Geluidsimissienormen voor Zaventem worden bijgesteld

Goedele Van der Spiegel, 22 februari 2002

Vandaag werd met de federale regering en het Brussels gewest een principieel akkoord bereikt over de invoering van geluidsimmissienormen voor de nacht rond de luchthaven van Zaventem. Dit betekent dat de Brusselse geluidsnormen worden bijgesteld en tegen 2003 Vlaamse normen in de milieuwetgeving moeten voorbereid worden. Deze normen worden vastgemaakt aan de vliegprocedures en de zone voor isolatie, die de federale regering in 2000 principieel heeft aanvaard. Dit heeft voor gevolg dat de meest lawaaiige toestellen (zoals de Boeing 727) vanaf 2003 in de nacht definitief moeten verdwijnen.

Ook blijft de standstill op 25.000 nachtvluchten (of gemiddeld 68 per nacht), zoals voorzien in de milieuvergunning van Minister Dua, gehandhaafd. Een eventuele verhoging tot 30.000 vluchten is enkel mogelijk als de nachtelijke geluidscontouren afnemen, de uitvoering van de isolatie in de woningen wordt uitgevoerd en er geluidsimmissiewaarden worden bereikt die gebaseerd zijn op de inzichten van de Wereldgezondheidsorganisatie inzake slaapverstoring.

Het Brussels Hoofdstedelijk en het Vlaams Gewest harmoniseren hun immissienormen voor het beoordelen van piekgeluiden en zullen deze vervangen door een systeem van gebiedsgerichte immissienormen, uitgedrukt als het maximaal geluidsdrukniveau (LAeq,1s,max). Het akkoord voorziet 4 verschillende zones waarin respectievelijk limietwaarden van 68, 73, 78, en 83 dB(A) zullen gelden. De twee hoogste waarden vallen samen met de twee uiterste zones van het isolatieprogramma. De laagste en bijgevolg strengste waarden zijn geldig buiten de contouren van het isolatieprogramma. Voor overschrijdingen minder dan 5 dB zal een systeem van administratieve boetes uitgewerkt worden, terwijl voor hogere overschrijdingen een strafrechterlijke procedure zal toegepast worden. Het akkoord voorziet in een aanloopfase een evaluatieperiode van 1 jaar. Deze tijd is ook nodig om de nodige juridische wijzigingen aan te brengen in de bestaande milieuwetgeving.

De beslissing tot harmonisatie van de geluidsnormen en de standstill op het aantal nachtvluchten maakt deel uit van een globaal akkoord dat werd afgesloten tussen de federale regering, de Vlaamse regering en de regering van het Brussels Hoofdstedelijk gewest.

Daarin worden verder afspraken gemaakt over de keuze van het startbaangebruik tijdens de nacht, de afbakening van het te isoleren gebied, het beheer van het isolatiefonds, het uitwerken van isolatienormen voor nieuwe woningen, de ontsluiting van de luchthaven en het oprichten van een overlegforum met gemeenten, omwonenden en de luchthaven.

Ondanks het feit dat het federaal akkoord van 2000 reeds een aantal krijtlijnen had getrokken, werd op vraag van ondermeer Minister Dua dit principe akkoord op enkele belangrijke punten gewijzigd of aangevuld:

Minister Dua evalueert het akkoord met de federale regering en het Brussels gewest positief, en zal spoedig werk maken van een herziening van Vlarem om de gemaakte afspraken juridisch te verankeren.

Bron: Envirodesk, overgenomen met toestemming

home...