Toekomstig Apeldoorns geluidbeleid

Erik Roelofsen, Gemeente Apeldoorn, juli 2002

 De rijksoverheid ontwikkelt op dit moment volledig nieuwe regelgeving op het gebied van de geluidwetgeving. In de huidige wetgeving is de toegestane hoeveelheid geluid voor het hele land centraal geregeld. Met de toekomstige wetgeving komt er een landelijk maximum, maar heeft iedere overheidslaag (rijk, provincie en gemeente) de mogelijkheid om met lokale normen te gaan werken. Om met lokale normen te kunnen werken moet er een geluidnota worden opgesteld.

Wat doet de Gemeente Apeldoorn nu? 

Op dit moment is de Gemeente Apeldoorn bezig met het opstellen van een "Proeve van een geluidnota (discussienota om te komen tot gemeentelijk geluidbeleid)". De Proeve van een geluidnota is bedoeld als ambtelijke en bestuurlijke voorbereiding op de consequenties van het wetsvoorstel Modernisering Instrumentarium Geluidbeleid. Het bevat voor de stad Apeldoorn en het buitengebied discussievoorstellen voor het oplossen en het voorkomen van huidige en toekomstige geluidknelpunten. De nota is bedoeld om (in september a.s.) de discussie met alle in de gemeentelijke organisatie betrokken afdelingen en diensten aan te gaan over de plaats van het gemeentelijk geluidbeleid in de ruimtelijke planvorming. Ook wordt aangegeven hoe rustige en stille plekken kunnen worden behouden en uitgebreid ter compensatie van gebieden met hogere geluidniveaus Deze proeve van een geluidnota heeft geen formeel bestuurlijk-juridische status.

Na een interne discussie met de betrokken afdelingen en diensten zal de proeve van een geluidnota aan het College van B&W en de betreffende raadscommissies worden voorgelegd met de vraag of dit een goed vertrekpunt vormt voor het opstellen van het definitieve geluidbeleid. Na bestuurlijke goedkeuring kan het proces, waarbij dan ook externen worden betrokken, worden ingezet om te komen tot een definitieve geluidnota.

Het op- en vaststellen van de definitieve geluidnota staat gepland voor 2003. Tijdens dit jaar zullen de in de proeve genoemde actiepunten via een zogeheten open planproces worden uitgevoerd en leiden tot het geluidbeleid voor de komende jaren.

Deze definitieve geluidnota zal worden vastgesteld door de gemeenteraad. In 2004 kan dan worden gestart met het uitvoeringsprogramma. Dit alles onder de aanname dat het MIG-proces verloopt zoals gepland.

NB: De proeve van een geluidnota is op dit moment nog niet openbaar, zodra dit wel zo is komt de nota op deze site te staan en is dan tevens te vinden op www.apeldoorn.nl 

home...