Ontwerp nieuwe milieuvergunning Maastricht Aachen Airport

Provincie Limburg, 29 november 2002

Gedeputeerde Staten hebben in ontwerp een milieuvergunning vastgesteld voor Maastricht Aachen Airport. De ontwerpbeschikking volgens de Wet milieubeheer heeft betrekking op de huidige landgebonden activiteiten op de luchthaven. De luchtgebonden activiteiten - zoals het taxiŽn, vertrekken en aankomen van vliegtuigen - behoren niet tot deze vergunning maar vallen onder de werkings-sfeer van de Luchtvaartwet. De Provincie legt de ontwerpvergunning begin december ter inzage. Na het verwerken van reacties zullen GS een definitieve vergunning vaststellen.

voorwaarden

De ontwerp-milieuvergunning voor het vliegveld bevat voorwaarden op het gebied van geluid (het proefdraaien van vliegtuigmotoren en het verjagen van vogels) en de tussenopslag tijdens vervoer van gevaarlijke stoffen. De luchthaven heeft nu nog een Wm-vergunning van de gemeente Beek, waarin deze onderdelen niet zijn opgenomen.

geluid 

De ontwerpvergunning bevat onder meer eisen voor het proefdraaien van vliegtuig-motoren. Dat is nodig na onderhoud en reparatie. De ontwerpvergunning schrijft voor dat de luchthaven per 1 januari 2005 een afgeschermde proefdraaiplaats moet hebben (kosten: ruim Ä 2 miljoen). De gekozen locatie daarvoor ligt aan de A2. Een afgeschermde proefdraaiplaats betekent een aanzienlijke verbetering ten opzicht van de huidige situatie en is op dit moment het maximaal haalbare. Alleen (toekomstig ) stillere vliegtuigmotoren kunnen zorgen voor een verdere afname van het geluid tijdens proefdraaien. Ook het onderdeel 'Bird-control' is in de ontwerpvergunning geregeld. Het verjagen van vogels op en rond het vliegveld is noodzakelijk voor de veiligheid. Maastricht Aachen Airport wil hiervoor knalapparaten gaan inzetten. Die leveren minder geluidoverlast op dan de huidige methoden. Overigens leveren ook die weinig klachten op.

Bron: website Provincie Limburg

home...