Jachtbouwers bouwen stillere schepen

Syntens, Leeuwarden, 26 november 2001

Op woensdag 28 november zijn officieel de resultaten bekend gemaakt van een project van HISWA Vereniging, de Metaalunie branchevereniging NJI, Syntens en Van Cappellen Consultancy, dat als doel heeft gehad het geluidsniveau van pleziervaartuigen te reduceren. Zestien Jachtbouwers hebben gedurende een jaar kennis en ervaringen uitgewisseld, en onder leiding van Van Cappellen Consultancy zijn drie schepen gebouwd die als voorbeeld moeten dienen voor de toekomstige bouw van stillere schepen. Het handboek dat naar aanleiding hiervan is opgesteld is aan gedeputeerde Van Klaveren van de provincie Fryslân overhandigd.

Als 'voorbeeldschepen' fungeerden een aluminium zeiljacht van 'Hutting Yachts', een Grouwster vlet van 'Fedde van der Werff' en een kotter van 'de Volharding'. De schepen lieten bij de nulmetingen aan het begin van het project een aantal specifieke probleemgebieden zien. Zoals het directe luchtgeluid vanuit de motorkamer en een dominant aanwezig schroefgeluid. Deze 'geluidsoverlast' kon worden gereduceerd door een combinatie van verbeteringen van het isolatiepakket en het schroefontwerp.

Schroef als geluids- en trillingsbron danig onderschat

Diverse voorstellen ter verbetering van motorfundatie, schroefontwerp en isolatiepakket zijn gedurende het project aangedragen. Daarnaast zijn rondom de 3 voorbeeldschepen werkgroepen geformeerd, met daarin ter zake kundige afgevaardigden van jachtwerven met vergelijkbare scheepstypen. Doel van deze werkgroepen was om tegen minimale kosten geïnteresseerde bedrijven in de gelegenheid te stellen de tijdens het project vergaarde kennis in hun eigen ontwerpen toe te passen en de onderlinge contacten tussen de bedrijven te bevorderen.

Ook kregen de 'meekijkers' de mogelijkheid om een meting te laten uitvoeren om de stand van zaken aan boord van hun schip te peilen.

Deze maand zijn de aangebrachte veranderingen in praktijk gemeten op hun effectiviteit. Alle in dit project betrokken schepen lieten een verbetering zien in de reductie van het geluidsniveau. De totale winst varieerde van 1 dB(A) tot maarliefst 7 dB(A), al naar gelang de accommodatie en het toerental waarbij er gemeten werd.

Concluderend kan verder worden gesteld dat voor de meeste schepen de schroef als geluids- en trillingsbron danig onderschat wordt. Mooiste voorbeeld hiervan is het feit dat aanpassing aan een isolatiepakket van een schip geen geluidsreductie opleverde, omdat wegens budgettaire redenen de schroef buiten schot bleef. Ook het effect van geluids-'lekken', foutief gebruik van isolatiematerialen of onvoldoende gebruik van isolatiematerialen lieten hun uitwerking zien in de geluidsniveaus.

Naar aanleiding van dit project verschijnt er een handboek dat ingaat op de vele aspecten van geluid en trillingen aan boord van plezierjachten. Dit op de praktijk toegesneden handboek is ook voor niet deelnemers aan het project tegen geringe kosten via de branches te verkrijgen. Hiermee krijgt de Nederlandse jachtbouwer 'gereedschap' in handen waarmee men in staat is om de kwaliteit van hun eindproduct te verhogen en zo hun concurrentiepositie te verbeteren. 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mw. D. Diephuis, communicatie adviseur Syntens Tel: 06-22977146/e-mail: rdi@syntens.nl.

Het project Geluid en Trillingen is een gezamenlijk project van Syntens Friesland, HISWA Vereniging en de Metaalunie branchegroep NJI. Het project is een vervolg op het kennisproject "Bouwen aan de Toekomst" en werd financieel mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Provincie Fryslân.

home...