Onderzoek toekomst vliegveld Hoogeveen

Gemeente Hoogeveen, 17 oktober 2002

De afgelopen maanden is onderzoek uitgevoerd door bureau Witteveen+Bos naar de toekomst van vliegveld Hoogeveen. Een breed samengestelde werkgroep met betrokkenen bij het vliegveld en medewerkers van de gemeente begeleidde dit onderzoek. In het onderzoek heeft het bureau een groot aantal aspecten bekeken zoals: de geluidshinder, de veiligheid, de beleving onder omwonenden, de economische uitstraling en het belang voor recreatie en werkgelegenheid. Witteveen+Bos heeft zich ook gebogen over de haalbaarheid van een verplaatsing van Airport Hoogeveen van bedrijventerrein De Wieken.

Het onderzoek van Witteveen+Bos heeft veel feiten opgeleverd maar nog geen conclusies over de toekomst van het vliegveld. Die gaat de gemeenteraad trekken na raadpleging van de genoemde groepen.

Het onderzoek maakt deel uit van de voorbereidingen voor een nieuwe visie op de ruimtelijke ontwikkeling van Hoogeveen. Deze structuurvisie moet een beeld geven van de ontwikkeling tot 2015 met een doorkijk naar 2030. De structuurvisie is de ruimtelijke vertaling van de Toekomstvisie 2030 die de raad enkele jaren geleden reeds vaststelde.

hinder

Het vliegveld veroorzaakt voor omwonenden enige hinder, ook al concludeert het onderzoeksbureau dat de huidige geluidscontour nog meer vluchten toestaat. Die geluidscontour is volgens Witteveen+Bos trouwens wel een belemmering voor de ruimtelijk-economische ontwikkeling van Hoogeveen.

Het onderzoeksbureau interviewde 420 burgers over hun beleving van het vliegveld. 25 procent gaf aan enigszins hinder te ondervinden van het vliegveld. Hoe dichter bij het vliegveld, hoe groter de ervaren overlast. Opvallend is dat in het buitengebied de hinder door vliegverkeer groter is dan in de bebouwde kom.

veiligheid

Het blijkt erg moeilijk om de veiligheidsrisico's van het vliegveld goed in te schatten. Een onderzoek van het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium heeft wel gegevens opgeleverd, maar vergelijking met andere vliegvelden is lastig. Helikoptervluchten blijken nog de meeste risico's op te leveren.

De bezorgdheid over de veiligheid onder omwonenden blijkt mee te vallen. Slechts 9 procent van de geïnterviewde burgers maakt zich enigszins zorgen. De bezorgdheid over het veiligheidsrisico van verkeer in een drukke straat is aanzienlijk hoger (22 procent).

economisch belang

Airport Hoogeveen heeft vooral een functie voor toerisme en recreatie. Het vliegveld is voor maar weinig bedrijven een reden geweest om zich in Hoogeveen te vestigen. Witteveen+Bos heeft 104 bedrijven een vragenlijst voorgelegd. Die steekproef is representatief voor 80 procent van de bedrijven in Hoogeveen. Slechts 7 procent vindt de aanwezigheid van het vliegveld belangrijk voor het eigen bedrijf. Voor de meeste van deze bedrijven zou sluiting van het vliegveld echter geen reden zijn om te vertrekken uit Hoogeveen.

Ook de betekenis voor de recreatie is onderzocht. Het aantal bezoekers per jaar wordt geschat op circa 11.000. Zij geven op het vliegveld 136.000 euro uit, met name in het restaurant. Een derde van deze groep bezoekt ook de binnenstad van Hoogeveen en geeft daar naar schatting nog eens 30.000 euro uit in winkels of horecabedrijven. Het gaat vooral om mensen uit Drenthe en Groningen.

Op het vliegveld verdienen achttien mensen hun brood (gerekend in voltijdbanen) en indirect levert het vliegveld nog eens een tot vier banen op. In bedrijven die Hoogeveen als vestigingsplaats hebben gekozen vanwege het vliegveld zijn er in totaal 180 banen.

de balans opgemaakt

Witteveen+Bos concludeert dat het heel moeilijk is om een objectieve afweging te maken of het vliegveld na 31 december 2013, als het huidige erfpachtcontract afloopt, moet blijven. Er is een heel globale kosten/batenanalyse gemaakt: wat kost opheffing van het vliegveld en wat levert het op. Die analyse valt net negatief uit. De voordelen moeten dus vooral gezocht worden in de mogelijkheden die het vrijkomende gebied oplevert (ruimte voor bedrijven/werkgelegenheid) en de opheffing van beperkingen voor bijvoorbeeld woningbouw in de gemeente Hoogeveen als gevolg van de huidige geluidscontour.

Verplaatsing van het vliegveld is volgens het onderzoeksbureau in ieder geval een lang, ingewikkeld en kostbaar traject.

het woord aan de bevolking

De raadscommissie Omgeving heeft begin oktober besloten om nu eerst het woord te geven aan burgers en belanghebbenden. Daarvoor organiseert de commissie op 12 november een digitaal spreekuur. Tussen 12 en 25 november kan er op de website van de gemeente met raadsleden worden gediscussieerd over de toekomst van het vliegveld. Op woensdag 20 november volgt een hoorzitting voor belangenorganisaties en een dag later, donderdag 21 november, voor burgers en bedrijven. Het is ook mogelijk om schriftelijk of per e-mail een mening te geven.

besluitvorming

De gemeenteraad zal uiteindelijk moeten beslissen over de vraag of het vliegveld na 2013 blijft bestaan, wordt opgeheven of verplaatst. De raadscommissie Omgeving zal omstreeks 1 december burgemeester en wethouders hierover advies geven. Het college kan dan aan de slag met een voorstel voor de raad. Als het college tijdig een voorstel klaar heeft, dan kan de raad in januari 2003 een besluit nemen over de toekomst van het vliegveld. Dat besluit heeft dan ook invloed op de structuurvisie 2015 waarover de raad later in 2003 beslist.

Het onderzoeksrapport van Witteveen+Bos is ter inzage in het voorlichtingscentrum en op de gemeentelijke website (http://www.hoogeveen.nl/structuurvisie).

Bron: via Nieuwsbank, ingekort

home...