VNO-NCW wil eenvoudiger Arbo wetgeving

VNO-NCW, 22 november 2003

2004 moet het jaar worden waarin de Nederlandse wetgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden ingrijpend wordt vereenvoudigd. De Nederlandse regelgeving moet aansluiten bij wat op grond van Europese richtlijnen is voorgeschreven en niet aanmerkelijk verder gaan, zoals nu vaak het geval is. Dit bepleit ondernemingsorganisatie VNO-NCW in de nota ‘Deregulering en vereenvoudiging van arboregelgeving’, die is gericht aan staatssecretaris Mark Rutte van Sociale Zaken.

VNO-NCW vindt dat de Nederlandse Arbowet, die ruim twintig jaar geleden werd ingevoerd, veel te sterk is uitgebreid. Er zijn zoveel regels dat ze voor werkgevers niet meer uitvoerbaar en voor de Arbeidsinspectie niet meer controleerbaar zijn. Daardoor schiet de Arbowet zijn doel voorbij.

Ondernemers hebben een groot belang bij goed arbobeleid, zegt VNO-NCW. “Verzuim kost geld en een bedrijfsongeluk betekent menselijk leed en is bovendien slecht voor het imago van een onderneming. De Arbowet is een middel om het doel te bereiken, maar de werkgever komt nu in de verleiding de regelgeving vooral als een loden last te zien.”

VNO-NCW wijst er verder op dat de concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven wordt geschaad nu de Nederlandse arboregels vaak veel verder gaan dan wat elders in Europa gebruikelijk is.

Het kabinet heeft aangekondigd volgend jaar de arbowetgeving kritisch tegen het licht te willen houden en daarbij ook advies gevraagd aan de Sociaal-Economische Raad (SER). VNO-NCW zegt erop te vertrouwen dat dit leidt tot aanmerkelijke versimpeling, maar vooral ook tot het afschaffen van regels.

geluid

In de nota ‘Deregulering en vereenvoudiging van arboregelgeving’ wijst de organisatie op een groot aantal onderdelen waarin de bestaande Nederlandse wetgeving afwijkt van wat elders in de Europese Unie gebruikelijk is. Daarbij gaat het om zaken als geluidshinder, het gebruik van toxische stoffen, maatregelen op steigers, tilnormen en dergelijke.

Behalve aan schadelijk geluid dient in Nederland, in tegenstelling met de EU-richtlijnen, ook aandacht te worden besteed aan hinder. Voorts hanteert Nederland lagere blootstellingswaarden dan in de richtlijnen worden vermeld. Deze aanpak heeft tot gevolg, dat bedrijven met ingrijpender maatregelen worden geconfronteerd dan in de andere lidstaten. In de Beleidsregels worden de verplichtingen nog meer gedetailleerd uitgewerkt en aangevuld. Een ingrijpende eis is bijvoorbeeld, dat vervanging van machines door stillere machines moet plaatsvinden. Een zeer kostbare aangelegenheid indien machines nog niet afgeschreven zijn of aan vervanging toe zijn.

Bron: Website www.vno-ncw.nl

home...