Citaten uit het regeerakkoord

door de redactie, 6 juli 2002 

Een korte snelle scan door het regeerakkoord van 3 juli leert dat het woordje "geluid" of "lawaai" hier niet in voorkomt.... toch geeft het akkoord (getiteld ""Werken aan vertrouwen, een kwestie van aanpakken") wel aanknopingspunten waar het de komende jaren naar toe zou kunnen gaan.

Hieronder een aantal citaten, al dan niet uit hun verband gerukt.

ruimtelijke ontwikkeling en milieu

Het Rijksbeleid moet zich in hoofdzaak beperken tot strategische ontwikkelingsstrategieŽn (projecten, ecologische hoofdstructuur en waardevolle landschappen van nationaal belang) en (infrastructuur) investeringen die van nationaal belang zijn (mainports) en structuur geven aan de regionale ruimtelijk- economische ontwikkeling. Aan provincies en gemeenten worden de ruimte en de middelen geboden om een versterkte rol te spelen bij die eigen regionale gebiedsgerichte ontwikkeling..........De huidige notacultuur en het bijbehorend bureaucratische voorbereidingsproces dient te worden doorbroken. Er moeten minder grote nota's komen. Er moet meer ruimte komen voor afwegingen op decentraal niveau.

NMP4

De ontkoppeling die de afgelopen jaren tot stand is gebracht tussen economische groei en milieudruk dient te worden vastgehouden. De ambities en instrumenten van het NMP 4 [ťťn van de kabinetsnota's die een reŽel financieel kader en dekking ontbeerden] zullen moeten worden aangepast aan de financiŽle mogelijkheden.

mobiliteit

Nederland staat thans te vaak stil in de auto of wacht te lang op het perron..Verbetering van het openbaar vervoer inclusief de sociale veiligheid daarvan, bevordering van de doorstroming - vooral ook in en rond de steden - en oplossing van bekende fileknelpunten krijgen extra impulsen, waarmee ook een goede en tijdige ontsluiting van nieuwe woonlocaties.

spoor

Ook komen extra middelen beschikbaar voor een betere benutting van het spoor. De toezegging aan het Noorden over de aanleg van de Zuiderzeelijn zal binnen de bestaande afspraken gestand worden gedaan, met dien verstande dat het kabinet geen bijdrage levert in eventuele (onverhoopte) overschrijdingen. Het kabinet dient bij voorrang een tussenstand op te maken ten aanzien van de Betuwelijn en de mogelijkheden van een verbetering van de rentabiliteit ervan te onderzoeken en hierover op korte termijn aan de Tweede Kamer te rapporteren.

weg: spoedwet wegverbreding

Doorstroming in het verkeer kan naast verbreding van wegen ook worden bevorderd door een uitbreiding van het inhaalverbod voor vrachtwagens, extra rijstroken en toeritdosering, evenals door terugdringen van het autoverkeer door o.a. verkorting van afstanden van woon- werkverkeer en door ICT-toepassingen in werk- en vervoerssituaties..... Ter bespoediging van de procedures bij wegverbreding komt er een spoedwet Wegverbreding.

Bron: Regeerakkoord, http://www.minaz.nl/kabinetsformatie/20020703akkoord.pdf 

home...