Kamervragen over groot onderhoud Schiphol

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 7 februari 2003

In een brief aan de Tweede Kamer beantwoordt mw drs M.H. Schultz van Haegen een aantal vragen van het Tweede Kamerlid vragen van de heer Duyvendak (Groen Links) over het groot onderhoud van de landingsbanen van Schiphol.

Vraag 1. Is het waar dat in 2003 het eerste jaar waarin de nieuwe milieuregels voor Schiphol gelden, deze voor het volle jaar buiten werking worden gesteld vanwege "groot onderhoud"?

Antwoord. Nee, het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol wordt niet buiten werking gesteld. Wel worden enkele onderdelen van dit besluit tijdelijk (van 20 februari 2003 tot en met 31 oktober 2003) gewijzigd. Dit vanwege een tijdelijk ander gebruik van de luchthaven hetgeen een andere verdeling van het geluid over de omgeving met zich mee brengt. De totale hoeveelheid geluidbelasting verandert echter niet. Daarom gelden voor 14 van de 35 handhavingspunten voor het etmaal (Lden) in deze overgangsperiode hogere, voor de overige 21 handhavingspunten lagere grenswaarden dan in het Luchthavenverkeerbesluit. Alle andere grenswaarden, dat wil zeggen de grenswaarden in de handhavingspunten voor Lnight, de grenswaarden voor het totale volume van de geluidbelasting voor zowel Lden als voor Lnight, de grenswaarden voor externe veiligheid en voor luchtverontreiniging blijven ongewijzigd.

De gebruiksregels van Schiphol staan in hoofdstuk 3 van het Luchthavenverkeerbesluit. Daarvan zijn in het Besluit overgangsjaar Schiphol alleen de regels omtrent de nachtelijke sluiting van de Aalsmeerbaan voor het hele eerste gebruiksjaar en de Zwanenburgbaan gedurende de periode dat de Aalsmeerbaan niet beschikbaar is, gewijzigd. Alle overige regels blijven onverkort van kracht.

Na opening van de Polderbaan op 20 februari 2003 is de Aalsmeerbaan twee drie weken en de Zwanenburgbaan acht tien weken niet beschikbaar vanwege groot onderhoud aan die banen en voor werkzaamheden in verband met de aanleg van extra taxibanen naar de Polderbaan. Voorts kan de Polderbaan een deel van dit overgangsjaar alleen 's nachts worden gebruikt. Net als elke nieuwe baan moet de vijfde baan worden ingevlogen. Dit alles leidt tot een afwijking van het reguliere gebruik van het vijfbanenstelsel en daardoor tot een andere verdeling van het vliegverkeer over de omgeving van de luchthaven.

In hoofdlijn zal het gebruik in het overgangsjaar sterk overeenkomen met het huidige gebruik van de luchthaven. Uit signalen uit de samenleving maak ik op dat de indruk bestaat dat in het overgangsjaar sprake zal zijn van een toename van de hoeveelheid geluidbelasting, met name in de omgeving van Amsterdam. Dat is niet het geval. Ook voor de omgeving van Amsterdam zal de situatie van de geluidbelasting in het overgangsjaar sterk vergelijkbaar zijn met de huidige situatie met het vierbanenstelsel. Vanaf 1 november 2003 zal de situatie daar zelfs verbeteren. Dan zal de vijfde baan volledig in gebruik zijn en het grootste deel van het verkeer (circa 60%) op die baan worden afgehandeld.

Vraag 2. Hoe vaak vond er in het verleden "groot onderhoud" plaats? Leidde dit toen tot overschrijding van de milieunormen?

Antwoord. In juli 1993 t/m mei 1994 en in juni 1995 is groot onderhoud aan het banenstelsel uitgevoerd. Toen was nog geen geluidszone van kracht, een overschrijding van milieunormen was derhalve niet aan de orde. Sinds het van kracht worden van de Aanwijzing Schiphol met geluidszones op 23 oktober 1996 heeft groot baanonderhoud plaatsgevonden in maart tot en met mei 1997. Daarvoor is een ontheffing ex artikel 25 f Luchtvaartwet verleend, dit artikel heeft dezelfde strekking als artikel 8.23 van de Wet luchtvaart dat hierboven is genoemd. In die ontheffing is voor een aantal netwerkpunten waarin wordt gehandhaafd de maximaal toegestane geluidsbelasting aangepast, zowel voor de Ke zone als de LAeq-nacht zone. Ondanks deze aanpassingen hebben zich in 1997 lokaal overschrijdingen van de grenswaarden voorgedaan.

In 2002 is de Buitenveldertbaan vanwege groot onderhoud circa drie weken niet beschikbaar geweest. Daarvoor is geen ontheffing ex artikel 25f Luchtvaartwet verleend. Niettemin hebben zich geen zone-overschrijdingen voorgedaan.

Vraag 3. Kunnen wij de komende jaren opnieuw het buiten werking stellen van (een deel van) de regels verwachten middels artikel 8.23 vanwege groot onderhoud? Hoe vaak zal dit naar uw verwachting plaatsvinden?

Antwoord Ook in de toekomst zullen banen groot onderhoud nodig hebben. Nu is nog niet bekend hoe vaak en wanneer dat het geval zal zijn. Of dan vrijstelling van een regel nodig is of andere grenswaarden moeten worden vastgesteld op grond van artikel 8.23 zal van geval tot geval bezien moeten worden.

Vraag 4. Bent u van mening dat het vertrouwen in de toch al omstreden nieuw normen ondermijnd wordt indien u direct voor een vol jaar de regels versoepelt en overschrijdingen de facto gedoogt vanwege onderhoud aan de banen?

Antwoord. Nee. Er worden geen overschrijdingen gedoogd en van versoepeling van de regels is geen sprake (zie ook antwoord 1). De tijdelijk gewijzigde grenswaarden in het Besluit overgangsjaar Schiphol, de niet aangepaste grenswaarden en de gebruiksregels worden ook in dit overgangsjaar strikt gehandhaafd.

Bron: Website ministerie van Verkeer en Waterstaat, www.minvenw.nl 

home...