Staatssecretaris spreekt op Congres Geluid & Trillingen

Henk de Kluijver, namens de programmacommissie G&T2002, 1 september 2002

De Staatssecretaris van Milieu, de heer Van Geel, zal op het komende congres Geluid & Trillingen in Nederland ingaan op de nieuwe kabinetsplannen ten aanzien van geluid. De spanning rondom de nieuwe geluidwetgeving MIG (Modernisering Instrumentarium Geluidsbeleid) is gestegen nadat eerder dit jaar het demissionaire kabinet-Kok besloten heeft om de behandeling van het wetsvoorstel over te laten aan het nieuwe kabinet. De staatssecretaris zal tijdens zijn speech ingaan op de plannen van zijn ministerie en die van het nieuwe kabinet. Daarnaast zal de staatssecretaris een stelling poneren die in een Lagerhuisdiscussie, naar voorbeeld van het bekende televisieprogramma, zal worden besproken. De discussie wordt geleid door politiek verslaggever Frits Wester. Het congres wordt gehouden op 20 en 21 november in het Nieuwegein's Business Centrum. Het volledige congresprogramma vindt u op de website (www.geluidentrillingen.nl).

De vraag die veel akoestici momenteel bezig houdt is "Gaat MIG door en zo, ja in welke vorm?". De MIG-plannen passen binnen het overheidsproject "Marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit" (Tweede Kamer 1994-1995, 24 036 nr. 6). Het is niet gelukt om tijdens de vorige kabinetsperiode overeenstemming te bereiken over de exacte invulling van MIG. De ministeries van VROM en Verkeer en Waterstaat waren het nog niet eens. Dit betekende uitstel van de beslissing. Er wordt echter niet getwijfeld aan het voornemen om de geluidwetgeving te decentraliseren. Kortom; er is alle reden om op het congres Geluid en Trillingen in Nederland aandacht te besteden aan de invulling van geluidbeleid door gemeenten.

Recepten voor MIG en Europa 

Het doel van het congres is om de congresbezoekers een "receptenboek" te geven vol met beleidsinstrumenten en maatregelen voor lokaal geluidbeleid. Dit receptenboek is bijzonder relevant voor het opstellen van het gemeentelijk geluidbeleid voor MIG maar ook voor actieplannen in het kader van het Europese geluidbeleid (zoals goedgekeurd op 8 april 2002). Het gaat om oplossingen vanaf de geluidbron tot in de woonkamer. Hierbij worden de onderwerpen "Bedrijven", "Infrastructuur", "Ruimtelijke ontwikkeling" en "Bouwakoestiek" behandeld. Aan het begin van de eerste congresdag worden problemen rond deze onderwerpen maar ook oplossingen aan de orde gesteld door autoriteiten vanuit de nationale en lokale overheid. In de middag van de eerste congresdag wordt het boek met recepten gevuld door deskundigen uit de advieswereld en de gemeenten. Het gaat hierbij onder andere om voorbeelden voor lokaal geluidbeleid, ruimtelijke planontwikkeling met geluid en maatregelen tegen geluidoverlast. Op de tweede congresdag wordt de nieuw verworven kennis toegepast in case-studies die gebaseerd zijn op praktijksituaties. De vraag is of het receptenboek toereikend is voor twee gerechten met twee totaal verschillende smaken: 

De bedoeling is om in beide situaties een akoestisch klimaat te scheppen dat past bij het karakter van de omgeving en waar het prettig is om te wonen. Tijdens de workshop bieden deskundigen op het gebied van stedenbouw, verkeer en leefomgevingskwaliteit tegenwicht aan de geluiddeskundigen. Het spanningsveld uit de praktijk komt hierbij zeker tot uiting.

Het Lagerhuis

Voorafgaand aan de workshops wordt iedereen in de ochtend van de tweede congresdag op scherp gezet in een levendige Lagerhuisdiscussie. Naast staatssecretaris Van Geel zullen de heren ir. J. Kuiper van de Nederlandse Stichting Geluidshinder, prof. dr. P.J.M. Stallen van de Universiteit Leiden en drs. H.C.G.M. Brouwer van het ministerie van VROM ieder een stelling poneren. Een panel van deskundigen zal, onder leiding van Frits Wester, op het scherpst van de snede discussiëren over deze stellingen. Frits Wester zal natuurlijk ook het publiek betrekken in dit debat.

Eerste congresdag, 20 november 2002 Het "receptenboek" wordt gevuld. Dit receptenboek is bijzonder relevant voor het opstellen van EU-actieplannen en gemeentelijk MIG-geluidbeleid.

Discussieleider Frits Wester

Tweede congresdag, 21 november 2001 In het Lagerhuis wordt op het scherpst van de snede gediscussieerd over actuele onderwerpen op het gebied van geluid en trillingen.

Tweede congresdag: 21 november 2002 Tijdens workshops zullen de oplossingen worden getoetst in cases uit de praktijk.

Nationale Geluid en Trillingen Innovatieprijs 

Naast het congres vindt een vakbeurs plaats over geluid en trillingen, welke in het teken staat van innovatie. Op de beursvloer van het Nieuwegein's Business Center zullen meer dan 30 bedrijven en instellingen hun producten en nieuwste vindingen voor de analyse en de bestrijding van ongewenst geluid of trillingen demonstreren. Aan één van hen zal de "Nationale Geluid en Trillingen Innovatieprijs" worden uitgereikt door de Stichting Innonoise en het Kennis Centrum Geluid. Zij zien dat binnen het bedrijfsleven enorm veel creativiteit aanwezig is maar dat veel innovaties niet altijd de aandacht krijgen die ze verdienen. En onbekend maakt onbemind! De kloof tussen uitvinden en toepassen wordt daardoor niet altijd overbrugd. Dit terwijl deze prachtige uitvindingen wel in het "receptenboek" thuis horen. Hier wil de stichting Innonoise samen met het Kennis Centrum Geluid verandering in brengen. Beide organisaties dagen u uit om mee te dingen naar de "Nationale Geluid en Trillingen Innovatieprijs 2002". De jury start de eerste week van oktober met de jurering. Meer informatie vindt u op de website (www.innonoise.nl).

Algemene inlichtingen 

20 en 21 november, Nieuwegein's Business Centrum

Prijs congresbezoek: 

Gereduceerde prijzen voor provincie en gemeente ambtenaren en voor relatiekaarten die te bestellen zijn door standhouders: 

Bij inschrijving voor 20 september ontvangt u € 50,- korting op bovenstaande prijzen.

Inlichtingen congres, beurs en overnachtingsmogelijkheden: 

Ans Bosgoed, SWOT organisatie-advies tel: 055-5226463 fax: 055-5226385 www.geluidentrillingen.nl 

home...