Inhoud Nieuwsbrief StAB 3e kwartaal 2003

W. Drost en H.P. Nijhoff, 25 september 2003

Ieder kwartaal verschijnt, zoal u waarschijnlijk weet, de Nieuwsbrief StAB. In deze periodieke uitgave is een kwartaaloverzicht met jurisprudentie op het gebied van de ruimtelijke ordening en het milieubeheer opgenomen. De Nieuwsbrief StAB wordt uitgegeven door Boom Juridische uitgevers, de inhoud wordt verzorgd door de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak. Deze Stichting, kortweg StAB, kan door de bestuursrechter worden ingeschakeld om deskundigenberichten op te stellen in geval van geschillen op het gebied van Milieu en ruimtelijke ordening.

De redactie van Geluidnieuws heeft het een aardig idee gevonden om in haar nieuwsrubriek, vóór het verschijnen van de nieuwe editie van de Nieuwsbrief een vooraankondiging te doen van de – voor haar doelgroep interessante – in deze nieuwe editie opgenomen jurisprudentie. Met deze publicatie wordt daarmee een begin gemaakt.

Eind november / begin december verschijnt er weer een nieuwe kwartaaleditie van de Nieuwsbrief van de StAB (www.stab.nl/nieuwsbrief.htm). In deze editie zullen de voor het vakgebied Geluid en Trillingen mogelijk interessante uitspraken opgenomen zijn:

hogere waarde en bestemmingsplan, cumulatie, 200200378/1 en 200200248/1:

Uitspraken over de hogere grenswaardenprocedure en de goedkeuring van het bestemmingsplan “Wooneilanden Houthavens” te Amsterdam; waarbij cumulatie van geluid, de relatie tussen hogere grenswaarde en het binnenniveau en de – middels een ander plan gewaarborgde – afscherming ten einde aan de hogere grenswaarde te kunnen voldoen aan bod komen. De hogere grenswaardeprocedure sneuvelt vanwege onder meer onvoldoende onderzoek naar cumulatie van geluid ten einde de geluidsluwe gevel te waarborgen en mogelijke verstoring van een eerder vastgesteld saneringsprogramma en het feit dat geen rekening is gehouden met het provinciale milieubeleidsplan. Het plan sneuvelt onder meer omdat de mogelijkheid tot realisatie van bestemmingen binnen het plan afhankelijk zijn gesteld van vaststelling en goedkeuring van een ander plan, dat afschermende bebouwing mogelijk moet maken en omdat middels de planvoorschriften een maximaal binnenniveau van 35 dB(A) niet is gewaarborgd.

hogere waarde Saldo methode, 200202047/1:

Uitspraak over de hogere grenswaardenprocedure van het zogenaamde WERM-gebied in Rotterdam waarbij de zogenaamde Saldo-methode is toegepast. Het besluit wordt vernietigd omdat de Saldomethode niet verenigbaar is met het gestelde in artikel 71 van de Wet geluidhinder.

milieuvergunning, 200101695/1:

De milieuvergunning voor het Cavalerie Schietkamp “De Vliehorst” in Vlieland waarbij de waarborg tegen geluidshinder vanwege het jaargemiddelde niveau aan bod komt. Het besluit wordt onder meer vernietigd omdat het binnen een etmaal optredende geluidsniveau, dat het jaargemiddelde niveau overschrijdt, niet is bepaald en beoordeeld.

milieuvergunning zoneringsplicht, 200203679/1:

Uitspraak over de milieuvergunning voor een werkterrein voor de Hogesnelheidslijn, waarbij de vraag aan bod komt of sprake is van een zoneringsplicht. Hoewel sprake is van een inrichting ex artikel 2.4 van het Ivb, is geen sprake van een zoneringsplicht vanwege de samenhang tussen artikel 41 van de Wet geluidhinder en artikel 17 van de Wet op de ruimtelijke ordening.

stimuleringsregeling stille wegdekken, 200206422/1:

Beroep tegen een besluit betreffende het afwijzen van een subsidie op grond van de Stimuleringsregeling stille wegdekken, waarin de subsidievoorwaarden worden gepreciseerd. De afdeling vernietigd het besluit tot ontzegging van subsidie, omdat naar de mening van de afdeling de beoordeling of andere geluidsreducerende maatregelen mogelijk waren, te beperkt is geweest.

wet geluidhinder, gelijkheidsbeginsel, 200201708/1:

Uitspraak in een van de vele beroepen vanwege de Noordelijke Randweg Haagse Regio, waarbij vanwege het gelijkheidsbeginsel alsnog aanspraak op een geluidsscherm gemaakt wordt. Omdat binnen dit project niet eerder buiten de verplichting ingevolge de Wet geluidhinder om een scherm is geplaatst faalt het beroep op het rechtsgelijkheidsbeginsel.

home...