Kabinet stemt in met spoedwet wegverbreding

Ministerraad, 27 september 2002

De ministerraad heeft op voorstel van minister De Boer ingestemd met de spoedwet wegverbreding. Deze wet is aangekondigd in het strategisch akkoord en maakt het mogelijk een groot aantal knelpunten in het wegennet aan te pakken. De wet zorgt voor een vereenvoudiging en versnelling van procedures voor een betere benutting en verbreding van wegen. 

De wet maakt het mogelijk de capaciteit te vergroten van de wegen waar zich de meeste knelpunten voordoen. Dit zal met name gebeuren door de aanleg van spitsstroken, waarbij de vluchtstrook tijdens de spitsuren wordt ingezet als extra rijstrook. In totaal is de komende vier jaar 460 miljoen euro beschikbaar voor de versnelde aanpak van knelpunten op de weg. Hiervan wordt 380 miljoen euro gebruikt voor de aanleg van elf nieuwe spitsstroken.


De 11 spitstroken die het ministerie van V&W wil aanleggen

Voor de projecten is een aparte procedure gecreëerd. In vergelijking met de Tracéwet worden de procedures om wegen aan te passen aanmerkelijk vereenvoudigd en bekort. Dit gebeurt met name door:

tekst nog niet openbaar

Hiermee wordt een winst van ruim twee jaar bereikt ten opzichte van de wettelijke termijnen in de Tracéwet. De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor spoedadvies aan de Raad van State zal worden gezonden. Er wordt naar gestreefd het wetsvoorstel nog dit najaar bij de Tweede Kamer in te dienen. Met medewerking van het parlement kan de wet volgend voorjaar in werking treden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. 

Bron: website regering, www.regering.nl 

home...