Nieuwe aanpak handhaving normen Schiphol

Gemeente Amsterdam, 18 februari 2003 - Johanneke Helmers

Vanaf 20 februari 2003 gelden nieuwe normen en regels voor het gebruik van de Luchthaven Schiphol. In de nieuwe Wet luchtvaart is meer geregeld dan in de huidige situatie. Er gelden nieuwe regels voor baangebruik, de vliegroutes zijn aangescherpt en de normen voor geluid zijn uitgebreid. Helemaal nieuw zijn de normen voor externe veiligheid en de uitstoot van stoffen ter beperking van de lokale geurhinder en luchtverontreiniging. De Inspectie Verkeer en Waterstaat is verantwoordelijk voor de handhaving. Met de nieuwe wet kan de Inspectie effectiever optreden.

inspectie

De Inspectie Verkeer en Waterstaat ziet erop toe dat Amsterdam Airport Schiphol, de Luchtverkeersleiding Nederland, de luchtvaartmaatschappijen (c.q. gezagvoerders) daadwerkelijk opereren binnen de vastgestelde grenzen en regels. Als dit niet het geval is grijpt de Inspectie in.

Dit doet de Inspectie onafhankelijk en met bestuursrechtelijke middelen, zoals het opleggen van een maatregel, bestuursdwang, een boete of een last onder dwangsom. De zwaarte van de te nemen maatregel is afhankelijk van de omstandigheden. Nu moet een overtreding veelal bij het Openbaar Ministerie worden neergelegd. Met de nieuwe wet kan de Inspectie zelf snel en daadkrachtig optreden.

De Inspectie VenW volgt het gebruik van de luchthaven. Dit doet zij op basis van informatie zoals baan- en routegebruik, vluchtgegevens, type vliegtuigen, meteorologische omstandigheden en berekeningsresultaten van de geluidbelasting, het externe veiligheidsrisico en de uitstoot van stoffen. Afwijken van regels is alleen toegestaan om veiligheidsredenen. Van grenswaarden kan alleen met toestemming van de minister van Verkeer en Waterstaat en de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu tijdelijk worden afgeweken, bijvoorbeeld in geval van groot baanonderhoud of andere bijzondere omstandigheden. De Inspectie rapporteert zesmaandelijks over haar bevindingen en acties. De rapportages worden op de internetsite www.ivw.nl geplaatst.

kennismaking

De betrokken luchtvaartorganisaties en de overheid hebben de afgelopen twee jaar veel ge´nvesteerd in de kennismaking met de nieuwe wet. Gekozen is voor een open proces ter voorbereiding. De Inspectie nodigde de betrokken luchtvaartorganisaties uit voor een proefdraaiproject. Alle betrokkenen hebben zich op deze wijze goed voorbereid op de nieuwe praktijk.

Vanaf 20 februari 2003 gaat de Inspectie Verkeer en Waterstaat handhaven volgens het nieuwe handhavingsbeleid. Omdat Schiphol de Polderbaan(18R-36L) niet direct voor de volle honderd procent kan gebruiken (de baan moet worden ingevlogen, er moet nog een aantal bouwtechnische aanpassingen worden uitgevoerd en er heeft groot onderhoud plaats aan de Zwanenburgbaan) heeft de luchthaven te maken met een overgangsperiode tot 1 november 2003. Daarom is een overgangsregeling getroffen. De Inspectie houdt toezicht op de naleving van deze overgangsregeling.

De Inspectie verricht uitvoerings- en handhavingstaken op het terrein van vervoer, luchtvaart, scheepvaart, water en rail. De divisie Luchtvaart zorgt voor de uitvoering en handhaving van het luchtvaartbeleid en de luchtvaartregelgeving. Zo draagt zij bij aan een veilige en duurzame luchtvaart. In de uitvoering heeft de Inspectie zich met opleveringsinspecties ervan overtuigd dat de Polderbaan voldoet aan de internationale en nationale veiligheidseisen. Daarnaast is beoordeeld op welke wijze de luchthaven Schiphol ervoor zorg draagt dat de Polderbaan veilig gebruikt kan worden.

Met het nieuwe handhavingsbeleid van de Inspectie VenW wordt tegemoet gekomen aan de maatschappelijke en politieke wens om tot meer, betere en meer inzichtelijke handhaving van de milieunormen voor Schiphol te komen.

De wijze van handhaven heeft de Inspectie vastgelegd in de voor iedereen beschikbare publicatie ┤Handhavingsbeleid: Wet luchtvaart; De Luchthaven Schiphol┤. De tekst is in het Nederlands en Engels elektronisch beschikbaar op www.ivw.nl, onder banner inspectie Schipholwet.

Bron: via Nieuwsbank

home...