Staatssecretaris laat onderzoek doen naar financiŽn Geluidsisolatie Schiphol

Verkeer en Waterstaat 24 juni 2003

In haar brief aan de Tweede Kamer informeert de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, mw drs. M.H. Schultz van Haegen de kamer over de geluidsisolatie en de aankoop en sloop van woningen in de omgeving van de luchthaven Schiphol.

heffingen

Aan de uitvoering van de isolatie van woningen en aankoop en sloop wordt gewerkt. De kosten voor de geluidsisolatie en aankoop en sloop van woningen worden voorgefinancieerd door het Rijk en doorberekend aan de luchtvaartsector door middel van heffingen. Een wetsvoorstel voor de wijziging van die heffingen is in voorbereiding. Het voorstel ligt momenteel ter advisering bij de Raad van State. Naar verwachting zal het wetsvoorstel in augustus aan de Tweede Kamer worden voorgelegd.

kosten en aanbesteding GIS2

Op dit moment loopt de tweede fase van uitvoering van de geluidsisolatie (kortweg GIS 2). De luchtvaartsector heeft onlangs kritische vragen gesteld over de kosten en de aanbestedingsprocedure van GIS 2. Ook door de accountantsdienst van de staatsecretaris en de Algemene Rekenkamer zijn kritische opmerkingen gemaakt over het financieel beheer van GIS 2. Een en ander is voor de staatssecretaris aanleiding om intensief toezicht te stellen op het financieel beheer en om diepgravend onderzoek te doen naar GIS 2, omdat zij volledige zekerheid wil hebben over de juistheid van de kosten die doorberekend worden aan de sector.

onderzoek rekenkamer

De staatssecretaris heeft besloten een onafhankelijk oordeel op te laten stellen. Daartoe heeft zij de Algemene Rekenkamer verzocht onderzoek te doen naar de rechtmatigheid en doelmatigheid van de bestedingen van GIS 2. Zodra de bevindingen van de Rekenkamer beschikbaar zijn, zal de staatssecretaris de kamer daarover informeren. De Rekenkamer heeft aangegeven dat het onderzoek naar verwachting in de eerste helft van 2004 zal worden afgerond.

Overigens kan dit onderzoekstraject los worden gezien van de behandeling en invoering van het wetsvoorstel van de heffingen. Conform het wetsvoorstel worden de feitelijke kosten middels heffingen aan de sector doorberekend. De heffingen komen neer op een bedrag van circa 0.80 Euro per vliegticket. De heffingen lopen door totdat de kosten zijn verrekend. Uiteraard worden alleen de feitelijke kosten waar een wettelijke grondslag voor bestaat aan de sector doorberekend. Als de kosten lager uitvallen dan geraamd, zullen de heffingen eerder stoppen, vice versa ingeval de kosten hoger uitvallen.

Daarnaast heb heeft mw. Schultz van Haegen naar aanleiding van de vragen van de sector over de aanbestedingsprocedure een (juridisch) onderzoek gelast naar de aanbesteding. Al heerder had zij aangegeven dat de aanbesteding overeenkomstig Europese aanbestedingsregels is verricht. Zij heeft daarmee het oog gehad op de procedure tot en met de gunning. De eerste bevindingen van het inmiddels lopende onderzoek bevestigen dat de aanbesteding overeenkomstig Europese aanbestedingsregels is verlopen. Mogelijk dat ten aanzien van wijzigingen en/of aanvullingen van de gesloten overeenkomsten kanttekeningen kunnen worden geplaatst. Zodra het (juridisch) onderzoek is afgerond, zal de staatssecretaris de kamer daarover nader informeren. Zij verwacht dat dit direct na het zomerreces mogelijk zal zijn.

Bron: website Verkeer en Waterstaat, www.minvenw.nl

home...