Geluidsvoorschriften Mobiele Puinbrekers

Ministerie van VROM, 22 februari 2002

De ministerraad heeft ingestemd met het ontwerpbesluit waarin regels worden gesteld voor het breken van puin met installaties die tijdelijk worden geplaatst op bouw- of slooplocaties. Het besluit bevat uniforme regels en milieuvoorschriften voor deze mobiele puinbrekers en beoogt een adequaat beschermingsniveau voor omwonenden en andere personen in de omgeving van de sloopwerkzaamheden te waarborgen.

In het besluit is een verbod op de aanvoer en verwerking van puin van buiten de locatie van de sloopwerkzaamheden opgenomen. Het besluit bepaalt tevens dat de puinbreker maximaal drie aaneengesloten maanden achtereen mag werken en bevat voorschriften over milieuaspecten zoals geluid, trilling, stof en bodembescherming.

Bij inwerkingtreding vervangt het besluit de thans geldende eisen die in de verschillende provinciale milieuverordeningen aan dergelijke installaties worden gesteld. De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het ontwerpbesluit in het kader van een voorhangprocedure eerst aan de Eerste en Tweede Kamer wordt aangeboden en voor inspraak in de Staatscourant wordt gepubliceerd. Naar verwachting zal het besluit per 1 januari 2003 in werking treden.

Bron: via Nieuwsbank

home...