Prinsjesdag 2002

Redactie, 18 september 2002

Hieronder een aantal citaten uit de begrotingen voor het jaar 2003, die op Prinsjesdag zijn gepubliceerd. Weinig over geluid en milieu. Vanaf 8 oktober begint de Tweede Kamer met de behandeling van de Rijksbegroting voor 2003.

V&W: daadkrachtige aanpak van knelpunten

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat legt de komende vier jaar extra nadruk op verbetering van de doorstroming op de weg, onderhoud van het spoor, verbetering van de veiligheid en het creëren van ruimte voor water. Dat blijkt uit de begroting voor 2003 van dit departement, die minister De Boer en staatssecretaris Schultz van Haegen aan de Tweede Kamer hebben aangeboden. Hiervoor zijn de komende vier jaar extra middelen beschikbaar: 420 miljoen euro voor verbetering van doorstroming op de weg, 300 miljoen euro voor goed en tijdig onderhoud van het spoor en 100 miljoen euro voor veiligheid. 


Minister Roelf de Boer van V&W

Minister Henk Kamp van VROM

Staatssecretaris Pieter van Geel van VROM (milieu)

Het budget is echter beperkt. Voor sommige projecten is minder geld beschikbaar. Het kabinet zal onder meer de investering in de Hanzelijn met vijf jaar vertragen en de middelen voor een spoortunnel in Delft later beschikbaar stellen. Aanvullende middelen voor het mobiliteitsbeleid kunnen vrijkomen wanneer het Rijk op een financieel gunstig moment een minderheidsaandeel in Schiphol verkoopt. Daarnaast zal het kabinet met de betrokken medeoverheden de mogelijkheid onderzoeken om enkele projecten, bijvoorbeeld A2 in Maastricht en de A4 in Midden-Delfland, te realiseren door middel van publiek-private samenwerking (PPS).

Verkeer en Waterstaat werkt aan een aangepast Nationaal Verkeers- en Vervoersplan (NVVP). Dit voorstel zal in het voorjaar van 2003 bij de Tweede Kamer worden ingediend.

geluid: MIG en innovatieprogramma

Voor geluidhinder bij woningen staat in het Nationaal Milieuplan 4 als norm voor 2010 de grenswaarde van 70 dB(A). Momenteel wordt nieuw beleid ontwikkeld voor geluidhinder, dat kan leiden tot wijzigingen in de wet- en regelgeving. De ambities en instrumenten zullen conform het Strategisch Akkoord, in lijn worden gebracht met de financiële mogelijkheden. Er zal dus moeten worden bezien hoe en wanneer de regels en normen gerealiseerd kunnen worden. 

Met het oog op Europese regelgeving staat het kabinet onder steeds grotere druk om de geluidsoverlast op bepaalde knelpunten aan te pakken. V&W en VROM onderzoeken of het mogelijk is met innovatieve maatregelen de kosten daarvan op een aanvaardbaar niveau te brengen. Het gaat om maatregelen als stillere wegdekken, banden, remsystemen voor treinen en betonnen dwarsliggers die het geluid beter dempen. Er wordt een «proef fluistertrein» opgezet om te onderzoeken hoe de geluidshinder van goederentreinen kan worden beperkt. 

In internationaal verband wordt gestreefd naar een stillere vloot vliegtuigen. Per 1 januari 2003 worden rond Schiphol nieuwe wettelijke grenswaarden voor geluid van kracht. Voor de regionale velden zal een vergelijkbare wettelijke regelgeving worden opgesteld. geluid

Per 1 januari 2003 worden nieuwe wettelijke grenswaarden voor geluid rond Schiphol van kracht. Voor de regionale velden zal, geënt op de Schiphol-aanpak, een vergelijkbare wettelijke regelgeving worden opgesteld.

wegverkeer

De komende jaren is een aantal wegverbredingen en nieuwe verbindingen voorzien, zoals de verbreding van de A2 tussen knooppunt Oudenrijn en Everdingen en de aanleg van de trajectdelen A30, N11 en N14. De aanleg van de A5 Verlengde Westrandweg en de A50 Eindhoven en Oss is voltooid in 2003. Ook komen er spitsstroken: A1/A6 Amsterdam/Almere/Gooi; A1 Brug Muiden; A9 Wijkertunnel Badhoevedorp; A7 Oostbaan richting Hoorn; A4 Westbaan Hoofddorp-Burgerveen; A12 Den Haag; A12 Utrecht West; A12 Utrecht-Duitse grens; A2 Eindhoven.

In totaal is de komende vier jaar 460 miljoen euro beschikbaar voor de versnelde aanpak van knelpunten op de weg; een extra impuls van 420 miljoen euro en 40 miljoen euro uit een herverdeling van de beschikbare middelen. Hiervan wordt 380 miljoen euro gebruikt voor de aanleg van nog eens elf spitsstroken: rond de Ringweg Amsterdam (twee delen); de A28 Utrecht-Amersfoort; de A27 Utrecht-Hilversum; de A13 Zestienhoven-Delft Zuid; de A2 Den Bosch-Eindhoven; de A50/A1 Valburg-Heteren/Arnhem-Deventer; de A2/A27 Everdingen-Houten; A27 Gorinchem-Noordeloos; A20 Terbregseplein voor de ringweg Rotterdam en de A12 Gouda-Zevenhuizen. Het streven is om al deze spitsstroken – met een totale lengte van 150 kilometer – in 2006 gereed te hebben. Om dit mogelijk te maken komt er een speciale spoedwet, die begin 2003 bij de Tweede Kamer wordt ingediend.

spoorwegen

In het personenvervoer over het spoor wil het ministerie technieken invoeren om meer en langere treinen op een veilige manier dichter achter elkaar te laten rijden (zoals bij metro’s). Het goederenvervoer kan worden versneld door treinen met zo weinig mogelijk seinstops door te laten rijden (de zogeheten ‘groene golf’). De aandacht voor verbetering van het bestaande spoor betekent minder nadruk op uitbreiding. Het kabinet houdt zich aan zijn toezegging aan het Noorden over de Zuiderzeelijn, maar zal niet bijdragen aan eventuele overschrijdingen. De investering in de Hanzelijn zal met vijf jaar moeten worden vertraagd. De eerder aangekondigde verkenning van de hogesnelheidslijn-West, een snelle spoorverbinding tussen Rotterdam/Den Haag en Utrecht, is voorlopig niet aan de orde.
Voor een aantal projecten bekijkt het kabinet of de benodigde financiële middelen later beschikbaar kunnen komen, zodat ze beter bij de feitelijke voortgang van de projecten aansluiten. Het gaat hier om de Noord-Zuidlijn in Amsterdam, Randstadrail (een tot lightrail om te vormen spoorverbinding tussen Rotterdam, Zoetermeer en Den Haag), de aanpak van de grote stations (‘Nieuwe Sleutel Projecten’) en de aanleg van een spoortunnel in Delft.

Het kabinet zet zich samen met de regio in voor meer goederenvervoer via waterwegen en spoor. Eind 2002 meldt het kabinet aan de Tweede Kamer wat de mogelijkheden zijn om de rentabiliteit van de Betuweroute te verbeteren, bijvoorbeeld door andere of betere benutting.

VROM: focus op uitvoering van beleid

'Meer bereiken met minder procedures en een betere handhaving.' Zo omschrijft minister Kamp in het kort de lijn die VROM de komende tijd zal volgen en die staat beschreven in de VROM-begroting voor het jaar 2003. De laatste jaren is VROM vooral bezig geweest met het maken van nota's. De komende jaren zal het accent liggen op de uitvoering van beleid. Kamp wil daarbij beter gaan samenwerken met het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en het ministerie van Verkeer & Waterstaat en meer overlaten aan provincies en gemeenten.

Een belangrijk uitgangspunt van de regering is dat de economische groei de milieudruk niet mag verhogen. Dat kan worden bereikt door de kosten van het milieu op te nemen in de prijzen.

Het kabinet vindt het van groot belang de burger meer bij het milieubeleid te betrekken. Nu lijkt het alsof de burger het verband niet meer ziet tussen de vele regels op het milieuterrein en zijn eigen leefomgeving. Het kabinet kijkt daarom opnieuw naar de manier waarop we met regels en subsidies het milieugedrag beïnvloeden.

Het actieprogramma 'milieu en gezondheid' zal de bewustwording rond milieu en leefomgeving bevorderen. Dit programma start in 2003 en heeft als doel inzicht te krijgen in de aard en omvang van gezondheidseffecten die het gevolg zijn van blootstelling aan bijvoorbeeld chemische stoffen, verontreinigde lucht en bodem. Het programma moet ook leiden tot maatregelen om schadelijke effecten terug te dringen.

geluidsreductie 

Het beleid is gericht op het afronden van de meest urgente gevallen van sanering van verkeerslawaai in 2010 en het afronden van sanering industrielawaai in 2003, behoudens enkele specifieke, complexe situaties. De taakstellingen uit het Strategisch akkoord hebben geen gevolgen voor de geluidsdoelstellingen. In 2003 zal voor geluidsreductie plus minus 35 miljoen euro beschikbaar zijn.

Bronnen: website VROM, www.minvrom.nl, website V&W, www.minvenw.nl , website www.regering.nl 

home...