Zuid-Holland pleit voor aanpak geluidsoverlast Schiphol

Provincie Zuid-Holland, 5 maart 2003

Meer en beter geluidsoverlast meten, hogere aanvliegroutes en waar mogelijk andere routes. Daarvoor pleitten vandaag de Zuid-Hollandse gedeputeerde Marnix Norder en zijn Utrechtse collega Peter Rombouts tijdens een debat over Schiphol. De aanwezige Tweede Kamerleden namen met verbazing kennis van het feit dat beide provincies niet gehoord worden in de discussie over aanvliegroutes.

“Laat er geen onduidelijkheid over bestaan”, waarschuwt Marnix Norder. “Schiphol is belangrijk en dat moet zo blijven. Maar het kan niet zo zijn dat wanneer we aankloppen bij het rijk, de deur steevast gesloten blijft.” Want ook vandaag liet het ministerie van V en W het afweten.

Norder: “Mensen begrijpen best dat een vliegveld overlast geeft maar dat we ook economische voordelen ervan hebben. Maar dat er niet alles aan gedaan wordt om de overlast te beperken is toch niet te verkopen?” Beide provincies vinden dat met hogere aanvliegroutes en duidelijke aanvliegroutes, zo mogelijk over zee de overlast teruggedrongen kan worden. Ook moet er een beter meetprogramma komen want: “daarmee kun je pas echt effectieve maatregelen nemen tegen de overlast”, aldus Norder.

De discussie rond Schiphol beperkt zich voornamelijk tot de directe omgeving van Schiphol. Ook de milieu effectrapportage (MER) en de uitvoeringsbesluiten gaan met name in op de negatieve effecten voor de directe woonomgeving. Maar ook daarbuiten zijn met name de laatste jaren de klachten over hinder van Schiphol toegenomen. De indruk bestaat dat er sprake is van meer spreiding van de hinder, met name geluidhinder en een verplaatsing van deze hinder naar de verder weg gelegen gebieden. Metingen bevestigen dit.

Voorstel twee provincies

Zowel de provincie Zuid-Holland als de provincie Utrecht hebben tijdens het ontwikkelingsproces van de nieuwe Wet Luchtvaart en de Uitvoeringsbesluiten kenbaar gemaakt dat zij zich zorgen maken over o.a. de toename van de geluidhinder in het buitengebied. Met name de te verwachten toename van overlast in de verder van Schiphol gelegen gebieden zoals regio Den Haag en regio Leiden baart de provincie zorgen. Dit is geheel in de lijn met de motie Stellingwerf, zoals deze in juni 2000 in de Tweede Kamer is aangenomen. Beide provincies willen bereiken dat vermijdbare hinder zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Bron: website Provincie Zuid-Holland

home...