Platform: "Overheid creŽert schijnoplossingen bij vliegvelden"

Platform Nederlandse Luchtvaart, 5 december 2002

"Het geluidsbeleid van de overheid voor de luchtvaart werkt averechts en bevordert juist de geluidshinder. De overheid stelt grenzen aan de door de regionale en kleine luchthavens belaste milieuruimte. De overheid doet dit, volgens haar zeggen, om de omgeving te beschermen tegen onder andere geluidsoverlast. Een goed voorbeeld van dit averechtse beleid is te zien bij Lelystad Airport, die vanwege de overschrijding van het toegestane geluidsquotom de vluchten de rest van het jaar drastisch moet beperken", aldus het Platform Nederlandse Luchtvaart, .

Wat is het PNL? 

Volgens de website van PNL, www.pnl.nl heeft de stichting Platform Nederlandse Luchtvaart (PNL) als doel het creŽren van een breed maatschappelijk draagvlak voor de luchtvaart, door het voeren van een eerlijke en op feiten gebaseerde discussie. Hierbij wordt rekening gehouden met het belang van de luchtvaart voor de samenleving en met de zorg voor mens en milieu. 

De verkeerde beeldvorming over luchtvaart wordt veroorzaakt door de propaganda vanuit de hoek van de milieubeweging. Het kwalijke hieraan is dat de politiek op basis van die verkeerde beeldvorming besluiten neemt in plaats van een weloverwogen afweging te maken op basis van feiten. Belangen zouden moeten worden vergeleken en afgewogen. Besluiten moeten worden genomen op basis van feiten en niet op basis van emoties. Het, zoals een aantal milieuorganisaties dat doen, lukraak roepen dat het anders moet is een onzinnige activiteit zolang er geen haalbare alternatieven zijn.

Het PNL vindt dat de luchtvaart niet zomaar kunstmatig beperkt moet worden. Het is van belang dat de sector de ruimte krijgt om te voldoen aan de vraag van de samenleving. Het creŽren van deze ruimte is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de aanbieders en van de gebruikers van luchtvaart. Onze rol als PNL is tussen die partijen een brug te vormen en actief onzin over luchtvaart in de media en bij politici te bestrijden.

Het motto van PNL is ďEchte oplossingen voor echte problemenĒ. Het enige echte probleem dat we tot nu toe voor de luchtvaart hebben kunnen vaststellen is geluidhinder, en van de bestrijding daarvan deugt de aanpak niet omdat het gericht is op decibellen. Via de op ons initiatief ingestelde leerstoel Toegepaste Psychologie van Geluidhinder aan de Universiteit Leiden willen we bijdragen aan effectiever beleid. Deze leerstoel heeft niet alleen de door luchtvaart veroorzaakte geluidhinder als onderwerp, maar ook alle andere geluidbronnen.

Donateurs van PNL zijn onder andere de KLM, Luchtverkeersleiding Nederland, Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium, Neckermann Reizen, Nederlandse Spoorwegen en de Kamer van Koophandel.

In haar persbericht gaat het platform verder: "Vergelijk het eens met het wegverkeer. De overheid bepaalt bijvoorbeeld dat er per jaar een in verband met geluid een bepaald aantal vrachtwagens over de A1 mag rijden. Is de grens in november bereikt? Jammer, volgend jaar zijn ze weer de eersten. Raar? Ja, maar zo gaat het dus wel bij bijvoorbeeld Lelystad Airport."

Lelystad Airport heeft te maken met een BKL-zone en met een Ke-zone. De eerstgenoemde is ontwikkeld voor klein luchtverkeer; vliegtuigen onder de 6.000 kilo. De tweede zone is ontwikkeld voor de grotere vliegtuigen van boven de 6.000 kilo en voor helikopters. De overschrijding van het toegestane aantal vluchten per jaar heeft plaatsgevonden in de BKL-zone. 

"Hier gaat het dus al fout." stelt het platform, "Het beleid is dubbel en onduidelijk, want hoe verkoop je aan de omwonenden dat het ene type toestel wel beperkt wordt en het andere niet. Het belangrijkste is echter nog wel de vraag of het beperken van bepaalde typen toestellen wel effect heeft op het verminderen van geluidshinder. Geluidshinder is namelijk niet hetzelfde als geluidsbelasting. De hoeveelheid geluid zegt niets over de eventuele hoeveelheid geluidshinder, er spelen nog zoveel andere niet-akoestische factoren mee. Met een volledig statistisch beleid zal de overheid niet ver komen. Sterker nog, het huidige beleid wekt alleen maar irritatie, bij zowel omwonenden als bij de luchtvaartsector. Dit komt doordat de overheid zaken beloofd aan de omwonenden die zij niet kan nakomen en die bovendien ook geen oplossing bieden."

De overheid kan zich volgens het platform beter concentreren op praktische oplossingen, zoals het nog stiller maken van motoren. "De vliegvelden kunnen het beste zelf afspraken maken met hun omgeving. De verantwoording hoort bij de lokale partijen te liggen, ook als het gaat om geluid".

Bron: via Nieuwsbank, www.nieuwsbank.nl 

home...