Politieke partijen over de spoedwet Wegverbreding

Redactie, december 2002

Op 16 december vond in de Tweede Kamer een debat over de spoedwet plaats. Lees hier het eerdere artikel hierover in Geluidnieuws. Hieronder de reacties van enkele politieke partijen, en die van enkele maatschappelijke organisaties:

VVD: niet ambitieus genoeg

VVD Tweede-Kamerlid Gert Jan Oplaat heeft tijdens het Wetgevingsoverleg over de spoedwet wegverbreding op maandag 16 december een motie ingediend om een tweede spoedwet mogelijk te maken. Deze tweede spoedwet zou het mogelijk moeten maken om op een snellere en gemakkelijkere wijze wegen permanent te verbreden en nieuwe wegen aan te leggen. Verkeerswoordvoerder Gert Jan Oplaat: "Het moet eens afgelopen zijn met het eindeloze geprocedeer."

De spoedwet waar over werd gesproken heeft het doel binnen vier jaar de wegcapaciteit over 150 kilometer snelweg te vergroten. Anders dan de titel doet vermoeden, gaat het niet om daadwerkelijke wegverbreding, maar om het inrichten van spitsstroken (het openstellen van de vluchtstrook tijdens de spits), wisselstroken (de verkeersrichting op de wisselstrook is hierbij afhankelijk van het moment van de dag), plusstroken (extra strook aan de linker zijde door versmalling van de andere stroken) en bufferstroken. Een belangrijke voorwaarde is voor de VVD dat de spitsstroken worden open gesteld afhankelijk van de drukte, in plaats van vaste tijdstippen.

De VVD is zeer verheugd dat de wegcapaciteit hiermee wordt vergroot, maar benadrukt dat het hier om oplossingen voor de korte termijn gaat. Voor de langere termijn zullen wegen daadwerkelijk moeten worden verbreed. En dat geldt dan niet slechts voor de betreffende 150 kilometer.

GroenLinks: spoedwet niet zo fraai; stoppen met verbreden van snelwegen

Op 16 december spreekt de Tweede Kamer over de Spoedwet wegverbreding. Het kabinet Balkenende noemt het de 'wet die bijna alle files zal oplossen.' Maar GroenLinks vindt de spoedwet niet zo fraai. Een extra rijstrook helpt sowieso niet om de files op te lossen, die worden alleen maar verplaatst. Een extra rijbaan zorgt op termijn bovendien voor méér verkeer.

De wet zorgt ervoor dat wegen snel en goedkoop verbreed kunnen worden. Snel, omdat burgers bijna geen inspraak krijgen. Goedkoop, want er zal niets worden gedaan tegen de herrie van het verkeer. Miliieuregels worden met deze wet namelijk buiten werking gesteld.

Op dezelfde dag voert GroenLinks actie in Amsterdam tegen de kabinetsplannen tot verbreding van de A10. Onder het motto 'Stop Herrie A10' deelt Kamerlid Wijnand Duyvendak in de Mirandabuurt in Amsterdam oordopjes uit. Bij de oprit van de A10 zal hij protesteren tegen geluidsoverlast en stankoverlast.

Via de actie roept GroenLinks de regering op om te stoppen met het verbreden van snelwegen. De bewoners langs de A10 weten immers maar al te goed waar verbreding toe leidt: meer herrie en minder schone lucht. Als de wet toch wordt aangenomen, dan hebben zij de oordopjes die GroenLinks zal uitdelen straks hard nodig.

PvdA: wel direct geluidmaatregelen treffen

De heer Dijsselbloem verwoordt de mening van de PvdA op de spoedwet als volgt: "De wet die voor ons ligt is in alle opzichten een spoedwet. Uit alles blijkt dat er haast in spel is. Een vluggertje. Snel ingediend, snel behandeld, snel even 50 wegvakken verbreden. De positieve effecten voor de doorstroming zullen snel zichtbaar zijn en ook snel weer verdampen. Alleen de gevolgen voor omwonenden zijn er voor heel lang." De fileproblemen vragen volgens de PvdA wel om effectieve antwoorden. De PvdA is dan ook een voorstander van spitsstroken. Maar op termijn slibben alle nieuwe wegstroken weer dicht als geen andere maatregelen worden genomen, bijvoorbeeld bij het onderliggende wegennet.

De heer Dijsselbloem: "Voor ons ligt een lex specialis. Een bijzondere wet waarmee andere wetgeving geheel of deels buiten werking wordt gesteld voor een aantal specifieke gevallen. Zo een wet vraagt natuurlijk om stevige motivering." De PvdA vreest hierbij dat de deur wordt opgezet voor uitbreiding van de werkingsfeer van de wet. Hier heeft de PvdA grote bezwaren tegen. Ook denkt de PvdA dat Europese wetgeving niet aan de kant kan worden gezet. "Als het wegaanpassingsbesluit in strijd is met bijv. de Vogel- of Habitatrichtlijn zal het ook zeker niet stand zal houden".

Voor wat betreft geluid heeft Dijsselbloem een aantal amendenten ingediend die trachten die scheefheid in geluidbescherming langs de spoedwet wegen ten opzichte van gewone wegen zo goed mogelijk recht te zetten. Bovendien wil de PvdA dat een plan voor maatregelen tegen geluidsoverlast wordt vastgesteld tegelijkertijd met het onherroepelijk worden van het wegaanpassingsbesluit, in plaats van uiterlijk twee jaar na dato. Bovendien wil de PvdA dat de uitvoering van geluidsmaatregelen gelijktijdig met de aanpassing van de weg ter hand genomen.

Afsluitend vindt de PvdA het wetsvoorstel op vele punten onzorgvuldig en onevenwichtig 

VNO-NCW: Spoedwet moet snel worden ingevoerd

VNO-NCW vindt het een goede zaak dat de Tweede Kamer voortvarend werkt aan de behandeling van de Spoedwet wegverbreding. "Deze voortvarendheid moet bij de verdere besluitvorming en de uitvoering worden vastgehouden. Al veel te lang wacht een aantal hardnekkige fileknelpunten op een oplossing. Met de Spoedwet worden deze knelpunten via o.a. invoering van spitsstroken eindelijk aangepakt". Aldus de ondernemingsorganisatie VNO-NCW op 28 november tijdens de door de Tweede Kamer georganiseerde hoorzitting over de Spoedwet.

VNO-NCW is verheugd dat het kabinet wil kijken of voor verbreding of aanpassing van wegen niet een lichtere procedure in de Tracéwet kan worden gehanteerd dan voor de aanleg van een nieuwe weg. Knelpunten kunnen zo sneller worden aangepakt, aldus de ondernemingsorganisatie.

Tijdens de hoorzitting heeft VNO-NCW er voor gepleit om het in de toekomst alsnog mogelijk te maken om via een Algemene Maatregel van Bestuur nieuwe projecten toe te voegen. Vooruitlopend op de wijziging van de Tracéwet zou de Spoedwet hiervoor een prima tijdelijk kader bieden.

Files komen helaas niet alleen in de ochtend en avond voor maar ook op andere tijdstippen van de dag. VNO-NCW heeft dan ook voorgesteld om de wegbeheerder de bevoegdheid en de opdracht te geven om spitsstroken ook in te zetten als op andere momenten van de dag daar aanleiding toe is.

ANWB: steun spoedwet. maar ook aandacht voor lokaal verkeer

De ANWB steunt het plan van demissionair minister Roelf de Boer van Verkeer om via het vergroten van de capaciteit van snelwegen op korte termijn iets te doen aan het ergste fileleed. De ANWB vraagt zich wel af hoeveel de Spoedwet Wegbreding de automobilist aan winst in reistijd zal opleveren. Het is de ANWB niet duidelijk welke effecten deze maatregel zal bieden. Minder reistijd, minder en kortere files of minder voertuigverliesuren..Ook vraagt de bond zich af of de voorgestelde wegvakken wel het effectiefst zijn om de doorstroming te bevorderen. De ANWB vindt het jammer dat de minister zijn toevlucht moet nemen tot een dergelijk wetsvoorstel. Het was beter geweest als de rijksoverheid eerder had kunnen inspelen op de groei van het verkeer.

De spoedwet toont aan dat extra investeringen in de automobiliteit nodig zijn. De ANWB meent dat het benutten van spitsstroken voor een betere doorstroming daarom slechts een tijdelijke maatregel kan zijn. Beter benutten moet altijd samen gaan met bouwen. Met plannen voor het maken van extra rijstroken. Volgens de ANWB mogen de belangen van de leefbaarheid en een goede woonomgeving daarbij niet uit het oog worden verloren.

De ANWB pleit er ook voor om de stromen van doorgaand en lokaal verkeer uit elkaar te halen. Een van de belangrijke oorzaken van files is namelijk in- en uitvoegend verkeer. Daarnaast is het van belang de doorgaande provinciale wegen veel meer in de plannen te betrekken om het lokale verkeer af te wikkelen. Daarbij moet wel rekening gehouden worden met de inpassing in de omgeving (woonwijken, recreatiegebieden, natuurgebieden).

Stichting Natuur en Milieu: "Haastige spoedwet laat burger stikken"

Lees hier de reactie van Natuur en Milieu, zoals verschenen in het november nummer van Geluidnieuws.

Bronnen: 
website VVD, www.vvd.nl
website GroenLinks: www.groenlinks.nl 
VNO/NCW: via Nieuwsbank
website ANWB: www.anwb.nl 
PvdA: Bijdrage Dijsselblom, PvdA, per email.

Meer weten? Lees hier de Nota naar aanleiding van het verslag van de vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat van de Tweede Kamer van 9 december 2002. (PDF, 139 kByte), met allerlei vragen van de kamerleden en antwoorden van Minister de Boer:  http://parlando.sdu.nl/cgi/showdoc/session=anonymous@3A3378508347/query=1/action=doc/pos=23/KST65527.pdf 

 

 

home...