Geluidsbeheersing bij funderingstechnieken

Arbouw, september 2003

Arbouw heeft een nieuw A-blad uitgebracht: Geluidsbeheersing bij funderingstechnieken. In dit A-blad staan oplossingen en aanbevelingen beschreven om bij funderingswerkzaamheden de geluidsniveaus te verlagen. Tevens komen de afspraken met betrekking tot vermindering van geluid, zoals vastgelegd in het arboconvenant Funderingsbranche, aan de orde.

Onderzoek wijst uit dat bij medewerkers van funderingsbedrijven het gehoor vaak door lawaaiblootstelling is aangetast. In het A-blad staat beschreven wat de geluidsniveaus zijn bij de verschillende funderingsmethoden. De gezondheidskundige grenswaarde van 80 dB(A) wordt doorgaans (ver) overschreden. Het nemen van maatregelen om tot een verlaging van geluidsniveaus te komen is daarom noodzakelijk.

geluidsarme technieken

De beste maatregel is gebruik te maken van geluidsarme funderingstechnieken zoals boren, schroeven en drukken. De keuze voor een dergelijke funderingstechniek moet al in de ontwerpfase worden gemaakt. Opdrachtgever en ontwerper spelen derhalve een belangrijke rol. Geluidsgedempte voorzieningen aan blok en paal kunnen worden getroffen om de emissie van geluid bij technieken met een hoog geluidsniveau te beperken. Daarnaast kan goed onderhoud van het materieel en het vastzetten van rammelende onderdelen het geluid beperken. Tenslotte is het van belang organisatorische maatregelen te treffen zoals het vergroten van de afstand tussen de werknemers en de geluidsbron en het gesloten houden van de cabine van de funderingsmachine.

De concrete maatregelen zoals die zijn vastgelegd in het arboconvenant Funderingsbranche komen, ingedeeld naar toegepaste methodiek of materialen, ook aan de orde.

De partners in het bouwproces hebben bij het realiseren van een veilige en gezonde werkomgeving ieder een eigen verantwoordelijkheid. Voor elke partner staat beschreven waar hij op moet letten. Vanzelfsprekend is hierbij samenwerking van belang.

Het toepassen van de in dit A-blad voorgestelde maatregelen levert gezondere werknemers en daardoor gezondere bedrijven op en beperkt tevens de hinder voor mensen die in de omgeving van funderingswerkzaamheden wonen of werken.

Op 10 september zal Cees van Vliet, algemeen directeur van Arbouw, het A-blad officieel uitreiken aan vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties en het ministerie van SZW tijdens een themabijeenkomst van de NVAF te Harderwijk.

Het A-blad Geluidbeheersing bij funderingstechnieken kunt u vanaf 10 september bestellen (onder vermelding van de bestelcode ARB 0621) via telefoonnummer 020 - 580 55 80, e-mail arbouw@arbouw.nl of via internet www.arbouw.nl. De prijs van het A-blad bedraagt 5,67.

Bron: website Arbouw, www.arbouw.nl

home...