geluidshinder in het eerstvolgende portefeuillehoudersoverleg milieu (voor 1 maart) laten agenderen.

Heemstede wil tevens het nut van een eventueel meetpunt in Heemstede bespreken. In de CROS-vergadering van komende maart wordt gesproken over plaatsing van drie nieuwe meetpunten in Castricum, Uitgeest en Velsen.

Bron: Haarlems Dagblad, overgenomen met toestemming

home...